Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

Ob-1876/21, Stran 871
Javni razpis 
P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta
Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa so:
– poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP1,
1 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE)
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– brezobrestnem kreditu, 
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah, 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 
– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij.
3. Viri financiranja
Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada, ki jih je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/20), za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva oziroma MSP in pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.
Skupni razpoložljivi znesek je v višini 77.030.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) ima status mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji;
b) podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki2, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
2 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.
c) ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas3. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;
3 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.
d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
e) vloga za financiranje mora biti podpisana s stani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
f) imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 oziroma 2020 z oceno vsaj SB84;
4 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
g) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
h) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
i) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika osnovnega namena javnega razpisa (omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19);
j) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
k) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
l) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
m) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
n) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
o) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU;
p) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
q) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjetniškim skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga;
r) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
s) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/MSP.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Kredit se ne odobri podjetjem, ki so bila dne 31. decembra 2019 že podjetja v težavah (v smislu uredbe o splošnih skupinskih izjemah).
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
– informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
– bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene;
– dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
– letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje;
– naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 2003/87/ES5.
5 UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz vloge in letnega poročila, oddanega na AJPES,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti6,
6 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom v obdobju od leta 2022 do 2024;
e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok v obdobju od leta 2022 do 2024.
4.3. Kreditni pogoji
Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
1.1.1 Obrestna mera: je 0 % in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri7.
7 Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.
1.1.2 Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita:
f) za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
g) za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).
Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
V prvem prijavnem roku 22. 4. 2021 se organizatorju potovanj kredit odobri za namen vračila plačil potrošnikom za pogodbe o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP8, ki so zavrnili vrednotnico. Organizatorji potovanj izvedejo plačilo, na dan prejema ali najkasneje naslednji delovni dan po prejemu kreditnih sredstev na njihov transakcijski račun.
8 Peti odstavek 101.a člena ZIUZEOP (vrednotnice) »Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.«
V drugem prijavnem roku 20. 5. in tretjem prijavnem roku 10. 6. 2021 se kredit odobri za upravičene stroške projekta, nastale v obdobju od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021 in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja9.
9 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000 EUR.
Upravičeni stroški za prvi prijavni rok 22. 4. 2021 se upoštevajo:
a) stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP.
Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 5. ali tretjem prijavnem roku 10. 6. 2021 se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov in leasing pogodb kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7C 2021 KREDITI COVID – 19« je dostopen na ePortalu Sklada;
(2) Obvezne priloge za vse prijavne roke:
a) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih10;
10 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.
b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode na podlagi letnega poročila za leto 2019 oziroma 2020;
c) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
d) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo;
e) izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS«;
(3) Dodatna obvezna priloga za prvi prijavni rok 22. 4. 2021;
Za organizatorje potovanj se, pri uveljavljanju upravičenih stroškov vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju potrošnikom iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP, priloži izpolnjen in potrjen obrazec 211 »Seznam potrošnikov in višine njihovih terjatev do Organizatorjev potovanj«.
11 Obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višine njihovih terjatev do Organizatorjev potovanj« je dosegljiv na spletni strani Sklada pod razpisom P7C 2021 https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
(4) Dodatna dokazila k vsem prijavnim rokom;
Revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e) in 4.
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 22. 4., 20. 5. in 10. 6. 2021.
Na prvi prijavni rok 22. 4. 2021 lahko kandidirajo le podjetja, ki imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena in ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.
Na prijavni rok 20. 5. in 10. 6. 2021 kandidirajo vsa podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ni izločena dejavnost ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
Javni razpis bo odprt do 10. 6. 2021 oziroma do porabe sredstev.
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 10. 6. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 10. 6. 2021 ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
(3) Finančni kazalniki:
a) Kapital/obveznosti do virov sredstev,
b) Kredit/čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL)/kredit,
d) Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja – EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo zadostno število točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge. Predlog za odobritev se poda;
– v prvem prijavnem roku 22. 4. 2021, vlogi, ki doseže vsaj 35 od možnih 100 točk,
– v prijavnem roku 20. 5. in 10. 6. 2021, vlogi, ki doseže vsaj 50 od možnih 100 točk.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit/čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL)/kredit in finančne obveznosti/EBITDA.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe, izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi kredita. V primeru, da je oddanih vlog na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-67, 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3 dne 22. 12. 2020), s spremembami in dopolnitvami (sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/6 dne 30. 3. 2021),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljevanju: ZIPRS2122),
– Zakona o interventnih ukrepih za pomoči pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS, št. 203/20 z dne 30. 12. 2020),
»103. člen zakona določa, da se v proračunu Republike Slovenije zagotovijo finančna sredstva za hitre in zelo ugodne likvidnostne kredite preko Slovenskega podjetniškega sklada mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so v krizi najbolj prizadeta, in ki se lahko hitro odzovejo na potrebe trga. V skladu s tem členom se bodo s krediti podprle tudi turistične agencije, ki bodo morale sredi leta 2021, ko bo prišlo do unovčitve turističnih vrednotnic, vračati sredstva potrošnikom.«
– Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Programa finančnih spodbud 2015–2023, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020),
– Sklepa Vlade RS št. 47602-6/2021/3 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov, sprejet 31. 3. 2021,
– Pogodbe št. 1/2021-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, sklenjene med MGRT in Skladom, dne 6. 4. 2021,
– soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije. Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa;
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); 
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov); 
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); 
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
14. Odložilni pogoj
Sredstva javnega razpisa se lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izpolnjen pogoj:
vplačilo sredstev s strani MGRT za povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada (skladno s Pogodbo št. 1/2021-AM z dne 6. 4. 2021).
15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
telefonska številka: 02/234-12-60
spletna stran: www.podjetniskisklad.si
e-naslov: info@podjetniskisklad.si
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov:
telefonska številka: 02/234-12-51
elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja. Organizatorji potovanj morajo potrošnike, zaradi vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP, obvestiti o obdelavi njihovih osebnih podatkov za ta namen.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti