Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, stran 5689.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 29. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 (Uradni list RS, št. 99/12 in 29/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |      2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   26.675.270|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   20.886.020|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   18.154.504|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   15.329.404|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   2.453.100|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    372.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.731.516|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   1.825.266|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     14.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    150.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    176.350|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    565.900|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    313.400|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    105.700|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    207.700|
|   |neopredmetenih sredstev         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     12.200|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     12.200|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   5.430.568|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.702.036|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   3.728.532|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     33.082|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|     33.082|
|   |institucij               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   31.638.731|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   9.977.090|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   1.313.300|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    221.700|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   4.218.090|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   4.224.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   10.389.101|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    256.400|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   6.445.370|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim       |    979.880|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   2.707.451|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   9.726.993|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   9.726.993|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   1.545.547|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fiz.   |    797.881|
|   |osebam,                 |        |
|   |ki niso pror. uporabniki        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|    747.666|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma      |   –4.963.461|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     90.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     90.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     90.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    248.000|
|   |DELEŽEV (440+441)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    248.000|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |    248.000|
|   |in finančnih naložb           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    –158.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   2.450.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   2.450.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   2.450.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –2.671.461|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   2.450.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   4.963.461|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   2.671.461|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se zadnji stavek črta.
Za tretjim odstavkom 4. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da do 31. 7. 2013 ne bo podeljena koncesija za 11 oddelkov predšolske vzgoje (v celoti ali delno) oziroma koncesijska pogodba v razpisu postavljenem roku ne bo podpisana, lahko župan neporabljena sredstva za ta namen prerazporedi na postavko 9165 – povečanje kapacitet za predšolsko vzgojo.«
3. člen
V petem odstavku 7. člena se znesek »3.600.000 €« nadomesti z zneskom »3.820.000 €«.
3.a člen
V 13. členu se znesek 2.700.000 € nadomesti z zneskom 2.450.000 €.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 410-0073/2012
Kamnik, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost