Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1903. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica, stran 5703.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 15. redni seji dne 23. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, način in obliko lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih zagotavlja Občina Sodražica.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Sodražica, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Lokalne gospodarske javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Sodražica, so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih cest.
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Sodražica, so:
1. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. pogrebna dejavnost,
3. urejanje javne razsvetljave,
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
5. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
6. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
7. dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
8. dejavnost oskrbe s paro in vročo vodo.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi Občinski svet Občine Sodražica.
6. člen
Občina Sodražica skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah, z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, natančneje določi naloge, ki se izvajajo v okviru posamezne gospodarske javne službe ter način izvajanja gospodarske javne službe, tako da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, in sicer zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine;
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
7. člen
Gospodarske javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
8. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. UPORABA JAVNIH DOBRIN
9. člen
Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom za posamezne primere ni določeno drugače. Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Občina Sodražica lahko zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javnonaročniškega razmerja oziroma z dajanjem koncesij.
1. Režijski obrat
11. člen
Gospodarska javna služba se izvaja v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje, javni gospodarski zavod ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota v okviru občinskih služb Občine Sodražica.
2. Javni gospodarski zavod
12. člen
Občina ustanovi javni gospodarski zavod za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave ali lokalnih služb.
3. Javno podjetje
13. člen
Gospodarska javna služba se opravlja v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno. Javno podjetje ustanovi lokalna skupnost kot podjetje v lasti lokalne skupnosti.
Občina lahko prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovnotehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih služb.
4. Koncesija
14. člen
V primeru, da je sprejeta odločitev, da se gospodarska javna služba izvaja s koncesijskim razmerjem, Občina Sodražica (koncedent) izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja skladno z določili tega odloka, koncesijskega akta, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Koncesijski akt je obvezen in ga sprejme Občinski svet Občine Sodražica. Koncesija se lahko podeli za posamično gospodarsko javno službo ali pa v določenih smiselnih skupinah. Odločitev o tem je vsebovana v koncesijskem aktu. Koncesionar mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Javno-naročniško razmerje je odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve v skladu s predpisi o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu.
5. Oblike zagotavljanja posameznih gospodarskih javnih služb
15. člen
I. Občina Sodražica zagotavlja v okviru javnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. vzdrževanje občinskih cest,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. pogrebna dejavnost,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
8. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
9. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč.
Komunala Ribnica izvaja gospodarske javne službe navedene v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Sodražica.
II. Občina Sodražica zagotavlja v okviru javnega podjetja Hydrovod, d.o.o. izvajanje naslednje gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
III. Občina Sodražica zagotavlja s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. urejanje javne razsvetljave,
2. dejavnost oskrbe s paro in vročo vodo,
3. dejavnost plakatiranja in oglaševanja.
S sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javnonaročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem s podelitvijo koncesije se zagotovi izvajanje gospodarskih javnih služb navedenih v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Sodražica, razen če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
16. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah, opravlja pristojni organ občinske uprave.
17. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb;
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov;
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev;
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb;
– financiranje gospodarskih javnih služb;
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb;
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
Naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se lahko iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela poverijo za to ustrezno usposobljeni in registrirani izvajalski organizaciji ali samostojnemu izvajalcu. Za izvajanje nalog, ki se z odlokom lahko prenesejo na izvajalca gospodarske javne službe, morajo biti zagotovljena sredstva v proračunu Občine Sodražica.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbijo vaški oziroma krajevni odbori, ki v ta namen opravljajo naslednje naloge:
– usklajujejo interese prebivalcev in podajajo oblikovane predloge občinskemu svetu, županu in občinski upravi;
– zbirajo interese krajanov v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav;
– zbirajo pobude in predloge krajanov v zvezi z uporabo javnih dobrin in izvajanjem gospodarskih javnih služb iz tega odloka.
19. člen
Občinski svet in občinska uprava sta dolžna obravnavati predloge vaških oziroma krajevnih odborov. Občinski svet je dolžan obvestiti predsednika vaških odborov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, občinska uprava pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela pripombo ali predlog.
20. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
VII. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
21. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz sredstev proračuna Občine Sodražica,
– z drugimi viri v skladu s predpisi.
22. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določi zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določi tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
23. člen
Kadar uporabniki javnih dobrin niso določljivi ali kadar uporaba javnih dobrin ni izmerljiva, se financiranje javnih služb zagotovi iz proračuna. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
24. člen
Za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb lahko občina predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo odloki, ki podrobneje urejajo način izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, in sicer v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati na območju Občine Sodražica Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95, 37/98). Do uveljavitve odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah veljajo sprejeti odloki.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/13
Sodražica, dne 23. maja 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost