Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1871. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1872. Uredba o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh
1873. Uredba o spremembah Uredbe o kombiniranem prevozu

Sklepi

1874. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Odesi, v Ukrajini
1875. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Odesi, v Ukrajini
1876. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

Drugi akti

1877. Odločba o imenovanju Nadje Sovinc na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1878. Odločba o imenovanju Maje Veber Šajn na mesto okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1879. Odločba o imenovanju treh kandidatov na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice

MINISTRSTVA

1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
1881. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti
1882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije

USTAVNO SODIŠČE

1883. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 7. člena in četrtega odstavka 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

SODNI SVET

1884. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Kopru

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1885. Sklep o imenovanju predsednika v 10. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1886. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2013

OBČINE

Dobrna

1887. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso

Dravograd

1888. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dravograd

Hrpelje-Kozina

1889. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012

Ilirska Bistrica

1890. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

Kamnik

1891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1892. Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik

Naklo

1893. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2012
1894. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo
1895. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
1896. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SP Strahinjsko polje
1897. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vrednosti odškodnine za ustanovitev stvarnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Naklo

Piran

1898. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Prebold

1899. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2012
1900. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2013

Ravne na Koroškem

1901. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje

Ribnica

1902. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

Sodražica

1903. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica
1904. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Sodražica
1905. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica

Straža

1906. Odlok o občinskih taksah v Občini Straža

Šentrupert

1912. Odlok o občinskih taksah v Občini Šentrupert
1913. Odlok o turistični taksi v Občini Šentrupert

Škofja Loka

1907. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice
1908. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka za leto 2013, za javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Šmarje pri Jelšah

1909. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
1910. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Šmarješke Toplice

1911. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjeniški center Brezovica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti