Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

Št. 376-1/2017 Ob-2075/17, Stran 1167
Na podlagi 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14, v nadaljevanju: ZŽNPO) in 5. člena Odloka o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniških naprav na Ribniškem Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, številka 16/2015, v nadaljevanju: koncesijski akt), Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje žičniških naprav – vlečnic na Ribniškem Pohorju 
1. Povabilo k oddaji vloge: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje žičniških naprav – vlečnic na Ribniškem Pohorju. Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani Občine Ribnica na Pohorju.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
2.1. Informacija o pooblaščencu
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire koncesionarja in pripravo končnega poročila oziroma zapisnika ter odločbe o izbiri koncesionarja je pooblaščena Mestna občina Slovenj Gradec, Organ skupne občinske uprave Koroške, Urad za pripravo projektov, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
2.2. Informacije o koncedentu
Koncedent je Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, http://www.ribnicanapohorju.si/, zakoniti zastopnik je Srečko Geč, župan.
2.3. Druge informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Javni razpis za podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje žičniških naprav-vlečnic na Ribniškem Pohorju.
Številka javnega razpisa: 376-1/2017.
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniških naprav na Ribniškem Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, številka 16/2015).
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje žičniških naprav-vlečnic na Ribniškem Pohorju, pri čemer se koncesija podeljuje za izgradnjo ali obnovo, izboljšanje ter obratovanje oziroma upravljanje žičniških naprav.
Koncesijska dajatev: Koncedent bo oddal koncesijo po tem razpisu koncesionarju brezplačno.
Območje izvajanja koncesije:
– vlečnica »Ribnica 1« bo potekala po parcelah 91/7, 94/5, 95/3, 103/1, 130/10, vse k.o. Ribnica na Pohorju, v dolžini približno 280 m,
– vlečnica »Ribnica 2« bo potekala po parcelah 85/1, 130/10, 104, 492/1, 493/1, vse k.o. Ribnica na Pohorju, v dolžini približno 525 m.
Koncesija bo podeljena za eno ali obe vlečnici.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let. Rok iz prejšnjega stavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, ko v skladu s to pogodbo zaradi višje sile koncesionar ni mogel obratovati žičniške naprave. Koncesija po tej pogodbi se lahko podaljša, vendar največ za polovico časa te koncesije, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času podaljšanja koncesije ali če je to potrebno zaradi povrnitve koncesionarjevih vlaganj v površine, objekte in naprave koncesije, ki še niso bila povrnjena v času rednega roka koncesije.
3. Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev
Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev in ostali pogoji, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis koncesija za žičniške naprave«.
Končni rok za oddajo vlog je 1. 6. 2017 do 12. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Rok velja tudi za priporočeno poštno pošiljko. Prepozno prejete ponudbe bodo zaprte vrnjena ponudniku.
Vlagatelj lahko odda samo eno vlogo. Pred potekom roka za oddajo vlog lahko vlagatelj v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo.
Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, dne 5. 6. 2017 ob 12. uri.
4. Merila
Strokovna komisija bo ocenila vloge s točkovanjem meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Prednost pri izbiri bo imel tisti vlagatelj, ki bo zagotovil večji vpliv na razvoj območja ter ponudil širši turistični program in ponudil ustreznejše vzdrževanja, obnovo in razvoj žičniške infrastrukture.
Posamezno merilo bo komisija ocenjevala z naslednjimi točkami:
a. 0 točk – neustrezno,
b. 1 točka – primerno,
c. 2 točki – najprimernejše.
Merila so naslednja:
1. vpliv na razvoj območja,
2. obseg ponudbe turističnega programa,
3. ustreznost vzdrževanja,
4. obnov in razvoj žičniške infrastrukture.
5. Postopek izbire izvajalca
O izbiri koncesionarja po zaključenem postopku vrednotenja vlog odloči strokovna komisija, ki jo imenuje Občina Ribnica na Pohorju z izdajo odločbe o izbiri v skladu z 207. členom ZUP. Kandidati bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 45 dni po pravnomočnosti odločbe o izbiri.
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte andrej.erjavec@slovenjgradec.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je do 18. 5. 2017 do 12. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog.
Ogled parcel, objektov in naprav koncesije je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si ali andrej.erjavec@slovenjgradec.si do 10. 5. 2017 do 12. ure. Ogled se bo vršil v dnevih od 11. 5. 2017 do 12. 5. 2017, z vsakim potencialnim vlagateljem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu vlagatelju, ki bo zaprosil za ogled.
Občina Ribnica na Pohorju 

AAA Zlata odličnost