Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

Št. 410-0013/2021 Ob-1859/21, Stran 890
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2021), Programa kulture Občine Prevalje za obdobje 2019–2022 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2021, Občina Prevalje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2021
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2021.
3. Področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2021 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci projektov, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,
– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo projekta.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti vlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli najmanj 50 % vseh možnih točk.
6. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2021 na postavki 43181629 v višini 13.561 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2021.
7. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe.
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 11. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
9. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti pisemski ovojnici najpozneje do 10. 5. 2021 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 11. ure.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo 9. točke javnega razpisa.
10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 11. 5. 2021 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za leto 2021.
Občina Prevalje 

AAA Zlata odličnost