Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1228. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016, stran 3463.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 18. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Komen za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Zaključni račun 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.795.049
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.314.706
70
DAVČNI PRIHODKI
2.399.285
700
Davki na dohodek in dobiček
2.095.845
703
Davki na premoženje
220.548
704
Domači davki na blago in storitve
74.034
706
Drugi davki
8.857
71
NEDAVČNI PRIHODKI
915.421
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
734.504
711
Takse in pristojbine
5.421
712
Globe in druge denarne kazni
27.520
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
88.044
714
Drugi nedavčni prihodki
59.932
72
KAPITALSKI PRIHODKI
72.361
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
72.361
73
PREJETE DONACIJE
5.179
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731
Prejete donacija iz tujine
3.301
74
TRANSFERNI PRIHODKI
402.804
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
367.111
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
35.693
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.562.960
40
TEKOČI ODHODKI
1.166.965
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
367.759
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.442
402
Izdatki za blago in storitve
715.573
403
Plačila domačih obresti
30.190
409
Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.495.577
410
Subvencije
186.076
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
724.308
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
164.125
413
Drugi tekoči domači transferi
421.067
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
841.836
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
841.836
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
58.582
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
46.583
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.999
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
232.090
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
134.444
50
ZADOLŽEVANJE
134.444
500
Domače zadolževanje
134.444
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
129.996
55
ODPLAČILA DOLGA
129.996
550
Odplačilo domačega dolga
129.996
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
236.537
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.448
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–232.090
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
358.044
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2016 naslednje stanje:
Prenos sredstev iz leta 2015
43.493,66
EUR
Prenos sredstev iz leta 2016
1.000,00
EUR
Odhodki sredstev v letu 2016
0,00
EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 
31. 12. 2016
44.493,66
EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2016 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2016.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/2016-30
Komen, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti