Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1889. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012, stran 5687.

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 15. redni seji dne 23. 5. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2012, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2012 z naslednjo višino v EUR:
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|        |  Bilanca  |   Račun  |   Račun   |
|        | prihodkov in |  finančnih | financiranja |
|        |  odhodkov  | terjatev in |        |
|        |       |  naložb  |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|1. Prihodki   | 6.168.775  |    0   |   391.957  |
|skupaj     |       |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|2. Odhodki   | 6.303.126  |    0   |   500.022  |
|skupaj     |       |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|3. Presežek   |  134.351  |    0   |   108.065  |
|odhodkov nad  |       |       |        |
|prihodki    |       |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
3. člen
+----------------------------------------------+----------------+
|Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 2011 |    45.051,27|
+----------------------------------------------+----------------+
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+----------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|KTO   |NAZIV                |     ZNESEK|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |    6.168.775|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    4.099.664|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    3.431.621|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |700 Davek na dohodek in dobiček   |    2.932.443|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |703 Davek na premoženje       |     335.570|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|     163.608|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     668.043|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |     546.407|
|    |premoženja              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |711 Upravne takse          |      2.442|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni          |      3.229|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |Nedavčni prihodki          |     115.966|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |     29.651|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |720 Prodaja osnovnih sredstev    |      1510|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |Prodaja zemljišč in nematerialnega  |     28.141|
|    |premoženja              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    2.039.459|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    2.039.459|
|    |javno finančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    6.303.126|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    1.313.102|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih|     261.260|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     43.997|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |402 Blago in storitve        |     971.148|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     16.281|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |     20.416|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |    1.794.259|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |     22.794|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferji posameznikom     |     838.744|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferji neprofitnim      |     134.309|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi domači transferji     |     798.412|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    3.086.300|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    3.086.300|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     109.464|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pr. in  |     72.804|
|    |fiz. osebam, ki niso pror. upor.   |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |     36.660|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |     134.351|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP.|        |
|    |DELEŽEV (75)             |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila fin. instit.    |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VI.   |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN    |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila fin. instit.    |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA          |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)          |     391.957|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |     391.957|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA           |     500.022|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga     |     500.022|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IX.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |     108.065|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.  |     32.103|
|    |2012                 |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2012 naslednje stanje:
   Rezervni sklad v EUR
  Prenos iz leta 2011                   33.383
  Priliv v letu 2012                      0
  Odliv v letu 2012                      0
  Stanje na dan 31. 12. 2012               33.383
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2012 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2013-14
Hrpelje, dne 31. marca 2013
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost