Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017

Kazalo

1321. Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, stran 3722.

  
V Odloku o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, Uradni list RS, št. 82/16 in 16/17 je bila ugotovljena napaka v grafičnem prikazu, zato objavljam
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora Uradni list RS, št. 82/16 in 16/17
Popravi se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora – UPB4 (Uradni list RS, št. 18/17) v 79. členu, tako da se navedba parcelne številke 683/5 nadomesti s parcelno številko 683/7 k.o. Dovje.
Popravi se grafični prikaz Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, Uradni list RS, št. 82/16 in 16/17, na kartah:
– 2-15 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje, merilo 1:5.000«,
– 2-16 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje, merilo 1:5.000«,
– 2-33 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje, merilo 1:5.000«,
– 2-59 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za del naselja Kranjska Gora, merilo 1:2.000«,
– 2-60 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za del naselja Kranjska Gora, merilo 1:2.000«,
– 2-61 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za del naselja Kranjska Gora, merilo 1:2.000«,
– 3-15 »Grafični prikaz PUP in varstva kulturne dediščine, merilo 1:5.000«,
– 3-16 »Grafični prikaz PUP in varstva kulturne dediščine, merilo 1:5.000«,
– 3-33 »Grafični prikaz PUP in varstva kulturne dediščine, merilo 1:5.000«,
– 4-15 »Grafični prikaz PUP in varstva gozda, narave in voda, merilo 1:5.000«,
– 4-16 »Grafični prikaz PUP in varstva gozda, narave in voda, merilo 1:5.000«,
– 4-33 »Grafični prikaz PUP in varstva gozda, narave in voda, merilo 1:5.000«,
tako, da se:
– v območju urejanja KG SK 3/2 na parcelah številka 480/4, 481/2, 482/2, 484/3, 853/10 – del, 853/9 – del, 891/16, 891/17, 891/24, vse k.o. 2169, v skladu s sedmimi (7) spremembami in dopolnitvami prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora popravi oznaka ureditvene enote iz »h« (hoteli) v »x« (svojstveno oblikovanje),
– na parcelah številka 1637/2, 1638, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 2042/5, vse k.o. 2171, popravi oznaka namenske rabe iz »T« (območja za transport) v »1« (kmetijska zemljišča – prvo območje kmetijskih zemljišč),
– meja območja urejanja KG S 4 ZN na jugo-vzhodnem delu območja urejanja popravi v skladu s sprejetim Odlokom o zazidalnem načrtu Log (Uradni list RS, št. 30/96, 50/96 in 46/98) tako, da poteka po zahodni meji parcele 270/4, k.o. 2169,
– vnesejo območja urejanja v skladu s sprejetim Odlokom o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje (Uradni list RS, št. 17/02, UVG 1/2005, UVG 17/2007, Uradni list RS, št. 88/07) in Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice (Uradni list RS, št. 88/07).
Št. 3505-13/2015-25
Kranjska Gora, dne 11. maja 2017
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost