Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

Št. 622-01/2021-3 Ob-1857/21, Stran 885
Občina Komen na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana (Uradne objave, št. 13/92) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, 3/21) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2021
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Komen v letu 2021, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov na območju Občine Komen.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– objekt je razglašen kot umetnostni ali arhitekturni spomenik lokalnega pomena in se nahaja na območju Občine Komen,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 50 % vrednosti investicije,
– priloženo mora biti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. Merila za sofinanciranje: Občina Komen bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Delež sofinanciranja Občine Komen posamezne investicije znaša največ 50 % vrednosti investicije, in sicer sorazmerno s številom prijav ter višino zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Komen. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti tri ponudbe za investicijo v objekt. Občina Komen bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanciranju obnove in vzdrževanja objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v letu 2021, je 10.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 180201 'Sofinanciranje obnove premične in nepremične sakralne kulturne dediščine po razpisu'.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.
8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.komen.si/objave/razpisi ali v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
9. Rok za oddajo vlog: rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Obnova sakralnih objektov 2021«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
Obrazce za prijavo na razpis lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi.
11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Komen v letu 2021 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Komen.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.
Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2021.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost