Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1111. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 1157/1 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OM-272 v OPN MOSG (ID 2183), stran 3275.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2, 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 24. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 1157/1 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OM-272 v OPN MOSG (ID 2183) 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OM-272 v OPN MOSG. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor pod številko 20037, št. pobude 94/2019, november 2020. Pooblaščeni prostorski načrtovalec: je Vesna Polanc Marinič, u. d. i. a., ZAPS A-0749. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2183.
II. 
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 267 m², na zemljišču s parcelno številko 1157/1, k. o. 849 – Stari trg, v Mestni občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora OM – 272, opredeljene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 3 in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0010/2020
Slovenj Gradec, dne 25. marca 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost