Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1078. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2020, stran 3229.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet na 19. seji dne 25. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Črnomelj za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev letnega načrta razvojnih programov v letu 2020 in obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna.
3. člen 
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Prihodki skupaj
15.319.445,68
II.
Odhodki skupaj
17.044.514,83
III.
Proračunski primanjkljaj
–1.725.069,15
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
3.223.226,75
VIII.
Odplačila dolga
678.385,03
IX.
Povečanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
819.772,57
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
2.544.841,72
XI.
Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
1.725.069,15
XII.
Stanje sredstev na računih 31. 12.
71.789,48
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-378/2019
Črnomelj, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost