Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1120. Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 3288.

  
Na podlagi 3. in 13. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 13. in 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 2. in 18. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in 31/12) in 20. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 16. redni seji dne 24. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Šmarješke Toplice 
1. člen 
S tem sklepom se na območju Občine Šmarješke Toplice, v nadaljnjem besedilu: občina, določi izhodiščna cena nepremičnin, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in niso javno dobro ali v lasti občine ter zemljišč namenjenih ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture.
2. člen 
Izhodiščna cena na enoto površine zemljišča, po katerem poteka kategorizirana občinska cesta in zemljišča namenjenega ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture, temelji na Cenitvenem poročilu o vrednosti nepremičninskih pravic na nepremičninah, na enotah površin zemljišč namenjenih urejanju javne prometne infrastrukture v Občini Šmarješke Toplice, Ljubljana z dne 1. 3. 2021, Vida Medved, sodna izvedenka in sodna cenilka za gradbeno stroko in sodna cenilka za kmetijska zemljišča, in se oblikuje glede na katastrsko klasifikacijo zemljišč in bonitetno oceno kmetijskih zemljišč.
3. člen 
Izhodiščna cena se uporablja v primerih odkupa zemljišč v lasti fizičnih in pravnih oseb z namenom zemljiškoknjižne ureditve zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane javne ceste in v primerih odkupa zemljišč, namenjenih bodoči ureditvi javne prometne infrastrukture.
Zemljišča iz prejšnjega odstavka, katerih posamična vrednost je izkustveno višja od 10.000 EUR ter izjemoma, ob izkazanih posebnih okoliščinah in dejstvih, se odkupi po vrednosti iz strokovne cenitve nepremičnin, ki jo opravi sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke.
4. člen 
V primerih odkupa zemljišč, namenjenih urejanju javne prometne infrastrukture, je izhodiščna cena na enoto površine za:
– kmetijska zemljišča po zaokroženih vrednostih bonitetnih točk:
bonitetne točke
EUR/m2
80
2,15
70
1,88
60
1,61
50
1,34
40
1,08
30
0,80
20
0,54
10
0,27
– kmetijska zemljišča s trajnimi nasadi (vinograd, sadovnjak) po zaokroženih vrednostih bonitetnih točk:
bonitetne točke
Odškodnine za kmetijska zemljišča s trajnimi nasadi, EUR/m2
80
3,23
70
2,82
60
2,42
50
2,01
40
1,62
30
1,20
20
0,81
10
0,41
– gozdna zemljišča: 0,72 EUR/m2;
– stavbna zemljišča v območjih za stanovanjsko gradnjo in v območjih centralnih dejavnosti: 25 EUR/m2;
– stavbna zemljišča v območjih razpršene poselitve: 6 EUR/m2.
V primeru, da so zemljišča ali deli zemljišč že več let vključeni v površinah kategoriziranih cest in druge javne prometne infrastrukture in so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, lahko ocenjeno vrednost korigiramo s koeficientom 1 % na leto, vendar največ do 25 % ocenjene vrednosti.
V ocenjenih vrednostih morebitne izboljšave na zemljiščih niso upoštevane.
5. člen 
Pridobivanje zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane javne ceste in zemljišča namenjenega ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture, sprejme občinski svet z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem ali z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, če tako določi občinski svet.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2021
Šmarjeta, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost