Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1191. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2016, stran 3387.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 110. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 18. redni seji dne 20. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Železniki za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Železniki za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2017-008
Železniki, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost