Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1892. Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik, stran 5690.

Na podlagi 6., 15., 19., 31., 32., 77. in 113. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 100. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, ZP-1-UPB8 in 43/11) ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 29. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se določajo prometna ureditev in zagotovitev prometne varnosti na javnih prometnih površinah in površinah, ki so dane v javno uporabo (trgi, zelenice, parki, drevoredi …), na območju Občine Kamnik, postopek, pogoji, način odstranjevanja in hrambe nepravilno parkiranih vozil, postopek, pogoji, način odstranjevanja in hrambe zapuščenih vozil, obveznosti občinskih upravnih organov, pristojnih za urejanje cestnega prometa, pravice in obveznosti pravnih in fizičnih oseb ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
II. UREDITEV PROMETA
2. člen
(promet na javnih površinah)
(1) Promet na javnih površinah se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin, prometno ureditev ter prometni režim na občinskih cestah sprejema Občinski svet Občine Kamnik na predlog župana. Postavljanje prometne signalizacije na posamezni javni površini na območju Občine Kamnik pa ureja občinski upravni organ pristojen za ceste, z aktom, ki temelji na določbah veljavnih predpisov.
3. člen
(omejitev hitrosti na posebnih prometnih površinah)
Hitrost vozil na posebnih prometnih površinah za pešce ne sme presegati 10 km/h.
4. člen
(ureditev prometa na posebnih prometnih površinah za pešce)
(1) Promet z vozili na posebnih prometnih površinah za pešce je dovoljen v skladu s postavljeno prometno signalizacijo. Promet z vozili je dovoljen stanovalcem in poslovnim subjektom, ki na tem območju izvajajo svojo dejavnost oziroma imajo na teh površinah vhod v garažo ali na dvorišče. Stanovalci in poslovni subjekti, kina teh površinah nimajo možnosti parkiranja vozila, se jim lahko izda dovolilnico za dostop na to območje, za čas 30 minut, da opravijo najnujnejšo dostavo in opravila, nato so dolžni vozilo odstraniti s teh površin.
(2) Dovoz in odvoz blaga z motornimi vozili je na posebnih prometnih površinah za pešce dovoljen le v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
(3) Na posebnih prometnih površinah za pešce ni omejen promet za intervencijska vozila policije, gasilcev, nujne zdravniške pomoči, komunalna vozila, vozila preiskovalnih organov in za vozila, s katerimi se opravlja nadzor prometa in prometnih površin.
(4) Podrobnejšo prometno ureditev, upravičenost izdaje dovolilnic ter pravice in obveznosti upravičencev določi župan s pravilnikom, ki temelji na določbah tega odloka.
(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
III. PREPOVEDI IN OMEJITVE PROMETA
5. člen
(fizične zapore)
(1) Na posameznih delih ulic, trgov in na ostalih javnih površinah se iz prometno-tehničnih ali varnostnih razlogov lahko izvedejo fizične zapore.
(2) Upravljanje z napravami za fizično zaporo in vzdrževanje teh naprav izvaja vzdrževalec občinskih cest.
IV. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA
6. člen
(umirjanje prometa)
(1) Za zagotavljanje dodatne prometne varnosti posebnih kategorij udeležencev v prometu, se lahko na podlagi veljavnih predpisov in upravičenosti zahtev za zavarovanje pešcev, šolarjev ali v primerih potrebnega umirjanja prometa, promet umirja z napravami in ukrepi za umirjanje prometa.
(2) Dovoljenje za te posege izda občinski upravni organ za ceste.
(3) Ukrepe za umirjanje prometa lahko tudi izvaja prekrškovni organ občinske uprave (v nadaljevanju: prekrškovni organ), s samodejno merilno napravo za merjenje hitrosti vozil na območjih, kjer so v prometu udeleženi najšibkejši udeleženci (območja šol, šolskih poti, otroških vrtcev, otroških igrišč, predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, invalidov, starejših udeležencev v prometu, območjih naselij, kjer so bile podane upravičene pobude oziroma zahteve občanov ter na delih cest, kjer se je zgodilo večje število prometnih nesreč).
V. USTAVITEV IN PARKIRANJE VOZIL
7. člen
(parkiranje na javnih površinah)
(1) Parkiranje vozil na javnih površinah na območju Občine Kamnik je dovoljeno na javnih parkirnih površinah, navedenih v nadaljevanju tega člena.
Javne parkirne površine, namenjene parkiranju, so:
1. površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostor;
2. površine, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. rezervirane parkirne površine;
4. plačljive parkirne površine;
5. parkirne površine, namenjene invalidom.
(2) Prometna signalizacija na mestnih vpadnicah mora biti nameščena tako, da opozarja voznike na javne parkirne površine, določene za osebna vozila, tovorna vozila, priklopnike in avtobuse.
8. člen
(prepoved ustavitve in parkiranja vozil)
(1) Ustavitev in parkiranje vozil je poleg primerov, določenih z drugimi predpisi, prepovedano:
1. na javnih zelenicah;
2. na urejenih poteh za kolesarje in pešce;
3. na rekreacijskih in športnih površinah;
4. za tovorna vozila in priklopnike na parkirnih površinah, namenjenih vozilom drugih kategorij ali na površinah, ki niso označene za parkiranje le-teh.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
9. člen
(izjeme od prepovedi ustavitve in parkiranja)
Prepovedi iz 8. člena tega odloka ne veljajo za vozila vzdrževanja občinskih cest pri rednih vzdrževalnih delih, nadzorna in intervencijska vozila pri opravljanju uradnih nalog, nujnih intervencij oziroma nadzorstvenih in preiskovalnih dejanj.
10. člen
(označitev parkirnih površin)
Parkirne površine morajo biti označene z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, kot določajo predpisi glede na vrsto parkirne površine in kategorijo vozil, ki jim je parkirna površina namenjena.
11. člen
(označitev pogojev za parkiranje)
Čas parkiranja in parkirnina na parkirnih površinah iz 2. in 4. točke prvega odstavka 7. člena tega odloka, sta označena na dopolnilni tabli prometnega znaka oziroma na drug ustrezen način.
12. člen
(parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah)
(1) Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo motorna vozila, ki imajo posebno dovolilnico, ki jo izda pristojni občinski organ za ceste. V vozilu mora biti dovolilnica nameščena na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom ali nalepljena na prednjem oziroma zadnjem steklu vozila.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
13. člen
(parkiranje na plačljivih parkirnih površinah)
(1) Na plačljivih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje parkirnine in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina.
(2) Kot dokaz plačila parkirnine za uporabo javnih plačljivih parkirnih površin, na katere vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, se plačilo dokazuje s parkirnim listkom iz parkirnega avtomata, mesečno ali letno parkirno karto,parkirno dovolilnico (abonma) in dovolilnico za službena vozila.
Voznik je dolžan:
1. namestiti parkirni list o plačani parkirnini, mesečno ali letno parkirno karto oziroma parkirno dovolilnico na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo;
2. voznik ne sme prekoračiti dovoljenega časa parkiranja;
3. imetnik parkirne dovolilnice (abonmaja) je dolžan parkirati vozilo le na površini, za katero je izdana.
(3) Parkirno dovolilnico (parkirni abonma) lahko brezplačno pridobi le stanovalec, katerega stanovanjska površina meji na območje plačljivih parkirnih površin. Območje plačljivih parkirnih površin je določeno s Pravilnikom o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik (Uradni list RS, št. 74/05, 120/05 in 106/11). Parkirna dovolilnica se lahko izda le za eno vozilo na gospodinjstvo ter vnaprej določeno parkirno površino. Dovolilnica ni prenosljiva. Upravičenci lahko dodatno dovolilnico pridobijo s plačilom zneska, ki ga določi občinski svet.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2. ali 3. točko drugega odstavka tega člena.
14. člen
(izdaja parkirnih kart)
Župan s pravilnikom iz prejšnjega člena določi pravice in obveznosti izdaje mesečnih in letnih parkirnih kart, upravičenost izdaje dovolilnic za stanovalce (parkirnih abonmajev), označitev službenih vozil in označitev vozil za opravljanje službenih dolžnosti.
15. člen
(določitev višine parkirnine)
Višino parkirnine sprejme Občinski svet Občine Kamnik, na predlog župana.
16. člen
(odstranitev vozila)
(1) Na mestih, kjer je to posebej označeno z obstoječo prometno signalizacijo ali je z odločbo občinskega upravnega organa, pristojnega za ceste, odrejena splošna prepoved prometa, zaradi izvedbe športne ali druge prireditve ali shoda na javni površini, vozilo pa predstavlja oviro za izvedbo prireditve ali shoda, sme prekrškovni organ odrediti prestavitev ali odstranitev vozila.
(2) Pred prestavitvijo ali odstranitvijo vozila je pooblaščena oseba, ki je ukrep odredila, dolžna vozilo fotografirati tako, da so iz fotografije vidne tudi morebitne obstoječe poškodbe vozila pred začetkom postopka.
(3) O prestavitvi ali odstranitvi vozila je pooblaščena uradna oseba dožna obvestiti policijsko postajo, s kopijo odredbe.
(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, čigar vozilo je bilo odstranjeno v skladu z določbo prvega odstavka tega člena.
17. člen
(stroški odstranitve vozila)
Odstranitev vozila v primerih iz 16. člena tega odloka opravi pooblaščeni izvajalec (v nadaljevanju: izvajalec).
18. člen
(začasno skladiščenje in varovanje odstranjenih vozil)
Izvajalec del iz prejšnjega člena mora zagotoviti primeren prostor za parkiranje in varovanje vozil. Odstranjena in začasno skladiščena vozila se varujejo do prevzema.
19. člen
(predhodna odstranitev vozila)
Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že izdala odredbo in pozvala izvajalca, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, plačati 50 % določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga izvajalec ne odpelje s kraja odrejene odstranitve.
VI. ZAPUŠČENA VOZILA
20. člen
(zapuščeno vozilo in kosovni odpadek)
(1) Zapuščeno vozilo je vozilo, ki mu je potekla registracija za več kot 30 dni ali nima evidenčnih tablic.
(2) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi uničenje vozila, kot kosovnega odpadka.
21. člen
(postopek odstranjevanja zapuščenih vozil)
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki evidentira zapuščeno vozilo, izda pisno odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastniku odredi, da vozilo odstrani v roku tri dni, sicer bo na njegove stroške odstranjeno in odpeljano v skladišče zapuščenih vozil. V odredbi je tudi določen rok, v katerem lahko lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila odpelje zapuščeno vozilo iz skladišča in opozorilo, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili.
(2) Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja, ogroža varnost prometa ali ljudi in premoženja, se odredi takojšnja odstranitev vozila.
(3) Pooblaščena uradna oseba nalepi odredbo, v nepremočljivi embalaži, na vidno mesto zapuščenega vozila.
(4) Za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodovano v prometni nesreči, se s pisno odredbo določi, da mora biti odstranjeno najkasneje v roku 24 ur.
(5) Če lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila na osnovi odredbe ne odstrani zapuščenega vozila, se v skladu z odredbo vozilo odpelje na varovan prostor. Prav tako se na varovan prostor odpelje vozilo, katerega lastnika oziroma imetnika pravice uporabe ni mogoče najti oziroma evidentirati. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
(6) Pooblaščena uradna oseba izda odredbo v izvirniku, ki se hrani pri organu, ki jo je izdal. Eno kopijo odredbe se nalepi na vozilo, drugo vroči izvajalcu in tretjo policiji.
(7) Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja vozila stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila.
22. člen
(zapisnik)
(1) Pooblaščena uradna oseba o postopku odstranitve vozila iz 21. člena tega odloka, napiše zapisnik o stanju vozila in fotografira vozilo.
(2) Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in ostale evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o znanem lastniku vozila, lokacijo nahajališča zapuščenega vozila in podatke o pooblaščeni uradni osebi.
(3) O odstranitvi vozila je pooblaščena uradna oseba dožna seznaniti policijsko postajo, s kopijo odredbe, kot je določeno v šestem odstavku prejšnjega člena.
23. člen
(odstranitev zapuščenega vozila)
(1) Izvajalec na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe odstrani zapuščeno vozilo in napiše zapisnik o prevzemu vozila.
(2) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.
24. člen
(hranjenje odstranjenih vozil)
Izvajalec, pri katerem se hrani zapuščena vozila, je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) varovanje prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami in tatvinami, za čas hrambe.
25. člen
(evidenca o odstranjenih vozilih)
Izvajalec mora voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: datum in številko odredbe, datum izvršitve odredbe, zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala pooblaščena uradna oseba, fotografijo vozila, zapisnik o prevzemu vozila s strani lastnika, podatke o znanem lastniku vozila ter dokazilo o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
26. člen
(prevzem vozila pri izvajalcu)
(1) Izvajalec izroči vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila. O prevzemu vozila je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti pristojno službo Občine Kamnik, ki je odredila odvoz vozila.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, objavi pooblaščena oseba, ki je odredila odvoz, razglas o najdenem vozilu, v katerem se pozove lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu (90 dni) ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno, kot kosovni odpadek. Razglas se objavi na oglasni deski Občine Kamnik.
27. člen
(uničenje vozil)
Zapuščeno vozilo, ki ni izročeno lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila v skladu z določili prvega in drugega odstavka 26. člena, se po poteku roka hrambe (90 dni), ekološko uniči po predpisih, ki veljajo za to področje. Izvajalec je dolžan po uničenju vozila predložiti odredbodajalcu potrdilo o razgradnji v skladu z veljavnimi predpisi.
28. člen
(izterjava stroškov)
(1) Stroške, povezane z odvozom, hrambo in razgradnjo zapuščenega vozila, se izterja od lastnika vozila, v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, krije stroške odvoza hrambe in razgradnje Občina Kamnik.
29. člen
(globe)
(1) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba – lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka, v smislu drugega odstavka 21. člena tega odloka, ki je odložen oziroma odvržen v naravno okolje.
(2) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost – lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka, v smislu drugega odstavka 21. člena tega odloka, ki je odložen oziroma odvržen v naravno okolje.
(3) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba – lastnik zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka, v smislu četrtega in petega odstavka 21. člena tega odloka, ki je opuščen na javni prometni površini ali drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča, ki je dano v javno uporabo.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost – lastnik zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka, v smislu četrtega in petega odstavka 21. člena tega odloka, ki je opuščen na javni prometni površini ali drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča, ki je dano v javno uporabo.
(5) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba – izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil, če ravna v nasprotju z določili 18., 23., 24., 25., 26. in 27. člena tega odloka.
(6) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil, če ravna v nasprotju z določili 18., 23., 24., 25., 26. in 27. člena tega odloka.
VII. NADZOR
30. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja na območju Občine Kamnik prekrškovni organ, v skladu s pooblastili.
31. člen
(posredovanje osebnih podatkov)
(1) Kdor stori prekršek po tem odloku, mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa posredovati svoje osebne podatke. Osebni podatki se izkazujejo z listino, s katero se ugotovi istovetnost kršitelja. Kršitelji tega odloka so na zahtevo pooblaščene uradne osebe dolžni pokazati osebni dokument s sliko, iz katerega se lahko oseba identificira. Zahtevana listina se pooblaščeni uradni osebi izroči na vpogled.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 41/05 in 107/05).
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-0004/2013
Kamnik, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost