Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1117. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Šentjur, stran 3284.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji dne 23. marca 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Šentjur 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šentjur (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem in namenom vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za potencialne nove podjetnike ter že delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanja njihovega razvoja, ustvarjanja novih delovnih mest, ustvarjanja turizmu prijazne občine ter finančne pomoči poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno izgubo v primeru izrednih razmer.
Za uresničevanje ciljev občine iz prejšnjega odstavka se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in Uredbe Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020; v nadaljevanju Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013.
3. člen 
Sredstva, potrebna za uresničevanje ciljev iz prejšnjega člena, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
4. člen 
Upravičenci do sredstev so:
a) samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v občini in bodo izvajali naložbo na območju občine,
b) mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, zavod, zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Občine Šentjur in bodo izvajali naložbo na območju občine,
c) samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki nimajo sedeža v Občini Šentjur, vendar bodo izvajali naložbo na območju občine.
Po tem pravilniku se uporablja izraz podjetje za vse upravičence, navedene v prvem odstavku tega člena.
5. člen 
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008:
– mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni pomet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
– malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Pri definiciji podjetij se upoštevajo tudi lastniška razmerja (povezave, ki jih ima to podjetje z drugim podjetjem).
6. člen 
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in države,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– so za isti namen že prejela sredstva ali so v postopku pridobitve sredstev iz proračuna občine,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
7. člen 
Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– družbah, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje ter
– združitvi ali razdelitvi podjetij.
Pomoči de minimis se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi. Pomoč prav tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni promet.
Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter o znesku »de minimis« pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
8. člen 
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Določene zgornje meje in največje intenzivnosti pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek javnih sredstev za dejavnost, projekt ali podjetje.
9. člen 
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za iste ukrepe za financiranje tveganja.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
10. člen 
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki subvencij.
11. člen 
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov.
II. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 
12. člen 
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so naslednji:
1. subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov in stroškov najemnin v primeru izrednih razmer,
2. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
3. sofinanciranje zagona podjetij v podjetniških inkubatorjih,
4. sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva,
5. sofinanciranje projektov, pomembnih za razvoj starega mestnega jedra (Zgornji trg Šentjur),
6. sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture in stroškov promocije Občine Šentjur kot prepoznavne turistične destinacije.
1. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov in stroškov najemnin v primeru izrednih razmer
13. člen
Namen ukrepa: blaženje poslovne škode, ki nastane upravičencem zaradi prepovedi poslovanja ali zmanjšanega poslovanja kot posledica razglašenih izrednih razmer.
Upravičenci so podjetja a), b) in c) iz 4. člena tega pravilnika, ki jim je bilo z odlokom Republike Slovenije ali Občine Šentjur onemogočeno poslovanje in ki lahko dokažejo izpad prometa, kot posledico izrednih razmer.
Upravičeni stroški: stroški v poslovnih in proizvodnih prostorih za električno energijo, komunalne storitve, porabo vode in stroški najemnin.
Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno do 3.000 €.
2. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
14. člen 
Namen ukrepa: povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve: fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest: podjetja b) in c) iz 4. člena tega pravilnika.
Pogoji:
– s sofinancirano zaposlitvijo se poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih,
– vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve leti, odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju občine,
– na novem delovnem mestu se zaposli osebo s stalnim bivališčem na območju občine, ki je prijavljena kot iskalec zaposlitve,
– v primeru, da novo zaposlenemu delavcu preneha delovno razmerje pri upravičencu pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza pogojem iz tega pravilnika, v nasprotnem primeru mora upravičenec dodeljena sredstva vrniti.
Upravičeni stroški:
– stroški za realizacijo samozaposlitve,
– stroški dela plače za zaposlitev brezposelne osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno do 3.000 €.
3. Sofinanciranje zagona podjetij v podjetniških inkubatorjih
15. člen
Namen pomoči: ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij v inkubatorjih.
Upravičenci do pomoči so podjetja a), b) in c) iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo sklenjeno pogodbo z upravljavcem inkubatorja.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški raziskave tržišča,
– stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, blagovne znamke),
– stroški razvoja novega proizvoda in / ali storitve,
– stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in / ali storitve,
– stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 bruto minimalnih mesečnih plač,
– stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno do 3.000 €.
4. Sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva
16. člen
Namen sofinanciranja stroškov promocije: spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije: povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podpora iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podpora graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podpora in ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala (co-working in crowdfunding).
Upravičenci do pomoči so podjetja a) in b) iz 4. člena tega pravilnika.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini;
– stroški organizacije gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in povečanju izvoza;
– stroški vzpostavitve lastne blagovne znamke z namenom internacionalizacije;
– drugi stroški v zvezi z internacionalizacijo oziroma izvozno usmerjenostjo.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno do 1.000 €.
5. Sofinanciranje projektov, pomembnih za razvoj starega mestnega jedra (Zgornji trg Šentjur)
17. člen
Namen ukrepa: spodbujati projekte, s katerimi bo staro mestno jedro postalo atraktivno in zanimivo tako za podjetnike kot za prebivalce in obiskovalce.
Upravičenci so:
– podjetja a) in b) iz 4. člena tega pravilnika,
– fizične osebe (za stroške obnove objektov).
Pogoji: naložba oziroma projekt se mora izvesti na območju starega mestnega jedra (Zgornji trg Šentjur). Prednost bodo imeli projekti, ki bodo usmerjeni k poenotenju izgleda območja.
Upravičeni stroški:
– stroški obnove objektov (fasada, stavbno pohištvo, streha),
– stroški najemnine poslovnih prostorov,
– stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi projektov,
– nakup opreme za izboljšanje poslovanja upravičenca,
– stroški ureditve zunanjega izgleda oziroma okolice objektov (oprema letnih vrtov gostinskih lokalov, vitrine in izložbe, označbe, table in podobno).
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oziroma maksimalno do 3.000 €.
6. Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture in stroškov promocije Občine Šentjur kot prepoznavne turistične destinacije
18. člen
Namen ukrepa: vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti k doprinosu turističnega razvoja in prepoznavnosti Občine Šentjur kot turistične destinacije ter enotno nastopanje na trgu turistične ponudbe.
Upravičenci do pomoči:
– podjetja a) in b) iz 4. člena tega pravilnika,
– sobodajalci, ki so vpisani v Register nastanitvenih obratov, ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnje alineje.
Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih produktov in programov, ki se izvajajo na območju Občine Šentjur,
– stroški v zvezi s promocijo Občine Šentjur kot prepoznavne turistične destinacije.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno do 3.000 €.
III. NAČIN DODELJEVANJA 
19. člen 
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
V posameznem javnem razpisu se določijo ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, pogoji, upravičeni stroški in njihova višina, najnižji znesek prijavljene naložbe oziroma projekta, najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca ter merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev po tem pravilniku.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe ter za vse ali posamezne vrste upravičencev iz 4. člena tega pravilnika.
Skupna višina sredstev po javnem razpisu ne sme presegati skupnega zagotovljenega zneska v proračunu občine za leto, v katerem se izvede javni razpis.
20. člen 
Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
21. člen 
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
22. člen 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog komisije odloča pooblaščena oseba pristojnega oddelka občinske uprave.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
23. člen 
Namensko porabo in zakonitost dodeljenih sredstev, pridobljenih na podlagi tega pravilnika, spremlja in preverja strokovna služba občine.
Prejemnik sredstev je dolžan občini v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad namensko porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola stanja na kraju prejemnika ter vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na podeljena sredstva v vsakem trenutku.
V primeru ugotovljene kršitve iz prejšnjih odstavkov ali neupravičeno izplačanih sredstev, mora prejemnik pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, pa gre za nedovoljeno kumulacijo prejetih pomoči.
Natančni pogoji vrnitve sredstev, dodeljenih prejemniku pomoči, se določijo v pogodbi o dodelitvi sredstev.
Neupravičeno izplačana sredstva bo občina izterjala od prejemnikov pomoči, vključno s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
IV. KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2020-9(2515)
Šentjur, dne 23. marca 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost