Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1201. Uredba o hišnem redu integracijske hiše, stran 3396.

  
Na podlagi prvega odstavka 94. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o hišnem redu integracijske hiše 
1. člen 
Ta uredba določa hišni red integracijske hiše za osebe s priznano mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: nastanjene osebe).
2. člen 
(1) Ta uredba se uporablja za nastanjene osebe in obiskovalce v prostorih integracijske hiše in na pripadajočem zemljišču.
(2) Nastanjene osebe so poleg določb te uredbe dolžne spoštovati tudi navodila in ukrepe, povezane z varnostjo, organizacijo in bivanjem v integracijski hiši, ki jih dajejo uradne osebe in osebe, ki v integracijski hiši opravljajo dela in naloge na podlagi pogodbenega razmerja z Republiko Slovenijo.
(3) Uradne osebe po tej uredbi so uslužbenci urada Vlade Republike Slovenije, pristojnega za oskrbo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad).
3. člen 
(1) Postopek v zvezi z nastanitvijo vodi uradna oseba. Nastanjeni osebi se izroči izvod te uredbe v njej razumljivem jeziku, uradna oseba pa jo tudi ustno seznani z določbami te uredbe in določbami požarnega reda ter z ukrepi, ki se jih v skladu z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, lahko izreče za težje kršitve hišnega reda, ki so navedene v prvi do sedmi alineji 12. člena te uredbe. Nastanjena oseba o tem podpiše izjavo o seznanitvi iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ob nastanitvi nastanjena oseba prejme ključe, s katerimi dostopa do stanovanja oziroma sobe (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska enota) in za katere je osebno odgovorna. Če nastanjena oseba ključ izgubi, je dolžna o tem obvestiti uradno osebo, ki preskrbi nadomestni ključ.
(3) Nastanjena oseba ob vselitvi podpiše prevzemni zapisnik – reverz na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Prevzemni zapisnik – reverz vsebuje popis stvari, ki se nahajajo v stanovanjski enoti.
4. člen 
(1) Preselitev nastanjene osebe v drugo integracijsko hišo ali drug nastanitveni objekt urada se izvede na zahtevo uradne osebe, lahko pa tudi na željo nastanjene osebe, če za preselitev obstajajo utemeljeni razlogi in razpoložljive kapacitete.
(2) Preselitev nastanjene osebe na zahtevo uradne osebe se izvede, kadar to zahteva narava obnovitvenih in vzdrževalnih del ter v drugih primerih, povezanih z organizacijo in bivanjem v integracijski hiši, ali če je nastanjeni osebi izrečen ukrep preselitve. V teh primerih se je nastanjena oseba dolžna preseliti v drugo integracijsko hišo ali drug nastanitveni objekt urada v roku, ki ga določi urad.
5. člen 
(1) Nastanjena oseba se je po poteku pravice do nastanitve v integracijski hiši dolžna iz te izseliti.
(2) Nastanjena oseba se lahko na lastno željo predčasno izseli iz integracijske hiše. V tem primeru je nastanjena oseba dolžna uradno osebo obvestiti o datumu izselitve najmanj pet delovnih dni pred izselitvijo.
(3) Ob izselitvi je nastanjena oseba dolžna stanovanjsko enoto oddati v stanju, v kakršnem ji je bila dodeljena. Nastanjena oseba izroči ključe stanovanjske enote, uradna oseba preveri stanje stanovanjske enote in inventarja, obe pa na prevzemni zapisnik – reverz podpišeta ugotovljeno stanje.
(4) Ob izselitvi je nastanjena oseba dolžna odnesti s seboj vse svoje stvari. Z najdenimi predmeti in gotovino se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z najdenimi stvarmi.
6. člen 
Nastanjena oseba mora prostore in opremo uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
7. člen 
(1) Večnamenski prostor integracijske hiše je namenjen izključno izvajanju programov integracije in prostočasnih dejavnosti nastanjenih oseb.
(2) Uporaba stanovanjskih enot, skupnih prostorov in zunanjih površin je dovoljena v skladu z njihovim namenom.
(3) Uporaba skupne opreme se določi s posebnim razporedom, ki ga pripravi uradna oseba, če se nastanjene osebe med seboj ne uspejo dogovoriti o souporabi.
8. člen 
(1) Po predhodni najavi in odobritvi uradne osebe lahko pri nastanjenih osebah prenočijo tudi osebe, ki so na obisku.
(2) Nastanjena oseba je dolžna vsako predvideno odsotnost, daljšo od petih dni, sporočiti uradni osebi.
9. člen 
(1) Uradna oseba v integracijski hiši in pripadajočem zemljišču opravlja redne nadzorne oglede, ugotavlja stanje bivalnih enot, skupnih prostorov in okolice ter o ogledih vodi ugotovitveni zapisnik iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Uradna oseba ima pravico in dolžnost vstopa v stanovanjsko enoto nastanjene osebe zaradi vzdrževanja prostorov ali nadzora nad izvajanjem hišnega reda. Uradna oseba v stanovanjsko enoto vstopa praviloma v prisotnosti nastanjene osebe, izjemoma pa tudi v njeni odsotnosti, če je to nujno zaradi varnosti ali varovanja premoženja.
10. člen 
Nastanjena oseba je za osebno varnost in varnost svojih osebnih stvari, denarja in drugih dragocenosti dolžna poskrbeti sama. Urad za osebne stvari nastanjene osebe ne odgovarja.
11. člen 
Nastanjene osebe so dolžne:
– skrbeti za čistočo stanovanjskih enot, skupnih prostorov in okolice integracijske hiše;
– v najkrajšem možnem času sporočiti okvaro naprav, poškodovanje prostorov ali opreme pristojni osebi;
– varčno uporabljati vodo in elektriko;
– sušiti perilo in oblačila na primernih sušilnih mestih;
– upoštevati in izvajati predpisane ukrepe varstva pred požarom iz požarnega reda za objekt.
12. člen 
Zaradi zagotavljanja varnosti in reda je v prostorih integracijske hiše prepovedano:
– izražati kakršno koli obliko rasne, verske, nacionalne, spolne, politične ali druge nestrpnosti;
– imeti žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;
– posedovati ali uporabljati orožje ali eksplozivne snovi;
– odtujevati predmete;
– namerno uničevati prostore in opremo;
– omogočati bivanje drugim osebam;
– vnašati ali uživati prepovedane droge;
– izdelati dvojnik ključa ali ključ dati v uporabo drugi osebi;
– na okensko polico postavljati predmete, ki bi lahko ogrožali varnost sostanovalcev ali mimoidočih;
– metati odpadke in druge stvari skozi okno ali v straniščno školjko;
– vnašati in voditi v prostore živali, razen živali, šolanih za spremstvo osebam potrebnih pomoči;
– vnašati v prostore ali v njih premeščati, predelovati ali odstranjevati pohištvo, grelne aparate, električne aparate in drugo opremo brez dovoljenja pristojne osebe;
– uporabljati naprave, ki povzročajo hrup ali drugače motijo okolico;
– kaditi v skupnih prostorih integracijske hiše.
13. člen 
Ta uredba se izobesi na oglasni deski integracijske hiše.
KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Pravilnik o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši (Uradni list RS, št. 48/11 in 22/16 – ZMZ-1).
15. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-3/2017
Ljubljana, dne 26. aprila 2017
EVA 2016-1711-0018
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost