Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

Št. 2013/000004 Ob-2796/13 , Stran 1761
Št. 2013/000004 Ob-2796/13
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12), sprejetega sklepa na 21. seji sveta KS, Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, Spodnji Stari Grad 64, 8270 Krško, objavlja
javni razpis
sofinanciranje zbirnih hišnih kanalizacijskih vodov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje zbirnih hišnih kanalizacijskih vodov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Splošni pogoji kandidiranja: 1. Upravičenci po tem razpisu so: – fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, – društva s sedežem v krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu. 2. Pogoji pri izgradnji zbirnega hišnega kanalizacijskega voda: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, – pogoji za individualni hišni priključek morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1, – pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko omrežje, – na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo. 3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, – mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 5. člen Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), – čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško (Uradni list RS, št. 73/12) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo, – v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57,12) malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo. 4. Skupni pogoji pri izgradnji zbirnega hišnega kanalizacijskega voda in izgradnji male čistilne naprave: – sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah z Občino Krško; – skica in opis za prikaz delitve pridobljenih subvencioniranih sredstev iz razpisa Občine Krško in pričakovano razliko sredstev, ki je predmet razpisa Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna; – uveljavlja se lahko izključno dodelitev sredstev za razliko med dejanskimi stroški za izgradnjo individualnega hišnega priključka, ki je predmet sofinanciranja Občine Krško in zbirnega hišnega kanalizacijskega voda, ki je predmet sofinanciranja krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna ali pri izgradnji male čistilne naprave za razliko med prejetimi sredstvi po sklenjeni pogodbi o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah z Občino Krško in sredstvi, ki so predmet razpisa Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, vendar največ do višine 2.000,00 EUR; – prijavitelji lahko za posamezen stanovanjski objekt pridobijo sredstva iz podračuna krajevne skupnosti le enkrat. Kolikor so bila sredstva za posamezen stanovanjski objekt že dodeljena za isti namen, prijavitelji do sredstev po razpisu niso upravičeni. 5. Deleži sofinanciranja Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila: – Na območju krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna do 95% upravičenih stroškov investicije. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, podračunu Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna za leto 2013, pod proračunsko postavko 8216 – ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 v višini 10.000,00 EUR. Finančna sredstev zagotovljena na podračunu KS so namenjena za: – sofinanciranje zbirnega hišnega kanalizacijskega voda; – sofinanciranje malih čistilnih naprav. Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev na podračunu. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2013 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov. Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje in so izpolnjeni pogoji določeni v točki II. tega razpisa. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.000,00 EUR z DDV. Upravičeni stroški za zbirni hišni kanalizacijski vod za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje: – stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, – stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela – max. 12,00 EUR z DDV na tekoči meter). Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je: – nakup in montaža male čistilne naprave. V primeru, če je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, se upošteva znesek na računu od katerega se odštejejo pridobljena sredstva javnega razpisa Občine Krško za isti namen. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na naslovu; Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, CKŽ 23, 8270 Krško. VI. Rok in način prijave Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno v tajništvo Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, ki se nahaja na naslovu, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško ali po pošti na naslov: Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, Spodnji Stari Grad 64, 8270 Krško. Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega drugega delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge do drugega delovnega ponedeljka v mesecu juniju, vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do drugega delovnega ponedeljka v mesecu novembru. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje zbirnih hišnih kanalizacijskih vodov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden ime in priimek ter naslov vlagatelja. VII. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev. Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od prejetja zahtevka. Prijavitelji lahko pridobijo sredstva iz podračuna krajevne skupnosti za isto naložbo le enkrat. Kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po razpisu ni upravičen. VIII. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna. Kontrolo pri graditvi zbirnih hišnih kanalizacijskih vodov, nad zbirnimi hišnimi kanalizacijskimi vodi in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je krajevna skupnost upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

AAA Zlata odličnost