Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1102. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020, stran 3254.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sevnica za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega člena.
Št. 410-0017/2021
Sevnica, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost