Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3118. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2006, stran 7796.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 29. sej dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 100/05) in Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 32/06).
V tem odloku se za Mestno občino Novo mesto za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2006 je določen v skupni višini 9.637.400.000 SIT in obsega:
   a) v bilanci prihodkov in odhodkov
  – prihodke v višini               9.229.400.000 SIT
  – odhodke v višini               9.550.500.000 SIT
---------------------------------------------------------------------
  proračunski primanjkljaj             –321.100.000 SIT
 
  b) v računu finančnih terjatev in naložb
  – prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                  108.000.000 SIT
  – povečanje kapitalskih deležev in
naložb                        –30.200.000 SIT
---------------------------------------------------------------------
  presežek                     + 77.800.000 SIT
 
  c) v računu financiranja
  – dolgoročno zadolževanje             300.000.000 SIT
  – odplačilo dolgoročnega kredita         –56.700.000 SIT
  presežek                     +243.300.000 SIT
---------------------------------------------------------------------
Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov v znesku 321.100.000 SIT bo pokrit s presežkom v računu finančnih terjatev in naložb v znesku 77.800.000 SIT in presežkom iz računa financiranja v znesku 243.300.000 SIT.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na proračunske postavke, ki so oblikovane po dejavnostih tako, kot je predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Proračunske postavke so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turistična taksa, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, prejeta sredstva iz državnega proračuna in krajevni samoprispevek.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov, oziroma razpoložljivih sredstev.
4. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko prevzemajo obveznosti ali uporabljajo sredstva proračuna le za namene, ki so predvideni v proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
5. člen
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za prevzemanje in izvršitev obveznosti, se potrebna sredstva lahko prerazporedijo iz drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na obstoječem kontu, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti proračunskih sredstev. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na postavki.
Župan s poročilom o izvrševanju polletnega proračuna poroča občinskemu svetu. Župan konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in o njegovi realizaciji.
7. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2006 oblikuje v višini 5.000.000 tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki ji povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višini 10% skupno oblikovane proračunske rezerve odloča župan. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni odstotek, odloča občinski svet na predlog župana.
O porabi sredstev proračunske rezerve župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
8. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2006 oblikujejo v višini 5.000.000 tolarjev.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev. Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
10. člen
Kot sredstva za delo se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge izdatke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenim se zagotavlja v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter amortizacijo občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna. Sredstva za druge izdatke se nakazujejo na podlagi faktur, pogodb, oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
Pri dodeljevanju sredstev za financiranje dejavnosti proračunskih uporabnikov se kot prednostni kriterij upošteva delež sredstev pridobljenih z lastno dejavnostjo oziroma drugih zakonito pridobljenih sredstev.
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve, se proračunskim uporabnikom dodeljuje na podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z Zakonom o javnih naročilih.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganja in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin (v nadaljevanju uredbe).
Župan je pooblaščen za sprejem odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in za sklenitev pogodbe v primeru izbrane metode javnega zbiranja ponudb po določilih drugega in tretjega odstavka 51. člena uredbe in za sklepanje neposredne pogodbe po določilih zadnjega odstavka 52. člena uredbe.
Župan je pooblaščen tudi za sprejetje odločitve o oddaji v najem stvarnega premoženja in za sklenitev najemne pogodbe po določilih 61. člena uredbe.
12. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2006 lahko dolgoročno zadolži do višine 300.000.000 tolarjev.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna. Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.
15. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se ob izdaji soglasja občine za najem kredita lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 200.000.000 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Spremembe Odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot Odlok o proračunu.
17. člen
V obdobju začasnega financiranje Mestne občine Novo mesto v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.
Šifra: 015-05-33/2004-1300
Novo mesto, dne 29. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti