Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

Št. 264/2017 Ob-2110/17, Stran 1153
Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju MRA) na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) (v nadaljevanju: Regionalna uredba), Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve BE02-2399245-2014), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) z dne 19. 5. 2016 in Sklepa št. 00726-21/2016 o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16) z dne 13. 10. 2016, Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013, sklep Vlade RS št. 30301-3/2016/3 o Spremembah Programa z dne 23. 6. 2016 in sklep št. 30301-3/2016/10 o spremembah Programa z dne 13. 10. 2016) in Pogodbe o financiranju nalog v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 št. C 2130-14P998001 z dne 10. 3. 2014, dodatka št. 1 z dne 16. 7. 2014 in dodatka št. 2 z dne 26. 10. 2016, Pogodbe o izvajanju in financiranju Instrumenta 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij; Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, št. C2130 – 14P998005, dodatka št. 1 z dne 8. 3. 2016 in dodatka št. 2 z dne 14. 3. 2017, objavlja
tretji javni razpis 
za sofinanciranje manjših začetnih naložb 
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družbah iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. (v nadaljevanju: MRA) in Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. (v nadaljevanju: RRA Koroška) po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) na območju Podravja in Koroške in v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 22/17 dne 28. 4. 2017 (v nadaljevanju: razpis RGS) hkrati s tem razpisom.
1.2. Namen javnega razpisa je podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.
1.3. Cilji javnega razpisa:
– ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje,
– zmanjšati razvojni zaostanek,
– spodbuditi začetna vlaganja na problemskem območju,
– prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
– spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
– usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
– razvoj socialnega podjetništva.
1.4. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).
1.5. Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2017 1.030.000,00 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), številka NRP v državnem proračunu: 2130-14-8604, na proračunski postavki 989110.
1.6. MRA lahko zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru javnega razpisa, spremeni dinamiko izplačil ali razveljavi javni razpis ter odločbe o dodelitvi sredstev v soglasju z MGRT.
2. Razpisna dokumentacija
2.1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa;
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije in nepovratnih sredstev (1-2), ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na MRA ali RRA Koroška;
– Poslovni ali predstavitveni načrt;
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– Besedilo Tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS za Podravje,
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS za Podravje in Koroško regijo,
– merila za ocenjevanje vlog in navodila, 
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrazec št. 5: vzorec poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na MRA in priložiti zahtevku za sofinanciranju naložbe. Dosegljiv bo na spletni strani sklada http://www.mra.si/razpisi ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis,
– Razpisni obrazec št. 7: vzorec pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb,
– Razpisni obrazec št. 8: vzorec zahtevka za koriščenje kredita.
2.2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije in nepovratnih sredstev (1-2) z zahtevanimi prilogami,
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena kredita s prilogami,
– Sklep banke o odobrenem kreditu (če se prijavljate za sofinanciranje manjših začetnih naložb),
– Razpisni obrazec št. 2: izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– Razpisni obrazec št. 7: parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb (če se prijavljate za sofinanciranje manjših začetnih naložb),
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države,
– Bonitetna ocena AJPES-a – S.BON-1 za družbe, samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za skupino podjetij, ki ne sme biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017, mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov o poslovanju za leto 2016,
– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge.
2.3. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta brezplačno dostopna na spletni strani MRA http://www.mra.si za Podravje, za Koroško pa na spletni strani RRA Koroška: http://www.rra-koroska.si. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo na e-naslovu: razpis.ukrepi@mra.si.
– Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MRA. Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si, najkasneje do 19. 5. 2017, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 23. 5. 2017.
– Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
3. Rok in način prijave
3.1. Rok za prijavo je od 22. 5. 2017 do vključno 31. 5. 2017.
3.2. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Osebna oddaja vloge ni možna.
3.3. Prijavitelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje, s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 31. 5. 2017.
3.4. Glede na lokacijo investicije, je vloge potrebno poslati (obrazci in priloge) na naslova:
– Kadar se investicija izvaja na sedežu podjetja ali v registrirani enoti na območju Podravja (v občinah Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi) na: Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
– Kadar se investicija izvaja na sedežu podjetja ali v registrirani enoti na območju Koroške (v občinah Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju): RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd.
3.5. Kot čas prispetja vloge po tem razpisu se upošteva datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici. Vloge, ki bodo oddane pred in po roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
3.6. Prijavitelj se prijavi na ta razpis v okviru prijave in razpisnih obrazcev za razpis RGS. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s tem razpisom ter merili za ocenjevanje vlog in navodili iz razpisa RGS.
3.7. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). (Za območje Podravja: »Ne odpiraj – Vloga – RGS Podravja in subvencija 3« oziroma za območje Koroške: »Ne odpiraj – Vloga – RGS Koroška in subvencija 3«)
3.8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
3.9. Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
4. Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
Pogoji za Prijavitelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 s spremembami) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja, do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki so v razpisu RGS v poglavju 4.1. Pogoji prijave, opredeljeni kot podjetja, ki niso upravičena do garancije:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada, MRA ali RRA Koroška;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. in 2. javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in Koroško regijo;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude sklada po drugih javnih razpisih;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
4. Do subvencije niso upravičena podjetja, ki delujejo v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– ladjedelništvu,
– proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Pogoji za vloge:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MRA dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek Prijavitelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na Prijavitelja ter na prijavljeni projekt.
3. Prijavitelj mora vložiti vlogo za garancijo in nepovratna sredstva na predpisanem obrazcu Prijavni obrazec 1-2 za pridobitev garancije in nepovratnih sredstev s prilogami, navedenimi v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.
4. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Podravje s prilogami, navedenimi v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.
5. Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
6. MRA sme ob pisnem soglasju prijavitelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
7. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem listinskem izvodu. Sklep banke o odobrenem kreditu mora biti vlogi obvezno priložen, V primeru nebistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.
4.2. Finančni pogoji
Finančni pogoji se dopolnjujejo s pogoji, ki so opredeljeni v razpisu RGS v naslednjih poglavjih:
4.2. Finančni pogoji
4.4. Pogoji po shemi regionalne pomoči
Pri strukturi financiranja prijavljenega projekta mora prijavitelj upoštevati tako omejitve iz tega razpisa kot tudi omejitve iz razpisa RGS:
1. Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija po pogojih razpisa RGS.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,
– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 22. 5. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s prijaviteljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora MRA ali RRA Koroška,
– en prijavitelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih razpisih RGS),
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– upravičenec do regionalne pomoči mora zagotavljati najmanj 25 % upravičenih stroškov naložbe s sredstvi iz virov, ki ne vključujejo javnih sredstev oziroma javnih pomoči, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da lahko znaša bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratna sredstva skupaj le 75 % upravičenih stroškov,
– stroški nakupa zemljišč lahko znašajo največ 10 % upravičenih stroškov,
– projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo ob upoštevanju sledečih pogojev:
mikro in mala podjetja 
srednja podjetja 
min. 25 % lastnih sredstev
min. 25 % lastnih sredstev
min. 35 % kredita
z garancijo RGS 
min 45 % kredita
z garancijo RGS
max. 35 % nepovratnih sredstev oziroma največ 50.000,00 EUR
max. 25 % nepovratnih sredstev oziroma največ 50.000,00 EUR
– Prijavitelji morajo pri strukturi financiranja prijavljenega projekta upoštevati tudi višino državne pomoči, ki jo pridobijo na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS. Navodila za izračun višine državne pomoči na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS so navedena v Merilih za ocenjevanje vlog in navodilih.
– Prijavitelju je po tem javnem razpisu lahko odobren samo en projekt oziroma vloga.
– Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno od govornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
– Prijavitelj zavaruje garancijo z nerazdelnim osebnim poroštvom notarsko in notarsko overjenim zapisom ali sporazumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita. V primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
4.3.. Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so opredeljeni v razpisu RGS v poglavju
4.1. Pogoji prijave in
4.4.2. Pogoji za projekte po shemi regionalne pomoči.
Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 1. 10. 2017 in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Vsaj ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število dejansko zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta.
2. Izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja skupnih prihodkov in bruto dobička podjetja ali bruto dodane vrednosti na zaposlenega ali večanja deleža prodaje na tuje trge (vsaj enega od naštetih). Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
3. Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči, preden se projekt začne izvajati. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru naložb bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.
4. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala,
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
6. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta mora biti v upravičenem območju.
7. Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
8. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
9. Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MRA preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
11. Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
12. V kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti MRA.
13. Upravičeni so projekti, za katere prijavitelji prikažejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:
a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih v podjetju
b) Povečanje prihodkov podjetja
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju
d) Večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
4.4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
– stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Nematerialne začetne naložbe se morajo uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela državno pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljene morajo biti pod tržnimi pogoji od nepovezanih oseb in vključene v osnovna sredstva poslovne enote, ki prejme pomoč, in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta.
– Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme odtujiti in morajo ostati v upravičenem območju najmanj tri leta po končani naložbi. Uporabljati se morajo izključno za namene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova nadomestitev, če v tem času zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost na določenem območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje.
4.5. Neupravičeni stroški
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
– Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
4.6. Pravila državnih pomoči
– Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po Regionalni shemi državnih pomoči BE01-5940117-2015.
– Pri dodeljevanju regionalnih državnih pomoči se upoštevajo določbe Regionalne uredbe in Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
– Intenzivnost regionalne pomoči za začetne investicije na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti pomoči, določene v 3. členu uredbe o regionalni karti:
Podjetja
1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO
srednja
35 %
mala in mikro
45 %
– Zgornje meje pomoči in pragovi za priglasitev določeni v regionalni uredbi, veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno uredbo.
– Pomoč se ne sme združevati s pomočjo »de minimis«, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
– Višina pomoči po tem razpisu je enaka vsoti višine nepovratnih sredstev, ki jo pridobi prijavitelj ter višine državne pomoči, ki jo pridobi na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS. Tako določena državna pomoč se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti investiciji za iste upravičene stroške.
– V primeru, da je prijavitelj v zadnjih treh letih prejel pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna pravila s teh področij.
– MRA bo hranil evidence o individualni pomoči 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5. Merila za izbor upravičencev
Merila za ocenjevanje vlog so opredeljena v razpisni dokumentaciji v okviru razpisa RGS. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 100. Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija za bančni kredit in najmanj 40 doseženih točk v ocenjevanju po merilih.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Merila za ocenjevanje vlog so sestavljena iz naslednjih sklopov:
a. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost prijavitelja
– Socialno podjetje
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost
– Usmerjenost v izvoz
– Delež lastnih sredstev v finančni strukturi
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
b. Ocena projekta:
– Namen in cilj projekta
– Vlaganje v tehnologijo
– Število zaposlenih
c. Dodatno merilo:
– Lokacija projekta
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Merila za ocenjevanje vlog in navodila).
6. Obravnava vlog
– V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih Prijavitelj v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema poziva ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
– Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
– Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o subvencioniranju, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev sredstev. Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen in bi se s sredstvi po tem razpisu in razpisu RGS presegla zgornja meja intenzivnosti državnih pomoči,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.
– Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
– Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi razpisa RGS PD oziroma RGS Koroška mora biti obvezno priložen vlogi in ne more biti predmet dopolnitve vloge.
– Odpiranje vlog ne bo javno.
– Vse pravočasno prispele pravilno opremljene vloge bo odprla in pregledala ter ocenila strokovna služba. Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno garancijski odbor. Očitne računske napake lahko strokovna služba sama popravi in o tem obvesti prijavitelja.
– Vloga postane popolna z dnem prispetja zahtevanih dopolnitev.
– Sredstva bodo razdeljena glede na doseženo število točk popolnih vlog ob upoštevanju minimalno potrebnih točk in do porabe sredstev.
– Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v roku 60 dni od roka za prijavo.
– Na podlagi pozitivne odločbe o izdaji garancije in pozitivne odločbe o odobritvi nepovratnih sredstev bo MRA z upravičencem za dodeljena nepovratna sredstva podpisala Pogodbo o sofinanciranju manjših začetnih naložb, Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji garancije, ter upravičencu izdala garancijo.
– Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodb izpolnjevati vse razpisne pogoje.
– Zoper odločbo MRA pritožba ni dovoljena. Zoper odločbo je možen upravni spor.
7. Koriščenje sredstev in poročanje
1. Odobrena nepovratna sredstva lahko upravičenec črpa le v koledarskem letu, za katerega je sredstva pridobil.
2. MRA bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
3. MRA bo spremljala in kontrolirala izvajanje pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z ogledi na kraju samem.
4. Upravičenec mora MRA poročati o izvedbi naložbe ob izdaji zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev. Zahtevek mora poslati s priporočeno pošto najkasneje do 10. 10. 2017, osebna oddaja zahtevka ni možna.
5. Upravičenec mora za črpanje nepovratnih sredstev predložiti tudi dokazila o namenskem črpanju kredita, zavarovanega z garancijo, prejetega na podlagi vloge na razpis RGS in dokazila o plačilu iz lastne udeležbe. Vsebina poročila je priloga Pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb.
6. Upravičenec mora ob vsakoletni sestavi letnih računovodskih izkazov oziroma najkasneje do 31. 3. v tekočem letu MRA poročati o izpolnjevanju ciljev naložbe, opredeljenih v vlogi upravičenca, zadnjič upravičenec poroča tri leta od zaključka investicije. Vsebina vmesnih in končnega poročila je priloga Pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb.
7. V primeru, da z naložbo ne dosega navedenih ciljev, je upravičenec dolžan MRA predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj. Tudi v primeru, ko pri izvajanju naložbe, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, pride do sprememb, je upravičenec dolžan v roku 15 dni o tej spremembi obvestiti MRA.
8. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
– Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
– Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
– Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani MRA.
9. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan MRA oziroma RRA Koroška pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih državnih pomočeh (vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za državno pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške).
– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu ekonomičnosti in mora MRA oziroma s strani MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
– mora MRA obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
– mora zagotoviti, da terjatve do MRA ne bo odstopil tretji osebi.
– je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
Mariborska razvojna agencija p.o.

AAA Zlata odličnost