Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

Ob-1868/21, Stran 876
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS za leto 202, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Svet romske skupnosti Republike Slovenije
javni razpis 
za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2021 (JR-RPR-2021)
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16a, 9000 Murska Sobota.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2021, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:
– uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.);
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;
– vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
– ozaveščanje večinskega in romskega prebivalstva o medsebojnem spoštovanju, razumevanju in sprejemanju;
– vključevanje pozitivnih primerov medsebojnega sobivanja v lokalnem okolju.
Sofinancirani bodo radijski programi, ki so jih ustanovili in jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki pripravljajo in predvajajo najmanj 60-minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna.
Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve ali vzpostavitve radia kot medija.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje te pogoje:
– da so radijski program ustanovili pripadniki romske skupnosti,
– da radijski program ustvarjajo pripadniki romske skupnosti,
– da je radijski program vpisan v razvid medijev,
– da pripravlja in predvaja najmanj 60-minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji:
– ki nimajo poravnanih vseh davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– ki nimajo poravnanih vseh pogodbenih obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, če so se v preteklem letu prijavili na javni razpis Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.
Prijavitelj po tem javnem razpisu ne more biti izdajatelj radijskega programa, ki ga ne ustanovijo pripadniki romske skupnosti, kljub temu da ustvarja radijske oddaje z romsko tematiko.
Vloga prijavitelja, ki pogojev sodelovanja ne izpolnjuje, bo s sklepom zavržena.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so ta:
– kakovost prijavljenega radijskega programa, ki so ga ustanovili pripadniki romske skupnosti (do 25 točk),
– tradicija radijskih oddaj z romsko tematiko (do 20 točk),
– radijska frekvenca (20 točk),
– količina premiernih predvajanj radijskih oddaj z romsko tematiko (do 15 točk),
– vsebinska zasnova radijske oddaje z romsko tematiko (do 20 točk).
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Vloge bo ocenila in točkovala strokovna komisija.
Če je posamezen član strokovne komisije pri določeni vlogi v konfliktu interesov, vloge ne sme ocenjevati in se mora izločiti iz ocenjevanja.
Strokovna komisija bo na podlagi doseženih točk in razpoložljivosti sredstev izdala predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije bo Svet romske skupnosti Republike Slovenije izdal sklep o deležu sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 63.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2021 morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.
6. Predložitev vloge
Besedilo javnega razpisa se dne 9. 4. 2021 objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Sveta romske skupnosti RS, na povezavi www.svetromskeskupnosti.com.
Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 30. 4. 2021. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje do 30. 4. 2021. Nepravočasno prispela vloga bo s sklepom zavržena.
Prijavitelj odda vlogo s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16a, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelj svojo vlogo predloži na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-RPR-2021«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih Sveta romske skupnosti Republike Slovenije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebuje vlogo, in sicer v vrstnem redu, v katerem so prispele na naslov.
Prijavitelj, katerega vloga ni bila popolna, bo pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Svet romske skupnosti Republike Slovenije prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolna vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bo s sklepom zavržena.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku desetih dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Odločitev bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o deležu sofinanciranja pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o deležu sofinanciranja.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o deležu sofinanciranja, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o deležu sofinanciranja pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske skupnosti Republike Slovenije lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev Svetu romske skupnosti Republike Slovenije.
Zoper sklep o dodelitvi deleža sofinanciranja lahko prijavitelj v osmih dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo. O pritožbi bo odločal Svet romske skupnosti Republike Slovenije.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo objavljena v Uradnem listu RS in od 9. 4. 2021 dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: http://www.svetromskeskupnosti.com, zavihek »Razpisi«.
10. Dodatna pojasnila: prijavitelj se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro, tel. 02/526-13-04, elektronski naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost