Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-0019/2012 Ob-2803/13 , Stran 1798
Št. 478-0019/2012 Ob-2803/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Komenda, objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo plinovodnega omrežja v 1. fazi poslovne cone Komenda in ustanovitev služnosti
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh Občine Komenda: www.komenda.si in na sedežu Občine Komenda. Vpogled in dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: marjan.potocnik@komenda.si. 3. Predmet prodaje je pravica do uporabe plinovodnega omrežja v 1. fazi Poslovne cone Komenda. Trasa omrežja v skupni dolžini 1.470,00 m je neposredno in posredno namenjena uporabnikom 277 parcel v skupni okvirni izmeri 86 ha v Poslovni coni Komenda in je hkrati povezava na plinovodno omrežje za naselja v Občini Komenda. Omrežje, ki je predmet prodaje, poteka po parcelah s parc. št. 1333/51, 1333/53, 2067, 1333/15 (parcele so v lasti Občine Komenda) ter 1333/67, 1333/47 in 1333/48 (parcele niso v lasti Občine Komenda, a se občina obveže pridobiti ustrezno služnost v korist kupca plinovodnega omrežja, kot je to opredeljeno v naslednji točki), vse k. o. 1905 Moste. Pravica do uporabe plinovodnega omrežja se prodaja izključno skupaj z ustanovitvijo služnosti. 4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi ustanovitev služnostne pravice za vzpostavitev, obratovanje, vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja. Služnostna pravica, ki bo ustanovljena v korist izbranega ponudnika, bo zajemala naslednja upravičenja: vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do plinovodnega omrežja za potrebe njegovega obratovanja, vzdrževanja, popravil in nadzora, odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju plinovodnega omrežja. Občina bo v korist izbranega ponudnika ustanovila služnost na svojih nepremičninah, na katerih leži plinovodno omrežje. Prav tako bo Občina Komenda uredila ustanovitev služnosti na parcelah, ki niso v njeni zemljiškoknjižni lasti, in sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustanovljena za zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo Občine Komenda in ostalih lastnikov parcel za podaljšanje služnosti za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upoštevati vse pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je sestavni del te razpisne dokumentacije. 5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektronske pošte na naslovu: marjan.potocnik@komenda.si ali preko navadne pošte na naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, zadeva »prodaja plinovodnega omrežja – 1. faza Poslovne cone Komenda«. Mogoč je tudi ogled omrežja na terenu, in sicer ob navzočnosti Marjana Potočnika in po predhodnem dogovoru z njim preko telefona na št. 041 651 795. Skrajni rok za vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je do vključno dne 28. 6. 2013. 6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do dne 5. 7. 2013, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Ponudba za nakup plinovodnega omrežja« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem ponudb, bodo kot nepravilne oziroma prepozne izločene iz postopka zbiranja ponudb ter neodprte vrnjene na naslov ponudnika oziroma pošiljatelja naveden na ovojnici. Ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo oziroma dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na enak način kot ponudbe. Ponudbe, ki jih bodo ponudniki oddali v postopku javnega zbiranja ponudb, so zavezujoče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka roka za oddajo ponudb. Kolikor ponudnik v svoji ponudbi navede, označi ali kakorkoli drugače opredeli, da je njegova ponudba nezavezujoča, se takšna ponudba šteje za neustrezno in bo ponudnik izločen iz postopka javnega zbiranja ponudb. 7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepravilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo. 8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 5. 7. 2013 ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 9. Občina Komenda bo v roku 30 dni od odpiranja ponudb sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. Odločitev o izbiri bo poslana vsem ponudnikom, ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli prekine oziroma od njega odstopi. 10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Pogodbo o prodaji pravice do uporabe plinovodnega omrežja v 1. fazi Poslovne cone Komenda in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Osnutka pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije. 11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine znaša 87.177,70 EUR + DDV. Glede izvedbe plačila lahko ponudniki izbirajo med naslednjima možnostma: (1) Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodb z izbranim ponudnikom ali (2) Plačilo kupnine v treh enakih obrokih, in sicer plačilo prvega obroka v roku 30 dni od podpisa pogodb z izbranim ponudnikom, plačilo drugega obroka najkasneje do 30. 10. 2013 in plačilo tretjega obroka najkasneje do 31. 12. 2013, pri čemer se za plačilo drugega in tretjega obroka obračunavajo obresti po fiksni obrestni meri v višini 7% letno, ki tečejo od izteka 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom do plačila posameznega obroka. Če se ponudnik odloči za takšen način plačila, mora najkasneje ob podpisu pogodbe za zavarovanje plačil predložiti bančno garancijo v višini ponujene vrednosti kupnine z veljavnostjo najmanj do 31. 1. 2014. Garancija za zavarovanje plačil se lahko unovči, če ponudnik zamudi s plačilom kateregakoli obroka kupnine. 12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 10% od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar znaša 8.717,77 EUR, na račun Občine Komenda, št. SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi. 13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti. 14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe, so stroški ponudnika.
Občina Komenda

AAA Zlata odličnost