Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

Št. 430-0022/0023/2017 Ob-2104/17, Stran 1181
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2017, objavljamo
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, tel. 01/72-47-400, faks 01/83-41-323, e-mail obcina@komenda.si.
2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1420 (4000 m2), 1424 (2697 m2) in 1425 (7782 m2), vse k.o. 1906 Suhadole, ter parc. št. 1333/5 (752 m2), k.o. 1905 Moste.
Zemljišča v k.o. Suhadole so v območju opuščene gramoznice, delno zasute z inertnimi odpadki. V postopku je zapiranje tega odlagališča in obstaja možnost, da bo po končanju tega postopka za določen čas prepovedana gradnja na naštetih zemljiščih. Območje se sicer ureja z Odlokom o OPPN območja 03 – gramoznica (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09, 02/11) in je v postopku pogodbene komasacije, ki je geodetsko končana. Po OPPN je na vseh naštetih parcelah v k.o. Suhadole možna (s potencialno omejitvijo, kot je opisano zgoraj) gradnja objektov za razne poslovne dejavnosti. Skladno z overjeno pogodbo o komasaciji je Občina Komenda lastnica navedenih parcel brez bremen. Vpis pogodbe o komasaciji v zemljiški knjigi še ni končan, zato bo s kupci v 1. fazi podpisana le predpogodba, takoj po realizaciji komasacijske pogodbe v zemljiški knjigi pa še kupoprodajna pogodba z ZK dovolilom. Parcela 1425 je trenutno v najemu (najemna pogodba se izteče februarja 2024), morebitni kupec te parcele je dolžan prevzeti obveznosti iz najemne pogodbe ali se z najemnikom sporazumno dogovoriti za drugačno rešitev. Zemljišča so na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja delno že komunalno urejena, v OPPN pa je načrtovana celovita komunalna ureditev območja. Za gradnjo (dokončanje) infrastrukture bo s kupci predvidoma podpisana ustrezna pogodba o opremljanju, po kateri bodo v zameno za plačilo komunalnega prispevka (brez minulih vlaganj) investitorji (kupci) to infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi uporabnega dovoljenja predali občini. Po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišč in razpoložljive dokumentacije. Prodaja se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Kasnejše reklamacije niso možne, niti ni možno uveljavljanje morebitnih skritih napak.
Parcela 1333/5, k.o. Moste, se nahaja na zahodnem robu Poslovne cone Komenda, ki jo ureja Odlok o lokacijskem načrtu območja 02 poslovno proizvodna cona Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 07/04, 04/06, 10/06, 06/09, 01/14, 03/14, 08/16). Parcela je sicer opredeljena kot stavbno zemljišče (ŽE8, I), vendar po veljavnem lokacijskem načrtu na njej gradnja stavb ni možna.
3. Izklicna cena znaša 60 €/m2 za zemljišča v k.o. Suhadole oziroma 70 €/m2 za parcelo v k.o. Moste. V ceno niso vštete davščine, ki jih plača kupec. V cenah ni vštet komunalni prispevek, ki ga bo investitor oziroma kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja predvidoma poravnal na način, opisan v predhodni točki (slednje velja za parcele v k.o Suhadole). Skupaj s ponudbo mora kupec predložiti dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % ponujene cene. Varščina se šteje v kupnino, neuspešnim kupcem pa se v petnajstih dneh po odpiranju ponudb brezobrestno vrne. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena za m2 zemljišča, ki pa ne more biti nižja od izklicne. Izklicna cena se lahko dviga v intervalih po minimalno 1 €/m2. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno parcelo ali za več parcel. Če bo več ponudnikov oddalo enakovredne ponudbe, bo prodajalec z njimi izvedel dodatna pogajanja.
4. Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – ne odpiraj« se lahko oddajo do 15. 5. 2017 do 12. ure v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Če bo ponudba oddana po pošti, se za pravočasno šteje ponudba s poštnim žigom najkasneje 14. 5. 2017. Ponudbe lahko posredujejo državljani RS in EU ter pravne osebe s sedežem v RS in EU. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefon, e-mail, EMŠO, DŠ in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za pravne osebe: naziv in sedež, telefon, e-mail, MŠ, DŠ in TRR ter navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika pogodbe),
– predmet ponudbe in ponujena cena (jasno mora biti izraženo, za katere parcele ali dele parcel je kupec zainteresiran in ponujena cena za 1 m2 zemljišča),
– pravne osebe priložijo največ mesec dni star izpis iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS oziroma EU,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list, ki ga izda DURS,
– dokazilo o vplačilu varščine na TRR Občine Komenda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba za nakup zemljišč – varščina« (s plačilom varščine se šteje, da ponudnik pristaja na vse pogoje, določene v tem razpisu),
5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe. Če ponudnik ponudbo umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj 30 dni od roka za oddajo.
6. Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 2017 ob 13. uri v prostorih Občine Komenda. Ponudbe se bodo obravnavale skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred odpiranjem ponudb izkazati z njegovim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Komenda. Komisija bo svoje odločitve ponudnikom pisno sporočila v osmih dneh po odpiranju.
7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh po prejemu pisnega sporočila sklenjena predpogodba (velja za parcele v k.o. Suhadole) oziroma prodajna pogodba (velja za parcelo v k.o. Moste). Celotna kupnina se plača na prodajalčev TRR v tridesetih dneh po podpisu predpogodbe (velja za parcele v k.o. Suhadole) oziroma pogodbe (velja za parcelo v k.o. Moste). Možno je tudi obročno plačilo, pri čemer se za neplačan del kupnine zaračunajo obresti (po stopnji za zamudne obresti), kupljene nepremičnine se v zemljiško knjigo na ime kupca lahko vpišejo šele po plačilu celotne kupnine, za neplačan del kupnine pa kupec zagotovi bančno garancijo. Če ponudnik podpis pogodbe zavrne, se varščina ne vrača.
8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne predpogodbe oziroma pogodbe in lahko vse do podpisa brez odškodnine ali odškodninske odgovornosti ustavi postopek prodaje nepremičnin. V tem primeru se varščina brez obresti kupcem vrne v petnajstih dneh po odločitvi o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.
9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi z razpisom pošljejo na kupčev e-mail še pet dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko po e-mailu pričakujejo naslednji delovni dan po zastavljenem vprašanju. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na njenih spletnih straneh.
Občina Komenda 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti