Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1204. Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP)
1205. Zakon o sodnem svetu (ZSSve)
1206. Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv)
1207. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C)
1208. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G)
1209. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1210. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
1211. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
1212. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1213. Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune
1214. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
1215. Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Sklepi

1216. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor

Drugi akti

1217. Spremembi Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1218. Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke
1219. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1220. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2016

SODNI SVET

1221. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1222. Pravilnik o vsebini in obliki diplom MLC Ljubljana
1223. Slovenski računovodski standard 30 (2016) Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih

OBČINE

Brezovica

1224. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2016
1225. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Brežice

1226. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode«

Cerkno

1227. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Komen

1228. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016
1229. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen
1230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras
1231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Krško

1232. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034)

Lendava

1233. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2016
1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Log-Dragomer

1259. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu – zahodni del

Miren-Kostanjevica

1235. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
1236. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica

Osilnica

1237. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2016
1238. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica

Prebold

1239. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2016

Sevnica

1240. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017
1241. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sodražica

1242. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2016
1243. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018
1244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 3
1245. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Šempeter-Vrtojba

1246. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
1247. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
1248. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
1249. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017

Šentjur

1250. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PL21/1, Planina pri Sevnici

Trebnje

1251. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2016

Tržič

1252. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2016
1253. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1254. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Žalec

1255. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
1256. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016
1257. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec

Žužemberk

1258. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016

POPRAVKI

1260. Popravek Pravilnika o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov
1261. Popravek Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj
1262. Popravek Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti