Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2558. Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, stran 7876.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7., 16. in 119. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16), 8., 16. in 88. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) ter 6., 14. in 104. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB in 27/16) so Občinski svet Občine Črnomelj, na 29. redni seji dne 7. 7. 2022, Občinski svet Občine Metlika, na 24. redni seji dne 14. 7. 2022 ter Občinski svet Občine Semič, na 25. redni seji dne 13. 7. 2022 sprejeli
O D L O K 
o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občine Črnomelj, Metlika in Semič enotno urejajo pogoje za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, upravičence, višino spodbud, postopek dodeljevanja in medsebojne obveznosti upravičencev in občin.
2. člen 
(spolna slovnična oblika) 
V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko slovnično obliko.
2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PREJEMANJE SPODBUD TER POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE SPODBUDE 
3. člen 
(upravičenci in pogoji za prejemanje spodbude) 
(1) Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je vpisan v 1. letnik kateregakoli programa Srednje šole Črnomelj,
– ob vpisu v 1. letnik ni starejši od 17 let.
(2) Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli druge štipendije.
4. člen 
(nadaljnje prejemanje spodbude) 
(1) Prejemnik je upravičen do prejemanja spodbude od dodelitve in vse do izteka izobraževalnega programa.
(2) Pravico do nadaljnje spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.
5. člen 
(prenehanje pravice do spodbude) 
(1) Prejemnik izgubi pravico do spodbude v naslednjih primerih:
– če se izpiše ali je izključen iz šole,
– če se ugotovi, da je denarno spodbudo prejel na osnovi neresničnih podatkov in ni izpolnjeval pogojev za pridobitev spodbude.
(2) V primeru izpisa ali izključitve med šolskim letom izgubi pravico do spodbude z naslednjim mesecem od dneva izpisa oziroma izključitve. V primeru izgube pravice zaradi navajanja neresničnih podatkov ali ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev prejemnik izgubi pravico do spodbude z mesecem, v katerem je izdan dokončen sklep o prenehanju oziroma izgubi pravice.
(3) V primeru izpisa ali izgube pravice do spodbude zaradi navajanja neresničnih podatkov ali ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, je prejemnik dolžan vrniti prejete spodbude skupaj z obrestmi po zakonski zamudni obrestni meri od dneva pravnomočnosti sklepa o prenehanju oziroma izgubi pravice.
3. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN VIŠINA SPODBUDE 
6. člen 
(zagotavljanje sredstev v občinskih proračunih) 
(1) Sredstva za spodbude se zagotovijo v vsakoletnih proračunih Občine Črnomelj, Občine Metlika in Občine Semič (v nadaljevanju: Občine).
(2) Posamezna Občina zagotavlja sredstva za dijake, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in del sredstev za dijake, ki imajo stalno prebivališče izven območja Občin.
(3) Sredstva za dijake s stalnim prebivališčem v drugih občinah zagotavljajo vse tri občine skupaj v deležu 3:2:1.
(4) Občina Črnomelj zagotovi sredstva v proračunu in dodeljuje spodbude upravičencem iz drugih občin, Občini Metlika in Semič pa refundirata stroške Občini Črnomelj skladno z deležem, določenim v predhodnem odstavku, in sicer mesečno, na podlagi zahtevka in poročila o dodeljenih spodbudah v preteklem mesecu.
7. člen 
(višina spodbude in način izplačila) 
(1) Višina spodbude znaša 80 evrov mesečno na dijaka.
(2) Spodbude se podeljujejo za obdobje enega šolskega leta oziroma za posamezni letnik šolanja.
(3) Spodbuda se izplačuje do vsakega 10. v mesecu za tekoči mesec, in sicer za obdobje 10 mesecev, tj. od septembra do junija. V primeru da je odločitev o dodelitvi spodbude sprejeta po roku za izplačilo, se najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa in podpisu pogodbe izplačajo vse zapadle mesečne spodbude v enkratnem znesku.
4. POSTOPEK DODELJEVANJA SPODBUD 
8. člen 
(javni poziv) 
(1) Postopek dodeljevanja spodbud poteka na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletnih straneh Občin, praviloma v začetku šolskega leta.
(2) Javni poziv pripravi strokovna služba občinske uprave Občine Črnomelj, podpišejo pa ga župani vseh treh občin. Vsebovati mora pogoje, navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti, rok sprejemanja prijav ter obrazec prijave.
9. člen 
(prijave na javni poziv) 
(1) Vlagatelji oziroma dijaki s stalnim prebivališčem na območju občin Črnomelj, Metlika ali Semič se prijavijo na javni poziv pri občini, na območju katere imajo prijavljeno stalno prebivališče.
(2) Vlagatelji oziroma dijaki, ki imajo stalno prebivališča izven območja občin Črnomelj, Metlika ali Semič, podajo vlogo pri Občini Črnomelj.
10. člen 
(komisija za vodenje postopka) 
(1) Postopek dodeljevanja spodbud vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Sestavljajo jo zaposleni v občinski upravi posamezne občine.
(2) Komisija pregleda v roku prispele prijave. Če ugotovi, da so nepopolne, prijavitelje pozove, da jih v določenem roku ustrezno dopolnijo.
(3) Na podlagi zbrane dokumentacije in vrednotenja prijav v skladu s pogoji za pridobitev spodbude komisija pripravi poročilo ter predlog dodelitve spodbud.
11. člen 
(sklep o dodelitvi denarne spodbude ali izgubi pravice) 
(1) Na podlagi poročila komisije iz tretjega odstavka 10. člena izda direktor občinske uprave sklepe o dodelitvi spodbud ter sklepe o zavrnitvi ali zavrženju prijave. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi zoper sklep odloča župan.
(2) Sklep o izgubi oziroma prenehanju pravice izda direktor občinske uprave. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi zoper sklep odloča župan.
12. člen 
(pogodba) 
(1) Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi spodbude sklene Občina z upravičencem pogodbo o dodelitvi denarne spodbude.
(2) V pogodbi se določijo višina sredstev, čas prejemanja spodbude in druge njune medsebojne pravice ter obveznosti.
(3) Podpisana pogodba je pogoj za pričetek izplačevanja spodbude.
(4) S prejemniki spodbud, ki imajo stalno prebivališče izven občin Črnomelj, Metlika ali Semič sklene pogodbo Občina Črnomelj.
13. člen 
(uporaba določb zakona o upravnem postopku) 
Za vsa vprašanja glede postopka dodeljevanja denarnih spodbud, v kolikor ni v tem odloku drugače določeno, se smiselno uporabljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku.
5. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(prehodna določba) 
S podeljevanjem denarnih spodbud se prične v šolskem letu 2022/2023, in sicer vsem dijakom vpisanim v 1. letnik Srednje šole Črnomelj in dijakom vpisanim v 2. letnik Srednje šole Črnomelj, program gimnazija. V šolskem letu 2023/2024 se spodbude podeljujejo dijakom vpisanim v 1. in 2. letnik Srednje šole Črnomelj, ter dijakom vpisanim v 3. letnik Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, v šolskem letu 2024/2025 dijakom 1., 2. in 3. letnika ter dijakom 4. letnika vpisanim v Srednjo šolo Črnomelj, program gimnazija. Od šolskega leta 2025/2026 naprej, se spodbude podeljujejo dijakom vpisanim v vse letnike vseh programov Srednje šole Črnomelj, v skladu s pogoji tega odloka.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka, preneha veljati Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija (Uradni list RS, št. 119/21).
(2) Dijaki, ki so pridobili pravico do denarne spodbude po Odloku o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, le to prejemajo do 31. 8. 2022.
16. člen 
(objava odloka) 
(1) Ta odlok se po sprejemu v enotnem besedilu na Občinskih svetih Občin Črnomelj, Metlika in Semič objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za objavo odloka se pooblasti župana Občine Črnomelj.
17. člen 
(pričetek veljave odloka) 
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2022-17
Črnomelj, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 
Št. 609-2/2022
Metlika, dne 14. julija 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 
Št. 007-3/2022
Semič, dne 13. julija 2022
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti