Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1183. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV, stran 3382.

  
Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15) je župan Občine Sevnica dne 13. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17 in 17/17)(v nadaljevanju SD ZN – območje IV).
2. člen
(pravna podlaga, ocena stanja in razlogi za pripravo SD ZN – območje IV)
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16).
Industrijska cona Sevnica je umeščena znotraj samega naselja, med reko Savo in glavno železniško progo Zidani Most–Dobova. Na območju industrijske cone je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju: ZN).
Na delu območja ZN, na zemljišču s parc. št. 2, 4 in 145/2, vse k.o. Šmarje, v skupni površini 6.019,00 m², ki so v lasti investitorja LIPA – LES d.o.o., Kompolje 26, 8294 Boštanj, želi investitor zgraditi samopostrežno montažno avtopralnico.
Predmet sprememb in dopolnitev SD ZN – območje IV je umestitev dovozne ceste preko zazidalnega območja II – obstoječe stanovanjsko območje preko parcel št. 5/1 in 5/2 k.o. Šmarje, na zazidalno območje IV – rezervirano območje (poslovno stanovanjsko območje), kjer se umesti samopostrežna montažna avtopralnica na zemljišču s parcelnimi št. 2, 4 in 145/2, vse k.o. Šmarje.
Ker so izkazane potrebe podjetja za opravljanje dejavnosti drugačne od določil v grafičnem delu veljavnega prostorskega akta, ga je potrebno spremeniti v delu, ki se nanaša na prej navedene zemljiške parcele.
Sprejem in uveljavitev odloka SD ZN – območje IV, bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objekta.
3. člen 
(območje SD ZN – območje IV)
Obravnavano območje SD ZN – območje IV obsega zemljišča s parc. št. 5/1, 5/2, 2, 4 in 145/2, vse v k.o. Šmarje.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdela se idejna zasnova, ki bo prikazala in utemeljila ustreznost predlaganih rešitev ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev v izdanih smernicah in drugih podatkov.
Hkrati bo izdelana strokovna podlaga z zasnovo načrtovanih ureditev za celotno območje IV, kjer bodo prikazane rešitve za umestitev novih poslovno-stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo.
5. člen
(roki za pripravo) 
Priprava SD ZN – območje IV bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
Faza
Nosilec
Rok/dni
sklep o pripravi
župan
april 2017
objava sklepa v Uradnem listu RS
občina
8
izdelava osnutka s pripravo vlog za smernice
izdelovalec
10
pridobivanje smernic
nosilci urejanja prostora
30
usklajevanje smernic za načrtovanje
izdelovalec, občina
10
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec
10
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec OP
/
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka v Uradnem listu RS
občina
7
javna razgrnitev in javna obravnava
občina, izdelovalec
30
zavzemanje stališč do pripomb
občina, izdelovalec
5
potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti
občinski svet, občina
na naslednji seji OS
priprava predloga
izdelovalec
10
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
nosilci urejanja prostora
30
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
10
sprejem odloka na občinskem svetu
občinski svet
na naslednji seji OS
objava odloka v Uradnem listu RS
občina
10
predaja končnega gradiva
izdelovalec
5
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev ali pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku lahko tudi spremenijo, saj izdelovalec in pripravljalec SD ZN – območje IV, na to ne moreta vplivati.
Za izdelavo SD ZN – območje IV naročnik in investitor zagotovi ustrezni geodetski načrt za celotno območje SD ZN v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500 ali 1:1000. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje izda odločbo o izdelavi celovite presoje vplivov na okolje, je potrebno izdelati okoljsko poročilo ter pridobiti potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani ministrstva, kar posledično okvirne roke za izdelavo SD ZN – območje IV podaljša.
6. člen
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu SD ZN – območje IV so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Glavni trg 1, 3000 Celje;
6. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
7. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
8. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
9. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
10. Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
11. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
12. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SDZN za to izkazala potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave SD ZN – območje IV ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti financiranja) 
Izdelavo SD, geodetskega načrta, idejne zasnove in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora ter vodenja postopka zunanjih izvajalcev, v celoti krije pobudnik in naročnik SD ZN – območje IV, podjetje LIPA – LES d.o.o., Kompolje 26, 8294 Boštanj.
Investitor mora po sprejemu in objavi sprememb prostorskega akta Občini Sevnica predati 4 izvode v analogni obliki in digitalni obliki.
8. člen
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0004/2017
Sevnica, dne 13. aprila 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost