Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1899. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2012, stran 5700.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) / ZJF-UPB4/ (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popravki), in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je občinski svet na 23. seji dne 11. aprila 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Prebold za leto 2012
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prebold za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2012 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/2/2013
Prebold, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost