Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1138. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina, stran 3280.

  
Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. seji dne 12. 4. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa pogoje in postopek za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina. Ta pravilnik določa tudi upravičence in pogoje za pridobitev pravice do subvencije, merila za oblikovanje prednostnih vrstnih redov upravičencev ter postopek pridobivanja pravice do subvencije za najeti stanovanjski kredit.
2. člen 
Občina Ajdovščina zagotavlja v proračunu finančna sredstva za spodbujanje reševanja stanovanjskih problemov občanov, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem.
3. člen 
(1) Subvencije se pod pogoji iz tega pravilnika dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, in sicer v obliki subvencioniranja obrestne mere kredita ali enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov občanov.
(2) Kot prenova se po tem pravilniku šteje tudi adaptacija ali rekonstrukcija stanovanjske hiše, stanovanja, kot gradnja pa tudi dozidava.
(3) Subvencija v primeru prenove se po tem pravilniku lahko dodeli samo za izvedbo ali prenovo fasade, toplotne izolacije, prenovo dotrajane strehe, obnovo sanitarij, elektro in vodovodnih instalacij, tlakov in stopnišč, vgradnjo ali zamenjavo oken in vrat ter vgradnjo ali zamenjavo sistema ogrevanja.
(4) Subvencijo za poplačilo že odobrenega stanovanjskega kredita je mogoče pridobiti le za nezapadle obveznosti tega kredita, vendar le, če je bila pogodba za kredit sklenjena po zaključenem javnem razpisu iz preteklega leta.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO SUBVENCIJE 
4. člen 
(1) Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem na območju občine Ajdovščina in ki na območju občine Ajdovščina rešujejo stanovanjski problem.
(2) Kreditojemalec je lahko samo upravičenec do subvencije, ki je naveden v sklepu o dodelitvi sredstev.
5. člen 
(1) Upravičenci do subvencije po tem pravilniku morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
– da si z gradnjo ali nakupom ali prenovo stanovanja, stanovanjske hiše rešujejo stanovanjsko vprašanje,
– da prenavljajo stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je starejša od 15 let,
– da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno.
(2) Neprimerno stanovanje je stanovanje, ki po normativih ne ustreza določbam 10. člena Stanovanjskega zakona. Smiselno enako se obravnava primernost stanovanjske hiše.
6. člen 
(1) Poleg vsaj enega splošnega pogoja iz 5. člena tega pravilnika morajo upravičenci do subvencioniranja obrestne mere po tem pravilniku izpolnjevati tudi vse posebne pogoje:
– da niti sam niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner ter otroci, ki so jih starši dolžni po zakonu preživljati, niso lastniki primernega stanovanja po 10. členu Stanovanjskega zakona, razen v primeru prenove ali poplačila stanovanjskega kredita,
– da ima sam ali njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma drugo ustrezno dokumentacijo v primeru prenove, oziroma sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo, če gre za nakup stanovanja, oziroma sklenjeno pogodbo o najemu stanovanjskega kredita po zaključenem javnem razpisu iz preteklega leta v primeru poplačila drugega stanovanjskega kredita,
– da skupni bruto dohodki vseh članov gospodinjstva upravičenca ne presegajo s sklepom župana določenega procenta zadnje objavljene povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji,
– da niti sam niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner še ni koristil subvencije Občine Ajdovščina za reševanje stanovanjskega problema.
(2) Za izkazovanje zunajzakonske skupnosti morata imeti upravičenec in zunajzakonski partner urejeno vsaj začasno bivališče na istem naslovu, in sicer najmanj 6 mesecev pred objavo javnega razpisa.
III. SKLOPI IN MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNIH VRSTNIH REDOV UPRAVIČENCEV DO SUBVENCIJE 
7. člen 
(1) Subvencija za najete stanovanjske kredite se razpiše za dva sklopa:
a) sklop »mladi upravičenci«,
b) sklop »ostali upravičenci«.
(2) Med mlade upravičence se uvrščajo:
– mladi: po tem pravilniku se štejejo osebe, ki v koledarskem letu razpisa dopolnijo največ 34 let in so samski oziroma so pari brez otrok,
– mlada družina: po tem pravilniku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri oba starša v letu razpisa dopolnita največ 34 let, ne glede na starost otrok.
(3) Med ostale upravičence se uvrščajo tisti upravičenci, ki ne sodijo med upravičence določene v prejšnjem odstavku.
(4) Kot družine se štejejo življenjske skupnosti, kot jih opredeljuje zakon.
8. člen 
Merila za ocenjevanje vlog upravičencev in sestavo prednostnih vrstnih redov so:
– status družine, prosilca,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine,
– stanovanjske razmere prosilca in njegove družine in način reševanja stanovanjskega vprašanja.
9. člen 
Merila iz prejšnjega člena se točkujejo. Točke se seštevajo na naslednji način:
– prednostni vrstni red sklopa mladih upravičencev: točke splošnih kriterijev in točke mladih upravičencev
– prednostni vrstni red sklopa ostalih upravičencev: točke splošnih kriterijev in točke ostalih upravičencev.
10. člen 
(1) Splošni kriteriji, ki veljajo za vse upravičence:
a) število otrok:
– za vsakega mladoletnega otroka in otroka, za katerega velja dolžnost preživljanja ter zdravniško izkazana nosečnost – 50 točk
Kot mladoleten se šteje otrok, ki v koledarskem letu razpisa dopolni največ 18 let.
b) družine z manjšim številom zaposlenih članov – 30 točk
Za družino z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo en član.
c) invalidi in družine z invalidnim članom – 80 točk
Točke se dodelijo, kolikor ni zagotovljeno institucionalno varstvo:
– družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje ali težko duševno ali težko telesno motnjo ugotovljeno po pristojni komisiji
– družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je invalid
– družini, katere družinski član ima podaljšano roditeljsko pravico.
d) stanovanjske razmere in način reševanja stanovanjskega vprašanja:
– prosilci, ki so najemniki ali podnajemniki – 30 točk
– prosilci, ki imajo za nedoločen čas sklenjeno najemno pogodbo za stanovanje v lasti Občine Ajdovščina in bodo po končani gradnji stanovanjske hiše ali nakupa lastnega stanovanja izpraznili občinsko stanovanje – 80 točk
– prosilci, ki gradijo, kupujejo ali prenavljajo stanovanjsko hišo, stanovanje na vasi – 50 točk.
(2) Mladi upravičenci:
a) mlade družine – 100 točk
b) mladi – samske osebe oziroma pari brez otrok – 50 točk.
(3) Ostali upravičenci:
a) družine z mladoletnimi otroki in otroki, za katere velja dolžnost preživljanja– 100 točk
b) družine s polnoletnimi otroki za katere ne velja več dolžnost preživljanja po zakonu – 60 točk
c) samske osebe oziroma pari brez otrok – 50 točk.
11. člen 
(1) Prednostni vrstni red upravičencev se oblikuje za vsak sklop upravičencev posebej.
(2) Na posameznem vrstnem redu upravičencev se višje uvrsti tisti upravičenec, ki na podlagi točkovnika iz 10. člena doseže višje število točk. V primerih, ko imata dva ali več upravičencev enako število točk, se višje uvrsti tisti izmed njih, ki izkazuje nižji bruto dohodek iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
12. člen 
Če upravičenec v posameznem letu iz upravičenih razlogov ni izkoristil odobrene subvencije in je o tem pisno obvestil Občino Ajdovščina (opravičeni razlogi), se ob naslednji prijavi na razpis njegova prijava na razpis iz leta, ko iz opravičenih razlogov ni uspel izkoristiti odobrene subvencije, ne šteje.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE PRAVICE DO SUBVENCIJE 
13. člen 
(1) Občina Ajdovščina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na spletnih straneh občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, meril, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa, se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
(2) Župan za vsak razpis posebej s sklepom določi:
a) razdelitev v proračunu zagotovljenih sredstev za subvencijo za najete stanovanjske kredite med sklopa
b) višino subvencije za najete stanovanjske kredite, ki se lahko dodeli:
– v obliki subvencioniranja obrestne mere za kredite najete pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero ima občina sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite ali
– v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov najetega stanovanjskega kredita
c) višino kredita, ki ga lahko posamezen upravičenec koristi glede na število družinskih članov
d) dohodkovni kriterij za upravičenost do subvencije iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena.
(3) Za prenovo stanovanjskih hiš oziroma stanovanj na vasi ali v starem mestnem jedru se lahko najvišji možni znesek kredita poveča do 20 %.
14. člen 
(1) Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene zadeve Občine Ajdovščina.
(2) Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Kot član komisije ne more biti imenovana oseba, ki sama ali njen družinski član, kot ga definira zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, kandidira na razpisu.
(3) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi popolnost vlog, izpolnjevanje razpisnih pogojev, ugotavlja neprimernost stanovanjskih prostorov in opravlja oglede na terenu v primeru, če oceni, da je ogled na terenu potreben. Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog prednostnih vrstnih redov upravičencev po sklopih in predlog vlog, ki se zavrnejo in zavržejo.
(4) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda Občinska uprava Občine Ajdovščina sklepe o uvrstitvi na prednostne vrstne rede in o dodelitvi subvencije oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog. Zoper sklep je možna pritožba na župana.
15. člen 
Prejemniki subvencije so po prejemu sklepa v roku, ki je določen v razpisu, dolžni Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobreno subvencijo, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bodo koristili in se ta lahko dodeli naslednjemu upravičencu na prednostnem vrstnem redu.
16. člen 
Župan sklene z upravičenci do subvencije pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja z zvezi s subvencioniranjem najetega stanovanjskega kredita. Upravičenec jo je v roku 8 dni dolžan vrniti, sicer se šteje, da je odstopil od subvencije.
17. člen 
Če upravičenec porabi subvencijo nenamensko ali se ugotovi, da je ob vlogi za odobritev subvencije za najete stanovanjske kredite zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na pravico do subvencije, mora prejeto subvencijo v celoti vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila subvencije.
18. člen 
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/12, 76/12).
20. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 43600-2/2002
Ajdovščina, dne 12. aprila 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti