Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

Ob-2082/17, Stran 1139
RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju RRA Koroška) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Koroški regiji z dne 20. 4. 2017, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembo 10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015, 14. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) (v nadaljevanju: Regionalna uredba), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16), Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) z dne 19. 5. 2016 in Sklepa št. 00726-21/2016 o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16) z dne 13. 10. 2016, Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013, sklep Vlade RS št. 30301-3/2016/3 o Spremembah Programa z dne 23. 6. 2016 in sklep št. 30301-3/2016/10 o spremembah Programa z dne 13. 10. 2016) objavlja
tretji javni razpis 
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih RRA Koroška kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Koroške regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Koroška.
2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.
3. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroške (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.
4. Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 2.449.945,92 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 765.608,10 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite. Od tega zneska je za garancije, izdane v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi za male začetne naložbe, namenjeno 1.500.000,00 EUR. V kolikor se ta znesek v letu 2017 ne porabi, se preostanek sredstev nameni za izdajo garancij po tem razpisu.
5. Mariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška v Uradnem listu RS, št. 22/2017 dne 28. 4. 2017 objavila tudi Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2017 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo svoj sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Koroške: Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu za manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem javnem razpisu.
6. Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja po dveh shemah. V kolikor je garancija po tem javnem razpisu izdana v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih naložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta 1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in garancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni shemi BE01-5940117-2015/I (B). V ostalih primerih se uporablja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014 (A). Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regionalne državne pomoči (B) se uporabljajo Določbe o regionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika o dodeljevanju spodbud, za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« (A) pa Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Koroška (1-1 – če se prijavljate samo za garancijo) in Prijavni obrazec za pridobitev garancije in nepovratnih sredstev (1-2 – če se prijavljate zraven garancije še za nepovratna sredstva), ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami, posredujete na RRA Koroška
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Koroška,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo, 
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrezec št. 5: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na RRA Koroška. Dosegljiv bo na spletni strani RRA Koroška http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
Če se prijavljate zraven garancije tudi za sofinanciranje manjših začetnih naložb, dodatno še:
– besedilo javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb
– Razpisni obrazec št. 7: vzorec pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb
– Razpisni obrazec št. 8: vzorec zahtevka za koriščenje kredita.
2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Koroška (1-1 – če se prijavljate samo za garancijo) in Prijavni obrazec za pridobitev garancije in nepovratnih sredstev (1-2 – če se prijavljate zraven garancije še za nepovratna sredstva), z zahtevanimi prilogami,
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena kredita s prilogami,
– Sklep banke o odobrenem kreditu (če se prijavljate za sofinanciranje manjših začetnih naložb),
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– Razpisni obrazec št. 7: parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb (če se prijavljate za sofinanciranje manjših začetnih naložb),
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države,
– Bonitetna ocena AJPES-a – S.BON-1 za družbe, samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za skupino podjetij, ki ne sme biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017, mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov o poslovanju za leto 2016,
– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge.
3. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Koroška http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na tel. 059/085-180 26 oziroma na e-naslov: finance@rra-koroska.si.
3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 22. 4. 2018.
2. Rok za oddajo prijav: od 22. 5. 2017 do porabe sredstev, najkasneje do 22. 4. 2018.
3. V kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati roke za prijavo iz Tretjega javnega razpisa za subvencije za manjše začetne naložbe, ki je odprt od 22. 5. 2017 do 31. 5. 2017. Kot čas prispetja vloge po razpisu za subvencije za manjše začetne naložbe se upošteva datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.
4. Način prijave:
– Prijavitelj pošlje vlogo na naslov RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd. Osebna oddaja vlog ni možna.
5. Prijavitelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje, s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 22. 4. 2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
6. Prijavitelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opredeli banko, na katero posreduje RRA Koroška vlogo za izdajo sklepa o odobritvi kredita, v kolikor sklep banke še ni priložen vlogi. Za odločanje o izdaji garancije mora biti izdan pozitiven sklep banke o odobritvi kredita.
7. Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
8. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – RGS Koroška« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
9. Vloge, s katerimi prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb, morajo biti označene »Ne odpiraj – vloga – RGS Koroška in subvencija« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
10. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
11. Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za prijavitelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do garancij niso upravičeni prijavitelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalnega razvojnega sklada ali RRA Koroška;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. in 2. javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Koroška;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
Pogoji za vloge:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko RRA Koroška dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter na prijavljeni projekt.
3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Koroška s prilogami, navedenimi v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.
4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
5. RRA Koroška sme ob pisnem soglasju prijavitelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem listinskem izvodu v kolikor kandidira zgolj za garancijo oziroma dveh listinskih izvodih v primeru, da sklep banke ni priložen vlogi ali pa v primeru, da kandidira istočasno za nepovratna sredstva in za garancijo. Vlogi, s katero prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru Tretjega razpisa za subvencijo za manjše začetne naložbe, mora biti sklep banke obvezno priložen, V primeru nebistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.
Pogoji za projekte:
1. Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Koroška preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
4. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kadar je to potrebno.
5. Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Upravičeni so projekti, za katere prijavitelji prikažejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:
a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih v podjetju
b) Povečanje prihodkov podjetja
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju
d) Večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
4.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,
– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 22. 5. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s prijaviteljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RRA Koroška,
– en prijavitelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih razpisih RGS),
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe,
– prijavitelj zavaruje garancijo z nerazdelnim osebnim poroštvom in notarsko overjenim zapisom ali Sporazumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita. V primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
4.3. Pogoji po »de minimis« shemi (velja, kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem razpisu) (A)
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
4.3.1. Neupravičeni prijavitelji
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
4.3.2. Upravičeni projekti po »de minimis« shemi pomoči
1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se prijavitelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.
2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
3. V kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti RRA Koroška. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja
e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
4.3.3. Upravičeni stroški po »de minimis« shemi pomoči:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic,
– upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.
4.3.4. Neupravičeni stroški po »de minimis« shemi pomoči:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
4.4. Pogoji po shemi regionalne pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe) (B):
– V kolikor prijavitelj kandidira za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora vlogi obvezno priložiti pozitiven sklep banke o odobrenem kreditu.
– V kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati roke za prijavo iz Tretjega javnega razpisa za subvencije za manjše začetne naložbe, ki je odprt od 22. 5. 2017 do 31. 5. 2017. Kot čas prispetja vloge po razpisu za subvencije za manjše začetne naložbe se upošteva datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.
4.4.1. V primeru regionalnih pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– ladjedelništvu,
– proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je: o znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali o pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– v primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– v primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– v primeru regionalne pomoči v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
4.4.2. Pogoji za projekte po shemi regionalne pomoči
Začetne naložbe morajo biti v upravičenem območju opredeljenem po razpisu manjše začetne naložbe (problemsko območje).
Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 1. 10. 2017 in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Vsaj ohranjanje števila zaposlenih v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta.
– Izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja skupnih prihodkov in bruto dobička podjetja ali bruto dodane vrednosti na zaposlenega ali večanja deleža prodaje na tuje trge (vsaj enega od naštetih). Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
– Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči, preden se projekt začne izvajati. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru naložb bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.
– Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
– Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
– diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala, 
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
4.4.3. Upravičeni stroški po regionalni shemi pomoči
– Stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
– Nematerialne začetne naložbe se morajo uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela državno pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljene morajo biti pod tržnimi pogoji od nepovezanih oseb in vključene v osnovna sredstva poslovne enote, ki prejme pomoč, in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta.
– Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme odtujiti in morajo ostati v upravičenem območju najmanj tri leta po končani naložbi. Uporabljati se morajo izključno za namene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova nadomestitev, če v tem času zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost na določenem območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje.
Neupravičeni stroški so:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
– predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
Dodatni pogoji:
– Upravičenec do regionalne pomoči mora v primeru naložbe v osnovna sredstva zagotavljati najmanj 25 % upravičenih stroškov naložbe s sredstvi iz virov, ki ne vključujejo javnih sredstev oziroma javnih pomoči, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da lahko znaša bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratna sredstva skupaj le 75 % upravičenih stroškov.
– Intenzivnost regionalne pomoči za začetne naložbe na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti pomoči, določene v uredbi o regionalni karti:
Podjetja
1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO
srednja 
35 %
mala in mikro
45 %
Upošteva se klavzula o kumulaciji, da če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč ali pomoč de minimis, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Pri pravilu kumulacije se upoštevajo 7., 11. ter 28. člen Pravilnika o spodbudah.
4.5. Pogoji črpanja:
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za koriščenje kredita
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazil o plačilu preostanka predloženih računov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled in potrditev RRA Koroška, ta pa v pregled in izplačilo banki kreditodajalki.
3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Koroška.
4.6. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RRA Koroška bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. RRA Koroška bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti prijavitelj, s komuniciranjem z lokalnimi in regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z ogledi na kraju samem.
4.7. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RRA Koroška za izdano garancijo Sklada in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.
5. Merila za ocenjevanje
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Kriteriji za ocenjevanje po tem razpisu so:
I. Kadar se prijavitelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost prijavitelja
– Socialno podjetje
– Bonitetna ocena
– Zaposleni podjetja
B. Finančni kazalniki
– (Kapital/obveznosti do virov sredstev) x 100
– Kredit/čisti prihodki od prodaje
– Prosti kreditni limit/kredit
– Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)
II. Kadar se prijavitelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost prijavitelja
– Socialno podjetje
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost
– Usmerjenost v izvoz
– Delež lastnih sredstev v finančni strukturi
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
B. Ocena projekta:
– Namen in cilj projekta
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
C. Dodatno merilo za ocenitev vlog, kadar prijavitelj kandidira poleg garancije za kredit še za nepovratna sredstva v okviru Tretjega razpisa za subvencijo za male začetne naložbe:
– Lokacija projekta.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 100, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.
6. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Odpiranje vlog ni javno. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 22. 4. 2018.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in jih RRA Koroška ne bo obravnavala ter jih bo vrnila prijaviteljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden naslov prijavitelja, bo RRA Koroška vlogo vrnila prijavitelju na naslov, ki ga bo razbrala iz vloge.
4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi še ni priložen (v primeru prijave samo za garancijo), prijavitelj v vlogi opredeli banko, na katero bo RRA Koroška posredovala en izvod vloge za izdajo sklepa o odobritvi kredita. RRA Koroška bo dokončno popolnost vloge zahtevala po prejemu pozitivnega sklepa banke o odobrenem kreditu.
5. Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna služba RRA Koroška v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
6. Vloge, ki jih prijavitelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo RRA Koroška vrnila prijaviteljem.
8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega javnega razpisa, bo strokovna služba RRA Koroška ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba RRA Koroška pripravi tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.
10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor RGS Koroška, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe RRA Koroška, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancijski odbor RGS Koroška se praviloma sestaja enkrat mesečno oziroma po potrebi.
11. Direktor RRA Koroška na podlagi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS Koroška izda odločbo o zavrženju ali zavrnitvi vloge in odločbo o dodelitvi garancije najkasneje v roku 60 dni od datuma oddaje vloge.
12. V primeru, da prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa za manjše začetne naložbe, se odločba o odobritvi garancije posreduje prijavitelju in strokovni komisiji za pregled in obdelavo vlog, ki jo imenuje direktor RRA Koroška.
13. Zoper odločbo pritožba ni dovoljenja. Zoper odločbo je možen upravni spor.
14. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni prijavitelji pozvani, da najkasneje v 15 dneh od dokončnosti odločbe o odobritvi vloge podpišejo pogodbo o izdaji garancije z vsebino, kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sporazum o zavarovanju garancije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem RRA Koroška, vendar za največ 10 dni.
15. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad upravičencu izdal garancijo.
16. Prijavitelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
7. Zaupna narava dokumentacije:
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
– Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA Koroška.
8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan RRA Koroška pred podpisom pogodbe o izdaji garancije pisno izjavo o morebitnih že prejetih regionalnih ali de minimis pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de minimis pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu ekonomičnosti in mora RRA Koroška oziroma s strani RRA Koroška pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
– mora RRA Koroška obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
– mora zagotoviti, da terjatve do RRA Koroška ne bo odstopil tretji osebi.
– je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Koroška, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/16, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 22/16 ter 66/16.
RRA Koroška d.o.o.

AAA Zlata odličnost