Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1233. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2016, stran 3467.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. 56/12 – popr., 112/13 in 74/15 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 14. /redni/ seji dne 26. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Lendava za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lendava za leto 2016.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Občine Lendava.
Št. 03504-0005/2017-3
Lendava, dne 26. aprila 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.