Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1103. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021, stran 3254.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) ter v Odloku o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Proračun Občine Sevnica za leto 2021 je določen:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v evrih)
Skupina/podskupine kontov
Proračun leta 2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.541.644
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.789.807
70
DAVČNI PRIHODKI
14.372.515
700 Davki na dohodek in dobiček
13.080.003
703 Davki na premoženje
963.010
704 Domači davki na blago in storitve
328.502
706 Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.417.292
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.706.130
711 Takse in pristojbine
10.100
712 Globe in druge denarne kazni
17.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
94.738
714 Drugi nedavčni prihodki
589.024
72
KAPITALSKI PRIHODKI
350.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
330.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.401.837
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.615.514
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.786.323
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.613.012
40
TEKOČI ODHODKI
5.354.959
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.013.654
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
160.010
402 Izdatki za blago in storitve
3.756.295
403 Plačila domačih obresti
35.000
409 Rezerve
390.000
41
TEKOČI TRANSFERI
8.202.821
410 Subvencije
515.457
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.717.208
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
479.254
413 Drugi tekoči domači transferi
2.490.902
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.442.683
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.442.683
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
612.549
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
112.500
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
500.049
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.071.368
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
667.300
55
ODPLAČILA DOLGA
667.300
550 Odplačila domačega dolga
667.300
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–1.738.668
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–667.300
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.)
1.071.368
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
1.996.483
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2021
Sevnica, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost