Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1195. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016, stran 3391.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09, 84/11 in 67/16) je občinski svet na 20. redni seji dne 20. 4. 2017
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Borovnica za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2016 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Proračun Občine Borovnica za leto 2016 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Realizacija 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.182.460
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.885.024
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.458.859
700 Davki na dohodek in dobiček
2.111.964
703 Davki na premoženje
283.583
704 Domači davki na blago in storitve
58.934
706 Drugi davki
4.378
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
426.165
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
239.523
711 Takse in pristojbine
2.795
712 Denarne kazni
35.703
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.945
714 Drugi nedavčni prihodki
132.199
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
8.881
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
8.881
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
288.555
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
159.279
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
129.276
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.886.429
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
879.936
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
185.911
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.836
402 Izdatki za blago in storitve
636.266
403 Plačila domačih obresti
18.046
409 Rezerve
7.877
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.548.993
410 Subvencije
12.143
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.069.309
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
105.650
413 Drugi tekoči domači transferi
362.891
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
341.901
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
341.901
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
115.599
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.235
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
65.364
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRESEŽEK) (I.-II.)
296.031
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
275.152
55
ODPLAČILA DOLGA
275.152
550 Odplačila domačega dolga
275.152
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
20.879
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–275.152
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
296.031
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
818.394
4. člen 
Presežek odhodkov nad prihodki, v znesku 20.879 EUR, se prenese v proračun za leto 2017.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0003/2017-2
Borovnica, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost