Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1263. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Karibski skupnosti (CARICOM)
1264. Ukaz o postavitvi stalnega opazovalca Republike Slovenije pri Organizaciji ameriških držav
1265. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
1266. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1267. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1318. Uredba o hišnem redu azilnega doma
1319. Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije

Odloki

1320. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

MINISTRSTVA

1268. Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
1269. Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju
1270. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2017
1271. Odredba o določitvi programa usposabljanja in kataloga znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

USTAVNO SODIŠČE

1272. Odločba o razveljavitvi odločbe o prekršku Posebnega davčnega urada Davčne uprave Republike Slovenije in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
1273. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru
1274. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
1275. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici
1276. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Celju
1277. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

1278. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1279. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
1280. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine

OBČINE

Beltinci

1281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci

Braslovče

1282. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik

Celje

1283. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje
1284. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju

Dobje

1285. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2016
1286. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2017
1287. Pravilnik o sofinanciranju delovanju društev na področju kmetijstva v Občini Dobje

Dobrepolje

1288. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2016
1289. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dobrepolje

Kranj

1290. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Zlatega polja
1291. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1257/2, k.o. 2100 – Kranj
1292. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 94/8 in 269/2, k.o. 2098 – Struževo
1293. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 718/0, k.o. 2103 – Predoslje
1294. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 676/5, k.o. 2103 – Predoslje

Miren-Kostanjevica

1295. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2017 in 2018

Moravske Toplice

1296. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Nova Gorica

1297. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Postojna

1298. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 6

Sežana

1299. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2016
1300. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1301. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017
1302. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
1303. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana
1304. Sklep o vzpostavitvi prostora za raztros pepela pokojnika na pokopališčih v Sežani, Dutovljah in Štorjah ter potrditvi cenika v zvezi z raztrosom
1305. Sklep o vzpostavitvi javnega parkirišča za avtodome z določitvijo višine cene parkirnine, elektrike, vode ter praznjenja odpadne vode

Slovenj Gradec

1306. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016
1307. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo)
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B«
1309. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg

Šentrupert

1310. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2016
1311. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Draga (DPŠ-29 LN)
1312. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Prelesje
1313. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert
1314. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Kurent (OP-01)
1315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

1316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina – SD OPN 1

Velika Polana

1317. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona

POPRAVKI

1321. Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora
1322. Popravek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
1323. Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani (MOPEUKZ)
25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BKMMCP)

Vlada Republike Slovenije

26. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran o gospodarskem sodelovanju
27. Uredba o ratifikaciji sprememb Statuta in Pravil financiranja Svetovne turistične organizacije
28. Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017

Ministrstvo za zunanje zadeve

29. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola 2002 k Atenski konvenciji o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974 za Republiko Slovenijo
30. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o zaposlovanju vzdrževanih družinskih članov diplomatskega in konzularnega osebja za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti