Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3136. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni Občini Kranj, stran 7832.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (UPB1)), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 28. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni Občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 18/04, 2/05 in 97/05) se spremeni 10. člen pravilnika, in sicer se med naloge komisije dodata alinei:
''– sodelovanje pri pripravi letnega programa športa v Mestni občini Kranj.
– izbor programov in trenerjev občinskih športnih šol.''.
2. člen
Spremeni se 20. člen, tako da se v tabeli spremenijo deleži pri nazivu programa: ''Kakovostni šport: do 20'' in ''Vrhunski šport: do 10''.
Nadalje se v 20. člen v poglavje A doda nova, 6. točka, ki se glasi:
''6. Strokovno vodenje športnikov oziroma športnih ekip v občinskih športnih šolah v skupni vrednosti najmanj 20% sredstev, namenjenih programom športa znotraj občinskega poračuna.''
3. člen
Za 25. členom se doda nova točka, ki se glasi. ''VI. MERILA ZA VREDNOTENJE OBČINSKIH ŠPORTNIH ŠOL'' in novi členi, ki se glasijo:
''26. člen
Sofinancira se plače trenerjev v programih občinskih športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. izvajalec sprejme individualen štiriletni program za posamezno občinsko športno šolo (minimalno število ur za posamezne starostne kategorije in športne panoge je navedeno v tabeli v prilogi št. 2), ki ga potrdi komisija in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
2. izvajanje programa iz prejšnje točke vodijo trenerji z ustrezno izobrazbo;
3. izvajalec s trenerji, ki vodijo izvajanje programa, sklene ustrezno pogodbo o sodelovanju;
4. komisija poda pozitivno mnenje o štiriletnem programu za posamezno občinsko športno šolo, izvajalcu in trenerju.
27. člen
V izbranih programih občinskih športnih šolah se plače trenerjev sofinancira za obdobje največ štirih let, z možnostjo podaljšanja.
Za nadaljevanje sofinanciranja programov občinskih športnih šol, katerih sofinanciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu ter finančno poročilo za preteklo leto in pozitivno mnenje komisije o programu, izvajalcu in trenerskemu delu.
O zamenjavi trenerja mora izvajalec v osmih dneh obvestiti komisijo in predložiti vso dokumentacijo o novem trenerju.
V kolikor trener ne izpolnjuje zahtevanih pogojev ali dobi negativno mnenje komisije, lahko komisija prekine s sofinanciranjem trenerskega dela izvajalca.
28. člen
Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporabljajo merila (izobrazba, naziv, usposobljenost za mentorja, dodatek za psihofizične obremenitve) v skladu z naslednjo tabelo:
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
| stopnja  | naziv  |količnik|usposobljenost|  dodatek za   |skupaj|
| izobrazbe |     |    |za mentorstvo |  psihofizične  |   |
|      |     |    |       |  obremenitve  |   |
|      |     |    |       | in odgovornosti |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
|  VI.   |  brez  | 2,75 |   /    |    0,74    | 3,49 |
|      |     |    |       |          |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
|      | mentor | 3,06 |   /    |    0,72    | 3,78 |
|      |     |    |       |          |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
|      |svetovalec| 3,23 |   /    |    0,69    | 3,92 |
|      |     |    |       |          |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
|  VII.  |  brez  | 3,25 |   /    |    0,74    | 3,99 |
|      |     |    |       |          |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
|      | mentor | 3,60 |   0,30   |    0,72    | 4,62 |
|      |     |    |       |          |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
|      |svetovalec| 3,80 |   0,30   |    0,69    | 4,79 |
|      |     |    |       |          |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
|      | svetnik | 4,20 |   0,30   |    0,69    | 5,19 |
|      |     |    |       |          |   |
+------------+----------+--------+--------------+-------------------+------+
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporablja tudi merilo delovne dobe trenerja, in sicer v višini 0,5% od osnove plače za vsako leto izpolnjene delovne dobe.
29. člen
Za vse vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja plač trenerjev v skladu s prejšnjim členom. Število izbranih in sofinanciranih plač trenerjev je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v Mestni občini Kranj.
Sofinancira se največ en trener za eno športno panogo. Pri kolektivnih športnih panogah ima prednost klub, ki nastopa v višjem rangu tekmovanja, oziroma je višje uvrščen, če dva kluba nastopata v istem rangu. V individualnih športnih panogah ima prednost klub, ki ima večje število kategoriziranih športnikov, če dva kluba gojita isto športno panogo.''.
4. člen
V točko VIII., ''Prehodne in končne določbe'', se doda nov 30. člen, ki se glasi:
''30. člen
Pri izboru trenerjev, ki se bodo sofinancirali v prvem štiriletnem obdobju od leta 2007 do 2010, bo komisija prednostno upoštevala predloge društev za trenerje, ki so bili v letu 2006 sofinancirani iz občinskega proračuna.''.
5. člen
Spremeni se priloga 1, in sicer se v 12. točki za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
''Sofinancira se lahko le plače trenerjev športnih panog, ki so na rednem sporedu Olimpijskih iger.
Kriteriji za kandidiranje na javnem razpisu:
– primerna izobrazba trenerja po Zakonu o športu,
– pridobljen status samostojnega športnega delavca,
– štiri letni program dela,
– podpisana pogodba s klubom.''
6. člen
Spremeni se priloga 2, in sicer:
– v točki ''Vrednotenje programov posameznih društev na osnovi razširjenosti'' se pred zadnji odstavek doda: ''Klubom, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se poleg registriranih športnikov pri nacionalni panožni zvezi, upoštevajo vsi športniki, ki podpišejo pristopno izjavo in jih klub prijavi na razpis (oziroma so vsaj enkrat nastopili na tekmovanju državne ravni).'';
– v točki ''Vrednotenje uspešnosti posameznih društev '' se pred 2. točko doda odstavek: ''Klubom, v katerih so športniki dosegli status športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, se dodatne točke upoštevajo vse obdobje kategorizacije (tudi ob morebitnem odhodu iz kluba). Sredstva za kategoriziranega športnika dobi ob prehodu iz enega kluba v drug klub znotraj občine ali ob odhodu v klub izven občine klub, v katerem je športnik pridobil kategorizacijo.'';
– v točki ''Višina sofinanciranja posameznih športnih programov'' se v tabeli ''Pokrite vadbene površine'' pokritemu drsališču določi KF=5 in v tabeli ''Odprte vadbene površine'' atletskemu stadionu, smučarski progi, tekaški progi in kolesarski stezi KF=4.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0063/2006-47/06
Kranj, dne 28. junija 2006
Župan
Mestne občina Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti