Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1114. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šentjur, stran 3277.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji dne 23. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šentjur 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šentjur.
(2) Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šentjur, številka projekta 217/2020, ki ga je izdelalo podjetje Zavita, svetovanje, d.o.o., Tominškova 40, 1000 Ljubljana.
2. člen 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
(2) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
3. člen 
Predmet obračuna komunalnega prispevka je gradnja vsakega predvidenega objekta in obstoječega objekta, ki se bo prvič priključeval na omrežje lokalne infrastrukture oziroma se mu bo povečala zmogljivost ali spremenila namembnost. Legalizacija objekta se za namen tega odloka šteje kot novogradnja.
4. člen 
(1) Odlok določa naslednje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Šentjur zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Ta odlok določa tudi oprostitve plačila komunalnega prispevka.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
5. člen 
Komunalni prispevek se odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno opremo:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V),
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega območja PRO) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(1) Dejanski stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno 
območje
Vrednost 
[€]
Ceste
OSO_C
82.840.293,42
Kanalizacija
OSO_K
12.498.410,68
Vodovod
OSO_V
74.908.404,24
Prostori za ravnanje 
z odpadki
OSO_PRO
1.094.661,37
Javne površine
OSO_JP
9.737.857,56
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Ceste
OSO_C
4,802
30,547
Kanalizacija
OSO_K
2,566
12,802
Vodovod
OSO_V
5,868
38,031
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
0,063
0,404
Javne površine
OSO_JP
0,565
3,591
7. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
8. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
1212
Druge gostinske stavbe 
za kratkotrajno nastanitev
0,7
1230
Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe 
za izvajanje komunikacij
1,3
125
Industrijske in skladiščne stavbe 
0,9
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,9
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe – razen klet, vinska klet ali zidanica 
0,7
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
0,7
(2) Faktor namembnosti objekta se določi glede na skupino ali razred iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI) objekt razvrsti. V primeru, da klasifikacija objekta v prejšnjem odstavku ni vsebovana oziroma namembnosti objekta ni možno določiti, je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
9. člen 
(1) Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša za oddelek 1 Stavbe in za oddelek 2 Gradbeni inženirski objekti 4.
(2) Kadar površina zemljišča pod stavbo v projektu ni navedena, se za izračun upošteva podatek iz javnih evidenc, in sicer grafična površina oboda stavbe, pri čemer gradbena parcela za novogradnjo, legalizacijo in objekt daljšega obstoja ne more biti manjša, kot je določena s prostorskimi akti občine.
(3) Razliko med dejansko bruto tlorisno površino in površino iz uradnih evidenc za obstoječe stavbe lahko zavezanec dokazuje s predloženimi izmerami v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ali izjavo projektanta.
10. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [%]
Ceste
OSO_C
90
Kanalizacija
OSO_K
90
Vodovod
OSO_V
40
Prostori za ravnanje 
z odpadki
OSO_PRO
80
Javne površine
OSO_JP
80
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i)  x Dto x Fn)) x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna na naslednji način:
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)
Zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta,
– druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),
pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
12. člen 
(1) Komunalni prispevek je zavezanec dolžan poravnati v enkratnem znesku v roku 30 dni po dokončnosti odločbe. Če je bila izdana odločba na zahtevo zavezanca in komunalni prispevek ni bil poravnan v roku in ni bilo izdano gradbeno dovoljenje, odločba o odmeri preneha veljati in se lahko na zahtevo investitorja odmeri na novo.
(2) Občina lahko določi dodatna upravičenja v zvezi s plačilom komunalnega prispevka s posebnim odlokom.
V. UPOŠTEVANJE VLAGANJ V PRIMERU ODSTRANITVE OBJEKTA IN OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta se investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Investitor zakonitost gradnje izkazuje z:
– gradbenim dovoljenjem ali
– odločbo upravnega organa, da ima objekt pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po samem zakonu.
Organ, ki o odmeri odloča, upošteva podatke o bruto tlorisni površini iz projektne dokumentacije, ki je bila podlaga za izdano gradbeno dovoljenje ali podatke iz javnih evidenc, v primeru da projektna dokumentacija ne obstaja.
(3) V primeru, da investitor ne predloži navedenih dokazil, se delež komunalnega prispevka pri rušitvi ne prizna. Izjema velja za nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967 in je to izkazano v uradnih evidencah. V slednjem primeru se tudi za odmero upoštevajo podatki, ki so navedeni v javnih evidencah.
14. člen 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
– za gradnjo objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov v oddelek 1 Stavbe in v oddelek 2 Gradbeni inženirski objekti, katerih investitor je občina in
– za gradnjo objektov s klasifikacijo CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, in sicer izključno za gradnjo gasilskih domov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 107/10),
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju LN Š47 Bezovje (Uradni list RS, št. 62/09),
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero stavbnih zemljišč na območju stanovanjske cone »Krajnčica 2« (Uradni list RS, št. 62/09),
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju cone »Grajski log 2« (Uradni list RS, št. 3/10),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor« (Uradni list RS, št. 61/11) in
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Industrijske cone Šentjur – jug 2 (Uradni list RS, št. 46/12).
16. člen 
(1) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
(2) V primeru sprememb ali dopolnitev uredbe v delu, ki določa način izračuna komunalnega prispevka, se od uveljavitve morebitne spremembe dalje uporablja neposredno.
17. člen 
(1) Elaborat se v digitalni obliki objavi na spletni strani občine, v analogni obliki je možen vpogled na sedežu občine.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0029/2020(2526)
Šentjur, dne 23. marca 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost