Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1114. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1115. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1116. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1117. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1118. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1119. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1120. Sklep o imenovanju članice Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1121. Sklep o razrešitvi predsednika Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1122. Sklep o imenovanju člana in namestnice člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju
1123. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1124. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1197. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji
1198. Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti
1199. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
1200. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1201. Uredba o hišnem redu integracijske hiše

MINISTRSTVA

1125. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2017)
1126. Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
1127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
1128. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove »Fundacija Libertas, ustanova za politično kulturo«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1129. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
1130. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2017
1131. Poročilo o gibanju plač za februar 2017
1132. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje specializiranih operacij in komercialnih specializiranih operacij z visokim tveganjem

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1133. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1134. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016
1135. Odlok o simbolih Občine Ajdovščina
1136. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina
1137. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
1138. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina
1139. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Beltinci

1140. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2016

Borovnica

1195. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016

Braslovče

1141. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče
1142. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2016
1143. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
1144. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1145. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Horjul

1146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2016
1147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2017

Ilirska Bistrica

1148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica
1149. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica
1150. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Ivančna Gorica

1151. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče«

Koper

1152. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016

Kranj

1153. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016
1154. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
1155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov

Laško

1156. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2016
1157. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017
1158. Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško
1159. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra
1160. Sklep o ukinitvi Podružnične šole Reka
1161. Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše

Litija

1162. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2016
1163. Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija
1164. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

1165. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Ljutomer

1166. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu Sistema C

Luče

1167. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2016

Medvode

1168. Odlok o pokopališkem redu v Občini Medvode
1169. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1170. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Metlika

1171. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje »Podzemelj – sever«

Miren-Kostanjevica

1172. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

1173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Piran

1174. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
1175. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »OPPN Fiesa«

Postojna

1176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2016
1177. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park
1178. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij

Radeče

1179. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2016
1180. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče

Rečica ob Savinji

1181. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Rečica ob Savinji

Rogatec

1182. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016

Sevnica

1183. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV

Slovenska Bistrica

1184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1185. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1186. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice
1187. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1188. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

1189. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016
1190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentrupert

1196. Spremembe Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

Železniki

1191. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2016
1192. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017
1193. Spremembe in dopolnitve Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
1194. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2017 za območje Občine Železniki in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2017 za območje Občine Železniki

POPRAVKI

1202. Tehnični popravek Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanja pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož
1203. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti