Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2226. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2227. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
2228. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski Republiki
2229. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2230. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o bonitetnih agencijah
2231. Uredba o samozaposlenih v kulturi
2232. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
2316. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
2317. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Sklepi

2318. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2010
2319. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
2320. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

MINISTRSTVA

2233. Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih predpisov s področja letalstva
2234. Pravilnik o podrobnejših podatkih registra plačilnih pravic
2235. Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu
2236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
2237. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
2238. Odredba o določitvi roka za vključitev Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2321. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
2322. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov
2323. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
2324. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
2325. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah

USTAVNO SODIŠČE

2239. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2240. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Kranju
2241. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2242. Poročilo o gibanju plač za marec 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2243. Statut Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

OBČINE

Celje

2244. Obvezna razlaga 8. in 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje
2245. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo)
2246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
2247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
2248. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v lasti Mestne občine Celje
2249. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Škofja vas in k.o. Šmartno

Cerknica

2250. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2009
2251. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
2252. Odlok o razglasitvi hiše Sv. Vid 12 (EŠD 23474) za kulturni spomenik lokalnega pomena
2253. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
2254. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2255. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dobrna

2256. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2010
2257. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna

Dravograd

2258. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd
2259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Dravograd
2260. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Gornji Petrovci

2261. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
2262. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci

Horjul

2263. Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Horjul

Kamnik

2264. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik
2265. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
2266. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2009
2267. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
2268. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik
2269. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
2270. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Kanal ob Soči

2271. Odlok o turistični taksi v Občini Kanal ob Soči
2272. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči

Komen

2273. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Komen
2274. Pravilnik o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbi s humanim virusom papiloma (HPV) v Občini Komen za leto 2010

Kranjska Gora

2275. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora
2276. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010
2277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
2278. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Kranjska Gora za lokalne volitve
2279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

2280. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Metlika

2281. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Metlika«

Mežica

2282. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2009

Miren-Kostanjevica

2283. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
2284. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica
2285. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mokronog-Trebelno

2286. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog

Murska Sobota

2287. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti za širitev poligona Španik

Novo mesto

2288. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik (SD ZN Podbreznik)

Razkrižje

2289. Odlok o spremembi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje

Rogaška Slatina

2290. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina
2291. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
2292. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Rogaška Slatina
2293. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Rogaška Slatina

Semič

2294. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Semič
2295. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič
2296. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič
2297. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Semič
2298. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
2299. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič
2300. Pravilnik o sprejemu otrok v enoto vrtec Sonček
2301. Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema

Sežana

2302. Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana
2303. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
2304. Pravilnik o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV) v Občini Sežana za leto 2010
2305. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana

Šenčur

2306. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obojestranski bencinski servis na počivališču Voklo ob avtocesti A2 Karavanke–Obrežje, odsek Ljubljana–Kranj

Šmarje pri Jelšah

2307. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
2308. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2309. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
2310. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tolmin

2311. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Tolmin

Trebnje

2312. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vipava

2313. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
2314. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava
2315. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina

POPRAVKI

2326. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno prečiščeno besedilo)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti