Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1898. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 5699.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007 – UPB), v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 18. redni seji dne 28. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
Na nepremičninah:
– parc. št. 4961/3 k.o. 2631 Portorož,
– parc. št. 4961/4 k.o. 2631 Portorož in
– parc. št. 5354/2 k.o. 2631 Portorož
se ustanovi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-332/2012
Piran, dne 28. maja 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/2007 – testo unico) in riferimento all'art. 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, No. 102/04 – testo unico, (14/05 – errata corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della CC, 120/06 Sentenza della CC, 126/07, 57/09 Sentenza della CC, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 Sentenza della CC, 57/12, nel seguito del testo: Legge (ZGO-1), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 18ª seduta ordinaria il giorno 28 maggio 2013 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale
1.
Sugli immobili:
– particella catastale n. 4961/3 c.c. 2631 Portorose,
– particella catastale n. 4961/4 c.c. 2631 Portorose e
– particella catastale n. 5354/2 c.c. 2631 Portorose
si costituisce il regime di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica.
2.
Gli immobili di cui al pt. 1 acquisiscono lo status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica, in base alla decisione dichiarativa che secondo il dovere d’ufficio viene rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di Pirano. Passata in giudicato la decisione sulla costituzione del regime di bene demaniale edificato, la stessa viene inviata in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavolazione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica, sugli immobili di cui al pt. 1 della presente deliberazione.
3.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-332/2012
Pirano, 28 maggio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost