Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3075. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)
3076. Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrS-UPB3)
3077. Zakon o Banki Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZBS-1-UPB1)
3078. Zakon o davku na motorna vozila (uradno prečiščeno besedilo) (ZDMV-UPB2)
3079. Zakon o centralnem registru prebivalstva (uradno prečiščeno besedilo) (ZCRP-UPB1)
3080. Zakon o nepremičninskem posredovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZNPosr-UPB1)

Drugi akti

3081. Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2004

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3082. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
3083. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Madžarski
3084. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
3085. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Moldovi
3086. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
3087. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Finski
3088. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Estoniji
3089. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
3090. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
3091. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
3092. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
3093. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
3094. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
3095. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3096. Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
3097. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava

MINISTRSTVA

3098. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
3099. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik
3100. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3102. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
3103. Soglasje k aktu o dopolnitvah in spremembah ustanovitvenega akta USTANOVE IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE

BANKA SLOVENIJE

3104. Sklep o spremembi Sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3105. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Bovec

3106. Statut Občine Bovec
3107. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Idrija

3108. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega sveta Občine Idrija

Kamnik

3109. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta M5 – Zarja
3110. Program priprave občinskega lokacijskega načrta B 26 Polje
3111. Program priprave občinskega lokacijskega načrta B 24 Spodnji Stol
3112. Program priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za območje K 9 Šole«

Kranj

3136. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni Občini Kranj

Lendava

3137. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2006
3138. Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
3139. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Ljubljana

3113. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mežica

3114. Programska zasnova za občinski lokacijski načrt »ZN2/VIVODOVO«
3115. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Murska Sobota

3116. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

3117. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo Mesto
3118. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2006
3119. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-1)
3120. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za romsko naselje v Žabjaku
3121. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3122. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Straža
3123. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
3124. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža
3125. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice
3126. Sklep o imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti
3127. Sklep o razrešitvi in imenovanju dveh članov Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

Polzela

3128. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Prevalje

3129. Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Studenci”

Slovenj Gradec

3130. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«

Tržič

3131. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2005
3132. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka – levi breg
3133. Sklep o uporabi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
3134. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Tržič

Vransko

3135. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno stanovanjsko cono Brode

POPRAVKI

3140. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
3141. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti