Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1887. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso, stran 5684.

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84710 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06), 33. člena Energetskega zakona (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 26/03, 59/11) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 20. seji dne 23. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvajanje gospodarske javne službe v obliki javno-zasebnega partnerstva.
(2) Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni šoli Dobrna (Dobrna 1, 3204 Dobrna), še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnika,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
(3) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka, tudi koncesijski akt.
2. člen
(javni interes)
(1) Občina Dobrna ugotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo vodo, javni interes obsega:
– zamenjavo fosilnega energenta (kurilno olje) z lesno maso, ki je obnovljiv vir energije, s čimer se zmanjšuje izpuste CO(2) in prispeva k uresničevanju strategije povečevanja izrabe obnovljivih virov energije in
– zniževanje stroškov ogrevanja v navedenem objektu.
(2) Zaradi ekonomske upravičenosti in hitrejše realizacije ciljev, se izvajanje dejavnosti dobave toplote in oskrbe s toplo vodo izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(javna služba)
(1) Dejavnost dobave toplote in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem odlokom opravlja kot gospodarska javna služba in obsega:
– prenovo kotlovnice in postavitev nove kotlovske opreme, z izgradnjo 100 m3 zalogovnika za sekance,
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključitev uporabnika na kotlovnico in
– prenos toplotne energije do uporabnika.
(2) Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo izvedbo potrebnih gradbenih del, dobavo in postavitev nove kotlovniške opreme, izvedbo potrebnih strojno inštalaterskih in elektro inštalaterskih del in izgradnja 100 m3 zalogovnika za sekance.
(3) Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
(4) Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za zagotovitev prenosa toplotne energije do uporabnikovih naprav.
(5) Naloga iz četrte alineje prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabniku.
(6) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z gospodarsko javno službo neločljivo povezane.
4. člen
(način izvajanja javne službe)
Gospodarska javna služba za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar).
5. člen
(obseg opravljanja javne službe)
(1) Javna služba se v Občini Dobrna opravlja na objektu, ki stoji na parc. št. 605/16, k.o. 1056 Dobrna.
(2) Koncedent bo v primeru ugotovitve javnega interesa s spremembo tega odloka razširil obseg opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se koncesija za izvajanje gospodarske javne službe do poteka koncesijske pogodbe lahko podeli neposredno v izvajanje koncesionarju, ki izvaja koncesijo na območju iz prejšnjega odstavka in je bil izbran na javnem razpisu v skladu s tem odlokom.
6. člen
(uporabnik storitev javne službe)
(1) Uporabniki storitve javne službe so vzgojno-izobraževalni zavod, kulturni dom in knjižnica, ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.
(2) Uporabniki storitve javne službe so lahko tudi drugi subjekti, na katere je prenesena pravica do upravljanja objektov iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
7. člen
(izvajanje upravnih nalog)
Upravne naloge v zvezi s koncesijo po tem odloku opravlja občinska uprava.
II. KONCESIJA
8. člen
(predmet koncesije)
Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 3. in 5. členu tega odloka.
9. člen
(koncedent)
Koncedent za podelitev koncesije po tem odloku je Občina Dobrna.
10. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– dokaže, da lahko zagotovi nemoteno dobavo energenta,
– izkaže za verjetno, da bo zgradil kotlovnico in 100 m3 zalogovnik za sekance, ter vse naprave, ki so potrebni za izvajanje koncesije,
– razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti, če je ta potrebna, ali če je zahtevana v javnem razpisu,
– druge pogoje, določene v javnem razpisu.
(3) V javnem razpisu se opredeli, na kakšen način se preverja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(soglasje)
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo koncesionarju za pridobitev vse potrebne dokumentacije, ki jo mora koncesionar pridobiti za začetek izvajanja in v času izvajanja koncesije.
12. člen
(obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih, določenih z zakonom in koncesijsko pogodbo.
(2) Uporaba dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, mora biti zagotovljena vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.
(3) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(vrsta in obseg javne službe)
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe v objektih, opredeljenih v 5. členu tega odloka.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico izgradnje kotlovnice in 100 m3 zalogovnika za sekance in upravljanja s kotlovnico v objektih, opredeljenih v 5. členu tega odloka.
14. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Koncesija se podeljuje za obdobje 15 let. Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi.
(2) Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi in v kolikor je to v interesu koncedenta, vendar ne več, kot za pet let.
(3) Koncesija se lahko po preteku časa trajanja podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja. Podaljšanje v skladu s tem odstavkom je mogoče tudi po preteku časa, za katerega je podaljšana koncesijska pogodba z aneksom v skladu s prejšnjim odstavkom.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
15. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se lahko podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
(2) Javni razpis se izvede po postopku in vsebini, določeni z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, in zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
16. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:
– ponujene višine cene za toplotno energijo (ponujene najcenejše cene),
– drugih meril, ki se opredelijo v javnem razpisu.
(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega števila točk.
17. člen
(strokovna komisija)
Koncedent imenuje najmanj tričlansko komisijo za vodenje razpisa. Glede sestave in delovanja komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe ter določbe Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZJZP).
Komisija po zaključenem postopku pripravi poročilo v skladu z določbami ZJZP.
18. člen
(podelitev koncesije)
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku.
(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
19. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE KOTLOVNICE
20. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan v objektu, ki ga določi koncedent, prenoviti kotlovnico z dobavo in namestitvijo pripadajočih naprav in izgraditi 100 m3 zalogovnik za sekance, ki so potrebne za kvalitetno izvajanje javne službe v obsegu iz 3. in 5. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način financiranja prenove kotlovnice in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
(2) Vse naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih namesti koncesionar, so v lasti koncesionarja.
(3) Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe. Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in naprav pa je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice.
(4) Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za izgradnjo kotlovnice in naprav, pripravi koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev.
(5) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je koncedent dolžan sodelovati s koncesionarjem v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
21. člen
(vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njimi povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na kotlovnici in napravah.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
22. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) Z uporabnikom je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
(3) Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo splošni pogoji.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
23. člen
(prenos objektov in naprav)
(1) Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v uporabo vse že zgrajene objekte in naprave, ki so potrebne za postavitev kotlovnice in naprav oziroma ki predstavljajo del kotlovnice in naprav.
(2) Koncesionar izvede celotno investicijo in krije celotne stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice ter njenih naprav v času trajanja koncesijske pogodbe.
24. člen
(poslovanje koncesionarja)
(1) Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi računovodstvo, ki je ločeno od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.
(2) Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
25. člen
(financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja.
26. člen
(plačilo za dobavljeno toploto)
(1) Uporabnik plačuje stroške dobavljene toplote. Dobavljena toplota se obračunava na podlagi koncesijske pogodbe.
(2) Cena za dobavljeno toploto se usklajuje enkrat letno glede na gibanje cene uporabljenega energenta. Podrobneje se usklajevanje cene določi s koncesijsko pogodbo.
27. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu.
28. člen
(zavarovanje)
Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE
29. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru likvidacije in stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
30. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s 25. členom tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alineje prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
(3) V primeru iz sedme alineje prvega odstavka tega člena je mogoče odvzeti koncesijo z odpovednim rokom 6 mesecev. Koncedent prevzame naprave, potrebne za izvajanje koncesije, v skladu z določbami tega odloka, ki urejajo odkup koncesije.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do razlogov iz prvega odstavka, ki so podlaga za odvzem, prišlo zaradi višje sile.
(4) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
31. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
32. člen
(prenos koncesije)
(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncesionarjem.
(3) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovorijo primeri, ko je prenos opravljanja javne službe dovoljen brez soglasja druge stranke, in obseg, v katerem se ta prenos lahko opravi.
33. člen
(lastništvo naprav po prenehanju)
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v last koncedenta.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in občinski svet.
(2) Župan je o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva, dolžan poročati občinskemu svetu enkrat letno.
35. člen
(uporaba objektov)
Način in obseg uporabe objekta, v katerem se namesti kotlovnica in vse naprave, se opredelita v koncesijski pogodbi.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2013-1(6)
Dobrna, dne 23. maja 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost