Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1152. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016, stran 3304.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 
Št. 410-145/2015
Koper, dne 21. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, US, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. aprila 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
54.001.836
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
45.388.055
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
37.292.327
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
23.267.141
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
12.587.587
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.263.342
706
DRUGI DAVKI
174.257
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
8.095.728
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.800.832
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
51.851
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
286.302
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
74.221
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
882.522
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
6.616.095
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.884.065
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
3.732.030
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.500
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.500
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.758.212
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.744.484
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
13.728
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
237.974
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
210.174
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
27.800
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
47.060.407
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.002.223
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.733.575
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
550.451
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.015.868
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
562.991
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
139.338
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
25.884.717
410
SUBVENCIJE
1.435.929
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.775.752
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.590.619
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
11.082.417
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.974.877
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.974.877
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.198.590
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
376.204
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.822.386
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
6.941.429
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
33.840
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
13.266
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
20.574
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
33.840
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
500.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.612.375
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.612.375
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
5.862.894
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–1.112.375
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)=III.*
–6.941.429
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
10.075.034
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2016 znaša 5.862.894 EUR.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2016, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2016
110.684,46 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2016
45.000,00 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2016
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2016
155.684,46 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-145/2015
Koper, dne 20. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L  C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2016 
N. 410-145/2015
Capodistria, 21 aprile 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
In base all'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, US, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza US), all'articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – ret. 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) nonché agli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 20 aprile 2017 ha approvato il
C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2016 
Articolo 1 
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2016.
Articolo 2 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2016, contiene le entrate e gli altri introiti e le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti nonché nel conto finanziario, che comprende:
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
54.001.836
ENTRATE CORRENTI (70+71) 
45.388.055
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
37.292.327
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
23.267.141
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
12.587.587
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.263.342
706
ALTRE IMPOSTE
174.257
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714) 
8.095.728
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
6.800.832
711
TASSE E CONTRIBUTI
51.851
712
MULTE
286.302
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
74.221
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
882.522
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722) 
6.616.095
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
2.884.065
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE 
3.732.030
73
DONAZIONI RICEVUTE (730) 
1.500
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI 
1.500
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE STRANIERE
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI
1.758.212
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
1.744.484
741
TRASFERIEMNTI ERARIALI DAI FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO EU
13.728
78
ENTRATE DA FONDI COMUNITARI
237.974
786
ALTRE ENTRATE COMUNITARIE
210.174
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE
27.800
II
TOTALE SPESE (40+41+42+43) 
47.060.407
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409) 
9.002.223
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
3.733.575
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
550.451
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
4.015.868
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
562.991
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
139.338
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413) 
25.884.717
410
SOVVENZIONI
1.435.929
411
SOVVENZIONE A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE
10.775.752
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
2.590.619
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
11.082.417
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420) 
9.974.877
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
9.974.877
43
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
2.198.590
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
376.204
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO
1.822.386
III
AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.–II.)
6.941.429
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752) 
33.840
751
ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE
13.266
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
20.574
44
V
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441) 
0
VI
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
33.840
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII
INDEBITAMENTO (500) 
500.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
500.000
55
VIII
RIMBORSI DEI DEBITI (550) 
1.612.375
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
1.612.375
IX
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I+IV+VII-II-V-VIII)** 
5.862.894
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII-VIII) 
–1.112.375
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI+VII-VIII-IX) = III * 
–6.941.429
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE
10.075.034
La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto alle entrate e gli altri introiti in base al conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2016 ammonta a 5.862.894 EUR.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2016, secondo la struttura del bilancio approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2016 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria che riflette i seguenti valori:
– Saldo del Fondo di riserva in data 1 gennaio 2016
110.684,46 EUR
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2016
45.000,00 EUR
– Mezzi del Fondo di riserva utilizzato nell’anno 2016
– Saldo del Fondo di riserva in data 31 dicembre 2016
155.684,46 EUR.
Articolo 4 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2016 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-145/2015
Capodistria, 20 aprile 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost