Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

Ob-2167/17, Stran 1211
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017«
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB, 11/11, 57/12 in 17/15), Program izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Program dela in finančni načrt SPIRIT Slovenija za leti 2016 in 2017, ki ju je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h katerima je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29, Pogodba št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 13. 4. 2016, Dodatek št. 1 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 5. 5. 2016, Dodatek št. 2 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 31. 5. 2016, Dodatek št. 3 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 8. 8. 2016, Dodatek št. 4 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 22. 2. 2017 in Dodatek št. 5 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 4. 5. 2017.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017.
Mednarodni sejem je sejem:
– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci1.
1 Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. Upošteva se podatek, naveden v prilogi d. Obrazca št. 1: Prijava.
Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki sredstev so pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Do sredstev niso upravičena podjetja v naslednjih panogah
a) sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP ter pomoč za prikrajšane in invalidne delavce;
b) primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo nadomestila za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza v najbolj oddaljenih regijah, kakor je določeno v členu 15(2)(b), pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide;
c) sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
d) sektorju premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (Uradni list 336, 21. 12. 2010 str. 24), razen v primeru pomoči de minimis.
Spodbude po tej uredbi se ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se ne dodelijo, če bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
Sredstva po tem javnem razpisu se kot pomoč tudi ne dodelijo za dejavnosti izvoza oziroma dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer kot pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Prav tako se sredstva po tem javnem razpisu ne dodelijo, če bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč prav tako ni dovoljena podjetjem v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 5/11, 39/13 in 56/53) in 18. točki Člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list L 187/1, 26/4/2014).
Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je družba iz prejšnje alineje že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
e) imajo neporavnane davčne obveznosti do zaposlenih in/ali do Republike Slovenije,
f) podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
g) podjetje je navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 81/13),
h) podjetje je za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, pridobilo/pridobil druga javna sredstva (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov),
i) podjetje je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje:
a. podjetje je na dan 31. 12. 2016 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas2,
2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).
b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa (več v Obrazcu št. 1: Prijava, točka 3),
c. podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance),
d. v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR,
e. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis,
f. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom (udeležba na enem mednarodnem sejmu)3,
3 V primeru, da prijavitelj pošlje dve vlogi na javni razpis, se upošteva vloga, ki je v vložišču naročnika zavedena kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna zavrne. V primeru, da prijavitelj v vlogi na javni razpis navede udeležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna zavrne.
g. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2017, objavljenem na portalu SPIRIT Slovenija: http://www.spiritslovenia.si/novice/2017-01-12-SPIRIT-Slovenija-objavil-seznam-skupinskih-sejemskih-nastopov-v-tujini-v-letu-2017,
h. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu sejmov in borz za leto 2017, objavljenem na portalu Slovenske turistične organizacije: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/poslovni-dogodki,
i. podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec4.
4 Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.
6. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov, bodo ocenjene s strani komisije.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (12. poglavje tega javnega razpisa),
b. vloga, ki vsebuje obrazce, navedene v 17. poglavju tega javnega razpisa in druge obrazce, navedene v tem javnem razpisu; obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.
Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merilo 
Največje št. točk
1
Stabilnost podjetja
6
2
Reprezentativnost mednarodnega sejma
5
3
Izvozni potencial podjetja – izvozno poslovanje 
2
4
Izvozni potencial podjetja – zaščita industrijske lastnine
3
Opomba:
Podjetje mora biti lastnik pravic industrijske lastnine. Lastništvo s strani posameznih družabnikov, kooperantov in strateških partnerjev se ne upošteva.
Način uporabe meril je opredeljen v točki II. razpisne dokumentacije.
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 16. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli 9 ali več točk.
V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 9 ali več točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 1. Stabilnost podjetja.
V primeru, da bo pri merilu 1. Stabilnost podjetja več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 2. Reprezentativnost mednarodnega sejma.
V primeru, da bo pri merilu 2. Reprezentativnost mednarodnega sejma več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej5.
5 Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija se upošteva datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.
V kolikor bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog6.
6 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, katere določitev vrstnega reda prispetja je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko komisijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor SPIRIT Slovenija izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija. Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom SPIRIT Slovenija overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije in navzoči vlagatelji, če so prisotni. Sredstva se dodeljujejo prijaviteljem po izžrebanem vrstnem redu.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane nerazporejen, v kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2017.
Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % deležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (proračunska postavka 534310 – Spodbujanje tujih investicij). Sredstva se pri SPIRIT Slovenija vodijo na stroškovnem mestu (SM) 015 in stroškovnem nosilcu (SN) 1512. V primeru spremembe višine proračunskih omejitev na omenjeni postavki se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.
9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, (št. sheme: M001-2399245-2015/I) znaša intenzivnost pomoči 60 % upravičenih stroškov.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 8.000,00 EUR.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20 %. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, ki določa, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči oziroma 100.000 EUR v cestno tovornem prometu.
Prejemnik pomoči poda SPIRIT Slovenija:
– pisno izjavo o že prejetih pomočeh po pravilu »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je prejemnik pomoči v zadnjem triletnem obdobju kandidiral za pomoč po pravilu »de minimis«,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške ter
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči po pravilu »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči po pravilu »de minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči,
– izjavo prejemnika, v pisni obliki, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– izjavo prejemnika s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij.
S tem se bo zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
Ob dodelitvi sredstev bo SPIRIT prejemnika obvestil, da je bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« in se skliceval na uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja7, so:
7 Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska ter davek na dodano vrednost (DDV).
– stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
– stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
– stroški tehničnih priključkov,
– stroški upravljanja razstavnega prostora,
– stroški sejemske opreme.
Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja.
Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške montaže in demontaže stojnice, stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.
Stroški tehničnih priključkov so stroški elektrike, vode in interneta.
Stroški upravljanja razstavnega prostora so stroški vpisa v katalog razstavljavcev ter stroški čiščenja stojnice.
Stroški sejemske opreme so stroški projektiranja, izdelave in prilagoditve ter nakupa oziroma najema sejemske opreme.
11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje upravičenih stroškov
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren zahtevek za izplačilo. Na SPIRIT Slovenija mora podjetje posredovati e-zahtevek (e-račun), le-tega pa tudi v pdf obliki vključno z vsemi pripadajočimi prilogami. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na SPIRIT Slovenija, javno agencijo najkasneje v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 15. 9. 2017.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov,
– dokazila o plačilu računov,
– dokazna gradiva o udeležbi na mednarodnem sejmu v tujini (kopija uradnega seznama/kataloga razstavljavcev ali fotografija razstavnega prostora podjetja).
12. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 5. 6. 2017.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig).
Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje vloge šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prejme.
Vloge so lahko oddane na SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro.
Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.
13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev
Odpiranje vlog bo potekalo dne 8. 6. 2017.
Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le pravočasne in pravilno označene vloge.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve alineje »b« drugega odstavka 7. poglavja tega javnega razpisa, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku osmih dni ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.
Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko stanje.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje in/ali niso skladne s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
14. Obveščanje o izboru
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (seznam) prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog (seznam) prejemnikov sredstev se predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 40 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na SPIRIT Slovenija, javna agencija v roku 15 dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah, potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 2, in sicer v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javna agencija.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si, ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017 – razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
16. Dodatne informacije: vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017 – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 30. 5. 2017. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava
Obvezne priloge tega obrazca so:
a) izpis bonitetne ocene, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni8,
8 Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javnega razpisa dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakemu podjetju s sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na produktu www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je potrebno poslati e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z navedbo naziva podjetja, davčne številke, imena in priimka, telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi boste prejeli uporabniško ime ter geslo za dostop do brezplačnih podatkov za vaše podjetje. Kot ustrezna obvezna priloga bo upoštevana zgolj bonitetna ocena, pridobljena na navedenem spletnem naslovu.
b) potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2016,
c) kopija zavezujočega dokumenta (prijavnica, pogodba, potrditev razstavnega prostora, dokazilo o plačilu računa itd.), s katerim prijavitelj na javni razpis dokazuje nastop na mednarodnem sejmu v tujini in iz katerega so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv dogodka, organizator, kraj in termin) in prijavitelju na sejem; v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice,
d) izpis iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razstavljavci na sejmu. Podjetje na osnovi teh podatkov izračuna in na izpis iz baze zapiše delež tujih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. V primeru, da izračun deleža na osnovi podatkov iz baze ni možen, je podjetje dolžno izpisu iz baze priložiti podatek o deležu, ki ga pridobi od organizatorja sejma (elektronska pošta ali dopis ali druga oblika potrdila organizatorja),
e) v primeru izvoznega poslovanja, je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo vsaj dveh izvoznih poslov v času od 1. 1. 2016 do datuma objave razpisa (dobavni list ali tovorni list ali potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu),
f) v primeru, da podjetje ne izvaža, je dolžno to označiti na obrazcu št. 4 razpisne dokumentacije: Ocenjevalni list. To označi tako, da prečrta tabelo za ocenjevanje Merila 3 Izvozni potencial podjetja – izvozno poslovanje,
g) v primeru pravic industrijske lastnine, je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopijo dokazila o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine (patent, znamka, model)9,
9 Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno odločbo.
h) v primeru, da podjetje ne razpolaga s pravicami industrijske lastnine, je dolžno to označiti na obrazcu št. 4 razpisne dokumentacije: Ocenjevalni list. To označi tako, da prečrta tabelo za ocenjevanje Merila 4 Izvozni potencial podjetja – zaščita industrijske lastnine.
Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa (podpisana s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh po pravilu »de minimis« in drugih pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran na zadnji strani s strani odgovorne osebe, en izvod)
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti