Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1081. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani, stran 3230.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) ter 6. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – uradno prečiščeno besedilo UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 14. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za celotno območje Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA 
4. člen 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dol pri Ljubljani se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,
– javne površine.
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OSO_C
17,50
48,00
Kanalizacijsko omrežje 
OSO_K
5,40
11,00
Vodovodno omrežje
OSO_V
6,50
17,00
Javne površine
OSO_JP
0,70
2,00
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
7. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
1110
Enostanovanjske stavbe
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,0
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,3
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1,3
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,3
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,3
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,3
1242
Garažne stavbe
1,3
1251
Industrijske stavbe
1,3
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
1,3
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,9
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,9
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,9
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,9
1265
Stavbe za šport
0,9
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,7
2411
Športna igrišča
0,7
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,7
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3
Drugi gradbeni posegi 
0,7
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(2) Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor površine (Fp)
1110
Enostanovanjske stavbe
2,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
2,5
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
4,0
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
2,5
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
4,0
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
4,0
1220
Poslovne in upravne stavbe
4,0
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
4,0
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
4,0
1242
Garažne stavbe
4,0
1251
Industrijske stavbe
4,0
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
4,0
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
4,0
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
2,5
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
2,5
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
2,5
1265
Stavbe za šport
2,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1,5
1272
Obredne stavbe
2,5
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
2411
Športna igrišča
1,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
1,5
9. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [%]
Cestno omrežje
OSO_C
100
Kanalizacijsko omrežje 
OSO_K
100
Vodovodno omrežje
OSO_V
100
Javne površine
OSO_JP
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(1) Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.
11. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača praviloma v enkratnem znesku.
(2) V primeru gradnje ali legalizacije enostanovanjske stavbe lahko župan na podlagi vloge investitorja odobri obročno plačilo komunalnega prispevka, vendar največ v 12 mesečnih obrokih.
(3) V primeru izdaje odločbe po uradni dolžnosti, če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, lahko župan na podlagi vloge investitorja odobri obročno plačilo komunalnega prispevka, vendar največ v 60 mesečnih obrokih.
(4) Obrestna mera za čas obročnega plačevanja komunalnega prispevka iz drugega in tretjega odstavka tega člena izračunava po evropski medbančni obrestni meri – letni EURIBOR, ki velja na dan izdaje odločbe. Obrestna mera ne mora biti negativna.
12. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen. Zakonitost objekta, ki se ruši, lastniki dokazujejo z gradbenim, uporabnim ali drugim upravnim dovoljenjem izdanim v skladu s področno zakonodajo.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(3) Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka in zakonitost objekta, ki se ruši je na strani investitorja. Dokazila se upoštevajo največ pet let po odstranitvi objekta. Investitor mora ob tem predložiti tudi vso s področnimi predpisi zahtevano dokumentacijo za odstranitev obstoječega objekta.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objeta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno- raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prvega odstavka in drugega odstavka mora Občina Dol pri Ljubljani oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 18/10, 15/15, 25/15).
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2021-19
Dol pri Ljubljani, dne 31. marca 2021
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost