Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

Št. 5443-2/2021/11 Ob-1888/21, Stran 850
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1 z dne 20. 4. 2020;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 18. 6. 2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
– Mnenja Ministrstva za finance, št.: 440-6/2021/2 z dne 3. 3. 2021, da sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika pravil državne pomoči;
– Odločitve o podpori št. 9-3/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let« (št. dokumenta: 3032-21/2021/6), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 8. 3. 2021;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.
Na javnem razpisu bodo izbrani projekti. Projekt v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih. Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v poglavju 7. Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev in, ki imajo med svojimi uporabniki vključene osebe, navedeno v poglavju 3. Ciljna skupina javnega razpisa.
Po tem javnem razpisu se lahko namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin zagotovijo z gradnjo ali pridobitvijo nepremičnin.
Sofinanciranih bo predvidoma 25 namestitvenih kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih skupin in nakup predvidoma 25 vozil (največ eno vozilo na posamezno namestitveno enoto).
Stanovanjska skupina
V tem javnem razpisu se predvideva, da so stanovanjske skupine v skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 2/15, 76/17, 54/19, 81/19; v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev) organizirane kot samostojne enote ali kot dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb.
Podrobnejša opredelitev predmeta javnega razpisa je opredeljena v poglavju 2 razpisne dokumentacije (predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa).
Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa so odrasle osebe mlajše od 65 let, ki so v skladu z 8. členom C točke odstavka B) Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev:
Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalno kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja:
– odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
– odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju,
– odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave),
– osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja,
– odrasle osebe z napredovalno kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja,
ki so skladno z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (točke č) Oblike storitev in točke d) Trajanje) vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine.
Predvideva se sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), pri čemer lahko posamezni prijavitelj dodatno kupi tudi 1 vozilo na 1 namestitveno enoto.
Cilji javnega razpisa in kazalnikov
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja »izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.
5.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjega specifičnega cilja:
9.3.1 izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.
Cilj javnega razpisa je zagotavljanje namestitvenih kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih skupin, kjer bodo bivale osebe iz ciljne skupine, kar je skladno s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev. Hkrati pa pomeni doprinos na področju vključevanja odraslih oseb mlajših od 65 let v skupnost in v svoje domače okolje.
5.2 Spremljanje in doseganje kazalnikov
Doseganje specifičnega cilja javnega razpisa se bo merilo z naslednjimi kazalniki:
a) Kazalnik učinka: 9.20 Število enot, v katere je bilo investirano
Izbrani prijavitelj mora do konca trajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) investirati v najmanj 1 enoto, pri čemer enota pomeni novo vzpostavljena enota za vzpostavitev stanovanjske skupine za osebe iz ciljne skupine. V primeru nakupa vozila se tudi ta dodatno šteje kot 1 enota, v katero je bilo investirano.
Izpolnitev kazalnika učinka mora izbrani prijavitelj doseči najkasneje do 31. 3. 2023.
b) Kazalnik rezultata: število oseb v institucijah
Izbrani prijavitelj mora v vlogi na javni razpis oziroma v investicijski dokumentaciji navesti podatek o:
– številu oseb iz ciljne skupine, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis pri prijavitelju vključene v celodnevno institucionalno varstvo (kar bo predstavljalo izhodiščno vrednost kazalnika) in
– številu oseb iz ciljne skupine, ki jih bo prijavitelj namestil v stanovanjske skupine in so že vključene v celodnevno institucionalno varstvo (kar bo predstavljajo ciljno vrednost kazalnika).
Vrednosti kazalnika rezultata mora izbrani prijavitelj doseči najkasneje do 30. 9. 2023.
Podrobnejša opredelitev doseganja kvantificiranih kazalnikov javnega razpisa je opredeljena v poglavju 5.2 razpisne dokumentacije (spremljanje in doseganje kazalnikov).
Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju KRVS,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno.
Prijavitelj se lahko prijavi z največ 5 projekti, ki skupaj vključujejo do največ 5 namestitvenih enot in 5 vozil.
Skupno število sofinanciranih namestitvenih enot na posameznega prijavitelja je lahko največ 5 in hkrati največ 5 vozil na vseh razpisanih rokih za oddajo vlog na ta javni razpis, pri čemer prijavitelj odda 1 vlogo, ki vključuje 1 analizo trga (če relevantno) in 1 investicijsko dokumentacijo za vsak posamezen projekt. Če se predvideva vzpostavitev dveh namestitvenih enot na istem naslovu (eno gradbeno dovoljenje), se prijavitelj prijavi z 1 vlogo/projektom.
7.1 Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje.
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine ki so navedene v poglavju 3. Ciljna skupina javnega razpisa.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v poglavju 7 razpisne dokumentacije (pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev).
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz javno dostopnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo priloži sam. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 1, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3 in št. 5, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na zapis pri pogoju.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. Za vsak projekt mora biti izdelana in s strani pristojnega organa/osebe prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za posamezne vire.
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, na kateri sklop se prijavitelj prijavlja in izdelana analiza stroškov in koristi v skladu z Delegirano uredbo komisije 480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: metodologija za pripravo ASK), ter izračun finančne vrzeli.
Če se investicija izvaja v več fazah, se finančna vrzel in analiza stroškov in koristi izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/projekta. Analiza stroškov in koristi mora biti izdelana v skladu s smernicami Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tol for Cohesion Policy 2014–2020.
V kolikor se prijavitelj prijavlja z že znano nepremičnino, morajo biti podatki, ki so zahtevani skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ustrezno opredeljeni v investicijski dokumentaciji.
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski ukrepi:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).
Poleg zahtev, navedenih v 11., 12. in 13. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, mora investicijska dokumentacija vsebovati še podatke o:
– naslov lokacije in občina, kjer se bo vzpostavila stanovanjska skupina,
– zagotavljanju trajnosti projektnih rezultatov (navedite na kakšen način bo zagotovljena trajnost projektnih rezultatov ter ali in kako bo zagotovljeno nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta),
– prispevku projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju (navedite na kakšen način bo projekt prispeval k družbenemu in gospodarskemu razvoju),
– skladnosti projekta z usmeritvami OP EKP 2014–2020, in sicer skladnost s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (na kratko opišite na kakšen način je prijavljeni projekt skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk),
– skladnosti projekta s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.3 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 5 javnega razpisa,
– prispevanju projekta k doseganju rezultata 9.3.1 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 5.2 javnega razpisa,
– navedbo kazalnikov učinka in rezultatov projekta v skladu z poglavjem 5.2,
– upoštevanju aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s tem javnim razpisom. Konec izvajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) mora biti predvideno najkasneje do 31. 3. 2023,
– ustreznosti ciljne skupine projekta določene v poglavju 3 javnega razpisa,
– zaključeni finančni konstrukciji oziroma zagotovljenih virih za izvedbo celotnega projekta,
– v primeru nakupa vozila opredeliti zakaj je nakup vozila bolj racionalen kot najem.
2. Vsak prijavitelj, ki še ni izpeljal postopkov za pridobitev nepremičnine v last Republike Slovenije oziroma ustrezna nepremičnina še ni identificirana, mora ob oddaji priložiti analizo trga nepremičnin, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejša od 1 meseca. Iz analize trga nepremičnin mora biti razvidno, kakšna je ponudba nepremičnin, ki so primerne glede na zahteve iz javnega razpisa. Prijavitelj analizo trga nepremičnin predloži na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije (Priloga št. 1). Če se predvideva vzpostavitev dveh namestitvenih enot na istem naslovu (eno gradbeno dovoljenje), prijavitelj odda eno analizo. V primeru lastništva nepremičnine, ki je predmet prijave na javni razpis, ni potrebna priprava analize trga nepremičnin.
3. Vsak prijavitelj mora ob oddaji priložiti še izpolnjen in podpisan prijavni obrazec.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v poglavju 7 razpisne dokumentacije (pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno investicijo mora biti priloženo vlogi, razen v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora biti dokumentirano (npr. sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote, sklic na relevantno zakonodajo). V kolikor se namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin zagotovijo z gradnjo, mora prijavitelj imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.
2. V kolikor se namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin zagotovijo z gradnjo, mora biti zemljišče, na katerem bo zgrajen objekt, ki je predmet vloge, ob oddaji vloge v lasti Republike Slovenije. Če zemljišče, na katerem bo objekt zgrajen, še ni v lasti Republike Slovenije, mora prijavitelj ob vlogi priložiti zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega izhaja predznamba stavbne pravice, v primeru pridobitve pa kopija pravnega posla z odložnim pogojem v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo za vpis pravice v korist Republike Slovenije.
3. Za izgradnjo/rekonstrukcijo objekta ali nakup zemljišča, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, v zadnjih 10 letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva EU.
4. V primeru, da bo prijavitelj stanovanjsko skupino vzpostavil v nepremičnini, ki je že v lasti Republike Slovenije, ne sme biti v tej nepremičnini locirana obstoječa infrastruktura zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo enota zavoda ali biti že vzpostavljena več kot 1 kakršnakoli oblika stalne ali začasne namestitve za 4–6 oseb. Vloga za sofinanciranje se ne nanaša zgolj na nakup zgolj zemljišča in/ali rekonstrukcijo/širitev že obstoječe enote stanovanjske skupine.
5. Nepremičnina, kjer je oziroma bo vzpostavljena stanovanjska skupina, mora biti ločena od obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo.
6. Na isti lokaciji (npr. v večstanovanjskem objektu) se lahko vzpostavita največ dve stanovanjski skupini (vendar ob predpostavki, da na istem naslovu ni že vzpostavljena oblika stalne ali začasne namestitve 4–6 oseb. V primeru, da je že vzpostavljena kakršnakoli oblika stalne ali začasne namestitve, se lahko na isti lokaciji nahajata največ dve kakršnikoli obliki stalne ali začasne namestitve že upoštevajoč tudi stanovanjsko skupino). Stanovanjski skupini morata predstavljati samostojni, ločeni enoti (tj. vsaka v zaključeni funkcionalni enoti z ločenimi vhodi in ločenimi bivalnimi prostori) z določeno etažno lastnino.
7. Stanovanjska skupina bo ustrezala vsem zahtevam, določenim v poglavju 2. Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa.
8. Lokacija stanovanjske skupine, ki bo vzpostavljena v okviru tega javnega razpisa, je na območju KRVS.
Za dokazovanje izpolnjevanja specifičnih razpisnih pogojev prijavitelj priloži dokazila, ki so navedena v 7. poglavju (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija za izvedbo tega javnega razpisa bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog.
V spodnjih tabelah so opisana merila in prikazan način ocenjevanja.
MERILO 1
Opis merila
Maksimalno št. točk
USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 20 točk
1.1 Utemeljitev projekta
Iz analize stanja je razvidna utemeljitev potreb oziroma razlogov za investicijsko namero projekta ter jasno opredeljuje, kako bo izvedba projekta pripomogla k izboljšanju kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.
Merilo se preverja v investicijski dokumentaciji.
10 – ustrezno
0 – neustrezno
1.2 Finančna ustreznost projekta
Finančni načrt prijavljenega projekta je realno ovrednoten (stroški so skladni z načrtovanimi aktivnostmi, temeljijo na realnih vrednostih ter so potrebni za izvedbo aktivnosti).
Merilo se preverja v investicijski dokumentaciji.
10 – ustrezno
0 – neustrezno
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 1 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 1:
Št. točk
Ocena
10
ustrezno 
0
Neustrezno
MERILO 2
Opis merila
Maksimalno št. točk
IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 20 točk
Skladnost s terminskim načrtom operacije
Aktivnosti projekta so smiselno načrtovane, terminsko ustrezno razporejene in realno izvedljive v predvidenem času.
Merilo se preverja v investicijski dokumentaciji.
20 – ustrezno
0 – neustrezno
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 2 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 2:
Št. točk
Ocena
20
ustrezno 
0
Neustrezno
MERILO 3
Maksimalno št. točk
LASTNIŠTVO NEPREMIČNINE
Možnih največ 20 točk
Objekt/zemljiške v katerem ali na katerem bo vzpostavljena stanovanjska skupina, je že v lasti RS.
Merilo se preverja v investicijski dokumentaciji.
20 – ustrezno
10 – delno ustrezno
0 – neustrezno
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 3 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 3:
Št. točk
Ocena
20
Objekt/nepremičnina, kjer bo vzpostavljena stanovanjska skupina, je že v lasti Republike Slovenije.
10
Prijavitelj je s potencialnim prodajalcem nepremičnine sklenil pravni posel pod odložnim pogojem v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice oziroma stavbne pravice v korist Republike Slovenije.
0
Objekt/nepremičnina, kjer bo vzpostavljena stanovanjska skupina, še ni v lasti Republike Slovenije.
MERILO 4
Maksimalno št. točk
DRUGO
Možnih največ 20 točk
Vzpostavitev standardnih sob oziroma izboljšanje bivalnega standarda 
20 – ustrezno
10 – delno ustrezno
0 – neustrezno
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 9 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 9:
Št. točk
Ocena
20
prijavitelj v vlogi predvideva, da bo v času od oddaje vloge do 30. 9. 2023 zmanjšal število tri
in več-posteljnih sob (podstandardne sobe) za več kot 1.
10
prijavitelj v vlogi predvideva, da bo v času od oddaje vloge do 30. 9. 2023 zmanjšal število tri
in več-posteljnih sob (podstandardne sobe) za 1.
0
prijavitelj v vlogi predvideva, da v času od oddaje vloge do 30. 9. 2023 ne bo zmanjšal števila tri
in več-posteljnih sob (podstandardne sobe).
Največje skupno možno število doseženih točk je 80.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 40 točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost pri sofinanciranju, tisti projekti, ki bodo dobili več točk pri merilu 4.
Obdobje in regija izvajanja
9.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo izvajali na območju KRVS. Regija izvajanja in s tem upravičenost stroškov je vezana na lokacijo stanovanjske skupine, ki bo vzpostavljena v okviru tega javnega razpisa.
9.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije, se lahko začnejo izvajati z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, zaključiti pa se morajo najkasneje do 31. 3. 2023.
10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev do višine največ 277.001,00 EUR za projekt, kar predstavlja 100 % realiziranih sofinanciranih upravičenih stroškov projekta za eno vzpostavljeno stanovanjsko skupino s pripadajočimi drugimi upravičenimi stroški projekta. Namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj, predstavljajo 80 % skupnih sofinanciranih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % skupnih sofinanciranih upravičenih stroškov projektov.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6.925.026,00 EUR (od tega 5.540.021,00 EUR (80 %) sredstev EU in 1.385.005,00 EUR (20 %) nacionalni prispevek iz državnega proračuna).
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) upravičenih stroškov projektov:
 
2021
2022 in 2023
SKUPAJ
170077 – PN 9.3 Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo V – EU – 80 %
800.000,00
4.740.021,00
5.540.021,00
170078 – PN 9.3 Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo V – SLO – 20 %
200.000,00
1.185.005,00
1.385.005,00
SKUPAJ 
1.000.000,00
5.925.026,00
6.925.026,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja izbranih projektov, skladno s potrjenimi vlogami izbranih vlagateljev ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo v višini do največ 277.001,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za vzpostavitev ene stanovanjske skupine (ene enote) s pripadajočimi drugimi stroški projekta. V kolikor se prijavitelj prijavi za vzpostavitev petih stanovanjskih skupin, lahko dobi največ 1.385.005,00 EUR. Če se predvideva vzpostavitev dveh namestitvenih enot na istem naslovu (eno gradbeno dovoljenje) in se prijavitelj prijavi z 1 vlogo/projektom, lahko dobi največ 554.002,00 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za največ 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.
10.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-6/2021/2 z dne 3. 3. 2021, sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
11 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 31. 3. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 15. 5. 2023.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2021, 2022 in 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 8. 2023.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU), dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
12 Upravičenost stroškov
12.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:
1. investicije: nakup nepremičnine, nakup zemljišč, gradnja, obnova, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva obsegajo: gradnjo, nakup in/ali obnovo nepremičnin, nakup zemljišč z objektom, napeljav, strojev, opreme, pohištva, vozila;
2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne uprave RS.
Pogoji upravičenosti posameznih upravičenih stroškov so podrobneje opredeljeni v poglavju 12.1 razpisne dokumentacije.
12.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji dolžni dosledno upoštevati.
13 Varovanje osebnih podatkov
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je torej izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
14 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
14.1 Pogodbene zaveze
Prijavitelj mora za nepremičnine, kjer bo vzpostavil stanovanjske skupine, izpolniti pogodbene zaveze, ki so podrobneje opredeljene v besedilu razpisne dokumentacije v poglavju 14. Pogodbene zaveze se razlikujejo glede na vrsto investicije.
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– izvajanje ustreznih postopkov za namen vključevanja oseb iz ciljne skupine v novo vzpostavljeno stanovanjsko skupino. Izbrani prijavitelj lahko prične z izvajanjem te obveznosti takoj po objavi javnega razpisa oziroma ne kasneje kot 30 dni po prejemu sklepa o izboru;
– izvedba ustreznega postopka za izbor dobavitelja vozila;
– v primeru nakupa nepremičnine izvedba postopka javnega poziva na način, da izbrani prijavitelj prispele ponudbe nepremičnin pregleda, ustrezne rangira glede na primernostne kriterije (izbrani prijavitelj naj si pomaga s kriteriji iz analize trga nepremičnin) ter izbrane ponudbe, z vsemi prilogami in potrebnimi vsebinami, posreduje v pregled na ministrstvo. Po pozitivnem odzivu s strani ministrstva lahko prične s postopkom nakupa. Ko bo pridobil soglasje ministrstva glede porabe presežka, bo lahko s soglasjem ministrstva sklenil kupoprodajni posel za izbrano nepremičnino. Lastništvo stanovanjskega objekta se mora glasiti na Republiko Slovenijo in kot upravljalec je naveden upravičenec, ki je bil izbran na javnem razpisu;
– pri določitvi velikosti in značilnosti posameznih prostorov v enoti stanovanjske skupine upoštevati specifične potrebe uporabnikov, ki bodo nameščeni v posamezno enoto stanovanjske skupine;
– za izgradnjo/rekonstrukcijo objekta ali nakup zemljišča, ki je predmet sofinanciranja, v zadnjih 10 letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva EU;
– izvajanje ustreznih postopkov za namen vključevanja oseb iz ciljne skupine v novo vzpostavljeno/-e stanovanjsko/e skupino/e. Izbrani prijavitelj je dolžan pričeti z izvajanjem te obveznosti takoj po zaključku investicije, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, oziroma najkasneje v mesecu juniju 2023;
– oseb, ki so bile vključene v novo vzpostavljeno stanovanjsko skupino, ne sme nadomeščati s sprejemanjem drugih oseb iz ciljne skupine v sproščene namestitvene kapacitete;
– izvajanje storitev oskrbe v skladu z evropskimi smernicami za deinstitucionalizacijo (Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care; dostopnimi na: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf);
– napotovanje kadra, ki bo zaposlen v stanovanjskih skupinah, na izobraževanja na temo novih pristopov dela (individualnega načrtovanja, analize tveganja, deinstitucionalizacija itd.) v trajanju predvidoma 80–100 ur letno. Izbrani prijavitelj je dolžan pričeti z izvajanjem te obveznosti najkasneje 30 dni po prejemu sklepa o izbiri;
– zagotavljanje možnosti doseganja sinergijskih učinkov s sorodnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in vsemi deležniki, ki pokrivajo področje socialnega varstva za osebe iz ciljne skupine;
– da bo v primeru uveljavljanja upravičenega stroška za nakup vozila, izpolnjeval zahtevo, da se vozilo uporablja predvsem za prevoz oseb vključenih v stanovanjske skupine;
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra, po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 15);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja dodelitve sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
15 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potrebno smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj in hkrati navajati, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«, 9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.
Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
17 Omejitev glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec jamči in se zavezuje, da v času trajanja pogodbe o sofinanciranju in v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta (od datuma prejema končnega izplačila) ne bo spremenil lastništva ali upravljanja nad infrastrukturo, ki daje javnemu organu neupravičeno prednost, ali izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali pogoje izvajanja projekta, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji projekta.
V kolikor upravičenec ne postopa, kot je določeno v prejšnjem odstavku, lahko ministrstvo od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev, povečana za zakonske zamudne obresti, obračunane od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Upravičenec se zavezuje, da bo še 5 let po zaključku projekta, ministrstvu dostavljal letna poročila o doseganju kazalnikov učinka in izjave, da rezultati projekta ne bodo in niso bili odtujeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinanciranim projektom.
18 Postopek izbora prijaviteljev
18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 30. 8. 2021.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva javnega razpisa ne bodo dodeljena.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 10. 5. 2021, drugi rok je 2. 7. 2021 in skrajni rok 30. 8. 2021.
Če bodo sredstva dodeljena pred potekom posameznih rokov ali če pride do podaljšanja skrajnega roka bo Ministrstvo, pred iztekom skrajnega roka za oddajo vlog, na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ in v Uradnem listu RS objavilo posebno obvestilo o dodelitvi sredstev.
Skupno število sofinanciranih potrjenih namestitvenih enot na posameznega prijavitelja je lahko največ 5 in hkrati največ 5 vozil na vseh razpisanih rokih za oddajo vlog na ta javni razpis, pri čemer prijavitelj lahko odda 1 vlogo, ki vključuje 1 analizo trga (če relevantno) in 1 investicijsko dokumentacijo za vsak posamezen projekt. Če se predvideva vzpostavitev dveh namestitvenih enot na istem naslovu (eno gradbeno dovoljenje), se prijavitelj prijavi z 1 vlogo/projektom.
V kolikor bo ugotovljeno, da se je posamezni prijavitelj prijavil za sofinanciranje vzpostavitve več kot 5 namestitvenih enot ali predvidel nakup več kot 5 vozil stanovanjskih skupin, bo vsaka nadaljnja vloga, ki bo vsebovala projekt za vzpostavitev več stanovanjskih skupin, s sklepom zavrnjena.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno vso dokumentacijo predložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključku/CD-ROM-u/DVD-ROM-u ipd.). Ob tem mora biti investicijska dokumentacija oddana 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v wordovi oziroma excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija. Zaželeno je, da tiskana verzija omogoča razpenjanje posameznih listov za namen elektronskega arhiviranja.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka oddana do 15. ure v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ni bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na način oddaje vloge. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let – X. rok«. Za označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 3: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavjih 7 in 8 tega javnega razpisa.
18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
18.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11).
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo:
– Za prvi rok dne 14. 5. 2021 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za drugi rok dne 7. 7. 2021 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za skrajni rok dne 3. 9. 2021 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tem bodo prijavitelji obveščeni preko spletnega naslova: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
18.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, določenih v poglavju 7 tega javnega razpisa in ocenila formalno popolno vlogo na podlagi meril, določenih v poglavju 8 tega javnega razpisa.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki ne vsebuje dokumentacije na e-nosilcu (USB ključku/CD-ROM-u/DVD-ROM-u ipd.).
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v investicijski dokumentaciji. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej ocenjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v poglavju 7 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse formalno popolne vloge bodo ločeno pregledali in ocenili trije člani strokovne komisije skladno z Merili, določenimi v 8 poglavju tega javnega razpisa. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj 40 točk. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo dosegli višje število točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost pri sofinanciranju, tisti projekti, ki bodo dobili več točk pri merilu 4.
Dodatna pojasnila glede strokovnega ocenjevanja vlog so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 18: Postopek in način izbora prejemnikov sredstev – strokovno ocenjevanje.
18.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. Pogodba je vzorčna, ministrstvo si pridržuje pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se upravičenec z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja, lahko podpis pogodbe pisno zavrne, v tem primeru se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico do sredstev, odobrenih s sklepom o izboru.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta v pogodbi, na podlagi navedb prijavitelja v vlogi, opredelila način in dinamiko črpanja sredstev ter opredeljene cilje projekta.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da je hkrati dosegla minimalni kakovostni kriterij, tj. 40 točk.
18.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
18.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
19 Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati za prvi rok do 16. 4. 2021, za drugi rok do 16. 6. 2021 in za tretji rok do 5. 8. 2021. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 13. 8. 2021.
19.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
19.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
19.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 2: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 3: Kontrolni list.
19.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1.: Analiza trga nepremičnin (opcijsko),
– Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k vlogi),
– Priloga št. 3: Označba vloge.
19.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 4: Investicijska dokumentacija,
– Priloga št. 5: Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije,
– Priloga št. 6: Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote (sklic na relevantno zakonodajo) (opcijsko),
– Priloga št. 7: Zemljiškoknjižni izpisek iz katerega izhaja predznamba stavbne pravice, v primeru pridobitve pa kopija pravnega posla z odložnim pogojem v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo za vpis pravice v korist Republike Slovenije (opcijsko),
– Priloga št. 8: Potrdilo FURS glede pravice odbitnega DDV.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost