Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2550. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti, stran 7770.

  
Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS,, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti 
1. člen 
V Pravilniku o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).«.
2. člen 
3.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»3.b člen 
Urad lahko v postopkih, ki jih vodi po tem pravilniku, zahteva od vložnika, da zagotovi vso potrebno opremo za izvedbo preskusa merila.«.
3. člen 
Za 3.b členom se doda nov 3.c člen, ki se glasi:
»3.c člen 
Kadar ta pravilnik tako določa, opravljata dejanja v postopkih iz tega pravilnika proizvajalec merila (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) ali predstavnik proizvajalca, ki morata imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije.
Če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije, mora imeti predstavnika s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije.«.
4. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:»Zahtevo za odobritev tipa lahko vloži proizvajalec ali predstavnik proizvajalca in mora vsebovati naslednje podatke:«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: »firmo in sedež proizvajalca«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnik proizvajalca mora zahtevi priložiti tudi pisno pooblastilo proizvajalca za zastopanje proizvajalca za dajanje meril na trg v Republiki Sloveniji.«.
5. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– firmo in sedež proizvajalca, oznako tipa merila, uradno oznako tipa merila, datum izdaje odobritve in veljavnosti odobritve, meroslovne predpise, s katerimi je odobreni tip merila skladen,«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
6. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na zahtevo proizvajalca ali predstavnika proizvajalca se lahko na podlagi obstoječe in morebitne dodatno zahtevane dokumentacije veljavnost certifikata obnovi za zaporedna obdobja po 10 let.«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »iz prvega in drugega odstavka tega člena« črta.
7. člen 
19. člen se črta.
8. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku besedilo »imetnik certifikata« nadomesti z besedilom »proizvajalec ali predstavnik proizvajalca«.
9. člen 
V 23. členu se besedilo »imetnik certifikata o odobritvi tipa merila« nadomesti z besedilom »predstavnik proizvajalca«.
10. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zahtevo za prvo overitev mora podati proizvajalec ali predstavnik proizvajalca.
Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o vložniku zahteve,
– ime firme in sedež (ime in naslov) proizvajalca,
– pisno pooblastilo proizvajalca za zastopanje proizvajalca za dajanje meril na trg v Republiki Sloveniji, če je vložnik zahteve predstavnik proizvajalca,
– podatke o merilu (vrsta merila, tip merila, uradna oznaka, če ta obstaja, serijska številka),
– dokumentacijo o merilu iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, razen točk g) in j), v slovenskem jeziku, če odobritev tipa ni predpisana,
– navedbo predvidenega kraja uporabe merila, če je to pomembno za veljavnost overitve.«.
11. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo »delnih ali končnih« črta, beseda »izdaja« pa se nadomesti z besedo »izdajo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O postopku prve overitve merila se izda poročilo o overitvi, ki vsebuje:
– podatke o izdajatelju poročila o prvi overitvi,
– besedilo »MIRS ID XXX«, kjer »XXX« predstavlja trimestno identifikacijsko številko, ki je določena v odločbi o imenovanju, če poročilo o overitvi izda oseba, ki jo za izvajanje overitev imenuje urad,
– sklicevanje na akreditacijo izdajatelja, če je akreditiran,
– podatek o vrsti overitve (prva),
– podatke, ki so zahtevani za identifikacijo merila,
– meroslovne podatke o merilu, ki so pomembni pri overitvi,
– podatke o pogojih, pri katerih je bil preskus merila opravljen,
– rezultate pregleda in preskusa,
– ugotovljene pogreške merila in pripadajoče največje dopustne pogreške,
– ugotovitve o skladnosti merila s predpisom,
– datum pregleda merila,
– enolično identifikacijo poročila in datum izdaje in
– podpis ali drugo označbo odobritve pooblaščenega osebja.«.
 V tretjem odstavku se beseda »zapisnik« v vseh sklonih nadomesti z besedo »poročilo« v ustreznem sklonu.
12. člen 
27. in 28. člen se črtata.
13. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen 
Vrste in oblike oznak, s katerimi se označijo merila pri prvi overitvi, so:
– oznaka v obliki žiga,
– oznaka v obliki nalepke,
– oznaka v obliki tiska,
– zaščitna oznaka v obliki nalepke,
– zaščitna oznaka v obliki žiga.
Oznaka v obliki žiga ima obliko kroga s premerom 7 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka »SI«, desno zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama je številka organa za ugotavljanje skladnosti.
Če je oznaka v obliki žiga dvostranska, ima druga stran oznake obliko ščita v višini 7 mm, v katerem je oznaka »SI«.
Oznaka v obliki nalepke ima obliko kroga s premerom 15 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka »SI«, desno zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama pa številka organa za ugotavljanje skladnosti. Oznaka je bele barve z modro obrobo in modrimi napisi.
Oznaka v obliki tiska se vidno, čitljivo in neizbrisno s tiskom, graviranjem ali primerljivo tehnologijo označi na merilu ali njegovi napisni ploščici.
Oznaka v obliki tiska ima enako obliko in vsebino kot oznaka v obliki nalepke. Obroba in napisi so črne barve.
Oznako v obliki tiska lahko uporablja proizvajalec iz V. poglavja tega pravilnika.
Predpisane dimenzije žigov se lahko v utemeljenih primerih izjemoma spremenijo, pri čemer morajo oblike žigov ostati nespremenjene. Dimenzije se lahko spremenijo le v obsegu, ki še zagotavlja čitljivost s prostim očesom.
Zaščitna oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z velikostjo 20 mm x 8 mm. Nalepka je oranžne barve s črnimi napisi. Na sredini je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka »SI«, med visečima skodelicama pa številka organa za ugotavljanje skladnosti.
Zaščitna oznaka v obliki žiga ima obliko šesterokotnika, z očrtanim krogom premera 7 mm, v katerem je velika črka Z. Na levi strani črke je oznaka »SI«, na desni pa evidenčna številka urada ali osebe, ki jih za izvajanje overitev imenuje urad. Zaščitna oznaka se uporablja na obeh straneh.
Vrste, oblika in vsebina oznak so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Potrebno število oznak za potrditev skladnosti meril s predpisanimi meroslovnimi zahtevami dobijo pri uradu osebe, ki jih za izvajanje overitev imenuje urad.
Skladnost merila s predpisi se lahko namesto z oznako potrdi tudi z izdajo potrdila o skladnosti merila s predpisi, če konstrukcija merila ne omogoča namestitve oznake prve overitve. Na zahtevo vložnika se izda potrdilo o skladnosti merila s predpisi tudi, če je bilo merilo označeno z oznako.
Potrdilo o skladnosti s predpisi mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o izdajatelju potrdila,
– besedilo »MIRS ID XXX«, kjer »XXX« predstavlja trimestno identifikacijsko številko, ki je določena v odločbi o imenovanju oziroma certifikatu o odobritvi sistema kakovosti, če potrdilo o skladnosti s predpisi izda oseba, ki jo za izvajanje overitev imenuje urad ali proizvajalec iz V. poglavja tega pravilnika,
– pravno podlago za izdajo potrdila,
– naslov »potrdilo o skladnosti«,
– podatke o proizvajalcu,
– vrsto in tip merila (pri merilnih sistemih popis sestavnih delov),
– uradno oznako certifikata o odobritvi tipa merila,
– serijsko številko merila (pri merilnih sistemih serijske številke sestavnih delov),
– rok, do katerega velja prva overitev,
– izjavo, da so bili pri izvajanju meritev uporabljeni etaloni, katerih sledljivost je bila preverjena na nacionalne ali mednarodne etalone in
– podatke o meroslovnem predpisu, na podlagi katerega je bila ugotovljena skladnost,
– podpis pooblaščene osebe in žig, če ga izdajatelj potrdila uporablja.
Na potrdilu o skladnosti s predpisi navajanje logotipov, razen logotipa izdajatelja, ni dovoljeno.«.
14. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen 
Zahtevo za neposredno overitev posamičnega merila vloži proizvajalec ali predstavnik proizvajalca in mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo in sedež (ime in naslov) proizvajalca,
– vrsto merila in namen uporabe,
– identifikacijsko številko merila z letom izdelave,
– mesto, kjer se merilo nahaja.«.
15. člen 
V 32. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnik proizvajalca je dolžan zahtevi priložiti tudi pisno pooblastilo proizvajalca za zastopanje proizvajalca za dajanje meril na trg v Republiki Sloveniji.«.
16. člen 
V 34. členu se beseda »zapisnik« nadomesti z besedo »poročilo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se neposredna overitev posamičnega merila zavrne, se v poročilu navedejo razlogi za zavrnitev. Kopijo tega poročila prejme vložnik zahteve.«.
17. člen 
V 38. členu se za besedo »proizvajalec« doda besedilo »ali predstavnik proizvajalca«, beseda »presojo« pa se nadomesti z besedo »odobritev«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predstavnik proizvajalca mora zahtevi priložiti tudi pisno pooblastilo proizvajalca za zastopanje proizvajalca za dajanje meril na trg v Republiki Sloveniji.«.
18. člen 
V 40. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Urad izvede presojo sistema kakovosti, ki vključuje tudi ocenjevalni obisk proizvajalčevih prostorov.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek se črta beseda »meril«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se črta beseda »proizvajalca«.
19. člen 
V 42. členu se v prvem odstavku za besedo »proizvajalec« doda besedilo »ali predstavnik proizvajalca«, za besedo »vsaki« pa se doda beseda »bistveni«.
20. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen 
Proizvajalec mora vsako merilo, skladno s certifikatom o odobritvi tipa merila, izdanim za to merilo, označiti z oznako prve overitve iz 29. člena tega pravilnika, s čimer zagotavlja skladnost merila s tipom, opisanim v certifikatu o odobritvi tipa merila, in meroslovnimi zahtevami zadevne vrste meril.
Proizvajalec lahko za merila izda tudi potrdilo o skladnosti merila s predpisi.«.
21. člen 
V 46. členu se za besedo »proizvajalec« doda besedilo »ali predstavnik proizvajalca«.
22. člen 
47. člen se črta.
23. člen 
V 53. členu se za besedo »proizvajalec« črta beseda »merila«.
24. člen 
V 65.a členu se v prvem odstavku črta besedilo »v drugi državi članici ali«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji za besedo »proizvajalca« črta beseda »merila«.
25. člen 
V 65.č členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zoper negativno odločbo je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.«.
KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-291/2021/16
Ljubljana, dne 18. julija 2022
EVA 2021-2130-0027
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti