Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1047. Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
1048. Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO)
1049. Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-F)
1050. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1A)
1051. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1E)
1052. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1053. Uredba o embalaži in odpadni embalaži
1054. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica
1055. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022
1056. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju
1057. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1058. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1059. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja

Sklepi

1060. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi
1061. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Caloundri, v Avstraliji

MINISTRSTVA

1062. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
1063. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
1064. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
1065. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
1067. Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja
1068. Odredba o določitvi volumnov zračnega prostora CTR Cerklje, TMA Cerklje 1, TMA Cerklje 2, TMA Cerklje 3, TMA Cerklje 4, TMA Cerklje 5, TMA Cerklje 6, TMA Cerklje 7, TMA Ljubljana 1 in TMA Ljubljana 4
1069. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19« z notranjim trgom

SODNI SVET

1070. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1071. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1072. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1073. Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide
1074. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1075. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Bovec

1076. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2020
1077. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021

Črnomelj

1078. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2020

Dobje

1079. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje

Dobrova-Polhov Gradec

1080. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020

Dol pri Ljubljani

1081. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani

Gornji Petrovci

1082. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Horjul

1083. Pravilnik o financiranju obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Horjul

Ivančna Gorica

1084. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2020

Jesenice

1085. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2020

Krško

1086. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2020
1087. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka v občini Krško
1088. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poslovna cona Drnovo – zahod«
1089. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poslovna cona Vrbina«
1090. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Videm – Polšca A«
1091. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
1092. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2021
1093. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5 / 2021
1094. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje v plačni razred

Laško

1095. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2020
1096. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško

Litija

1097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Litiji
1098. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo
1099. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP A 257

Metlika

1100. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika v letu 2021

Rogaška Slatina

1101. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020

Sevnica

1102. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020
1103. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021

Sežana

1104. Statut Občine Sežana
1105. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2021
1106. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2021
1107. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

1108. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec
1109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
1110. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12 in 22/19); identifikacijska številka: 2332
1111. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 1157/1 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OM-272 v OPN MOSG (ID 2183)
1112. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 625/18 k. o. 853 – Šmartno na območju EUP OM-08 v OPN MOSG (ID 1780)

Slovenske Konjice

1113. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2020

Šentjur

1114. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šentjur
1115. Odlok o upravičenjih in subvencioniranju plačila komunalnega prispevka v Občini Šentjur
1116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Šentjur
1117. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Šentjur
1118. Sklep o določitvi cen programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur
1119. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2125 (parc. št. 557/2, 557/1, 552/3, k.o. 1125 – Ostrožno)

Šmarješke Toplice

1120. Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Šmarješke Toplice
1121. Sklep o ukinitvi statusa prenehanja grajenega javnega dobra

Turnišče

1124. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Turnišče
1125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče

Žirovnica

1122. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2
1123. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Selo jug SE 3

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti