Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3117. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo Mesto, stran 7795.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1), 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-E (Uradni list RS, št. 27/06) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Mestne občine Novo Mesto
1. člen
V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05 – nadaljevanju: statut) se v drugem odstavku 1. člena črtajo naselja:
Bela Cerkev, Brezovica, Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Dolenje Kronovo, Draga, Družinska vas, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gradenje, Grič pri Klevevžu, Hrib, Mala Strmica, Orešeje, Sela pri Zburah, Strelac, Šmarjeta, Šmarješke Toplice, Vinica pri Šmarjeti, Vinji Vrh, Zbure, Žaloviče, Radovlja ter
Dolnje Mraševo, Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas, Zalog.
2. člen
V 6. členu se v šestem odstavku besede »pečat« nadomestijo z besedo »žig«.
3. člen
V 7. členu se v prvi alineji 13. poglavja Naloge mestne občine beseda »primestni« nadomesti z besedo »mestni«.
4. člen
V 11. členu se dopolni prvi stavek prvega odstavka tako, da se vstavi del nove zakonske dikcije: »……akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odloča…..«
5. člen
V 14. členu se v drugem odstavku številka 33 spremeni v številko 30.
6. člen
V 16. členu se črta:
– deseta (10.) alineja ter
– del besedila dvaindvajsete (22.) alineje, ki se glasi: »daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in«.
7. člen
V 30. členu se za peto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje podžupane izmed članov občinskega sveta,«.
8. člen
V 34. členu se:
– črta prvi stavek drugega odstavka,
– spremeni drugi stavek drugega odstavka tako, da se namesto dela besedila »…občinski svet na predlog župana« vstavi besedi »župan določi…«,
– v drugem stavku drugega odstavka črta del besedila, ki se glasi:
– »…občinski svet na predlog…« ter na koncu besede »župana« črta črka »a«,
– pred zadnjim stavkom drugega odstavka doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je župan razrešen in pred tem ni določil podžupana, občinski svet določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal funkcijo podžupana.«,
– za četrtim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nezdružljivost opravljanja funkcije župana z drugimi dolžnostmi ureja zakon.«
9. člen
V 37. členu se črta:
– drugi odstavek,
– besede v tretjem odstavku »in podžupana« ter »oziroma podžupana«,
– v celoti zadnji odstavek.
10. člen
V 42. členu se spremeni prvi stavek tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, katerega obvezne sestavine določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«
11. člen
V 58. členu se v celoti črtajo:
– prvi (1) odstavek,
– tretji (3) odstavek (Krajevno skupnost Bela Cerkev in naselja),
– štiriindvajseti (24) odstavek (Krajevno skupnost Straža in naselja) ter
– petindvajseti (25) odstavek (Krajevno skupnost Šmarjeta in naselja).
12. člen
V 65. členu se črta zadnji stavek in doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Odlok o proračunu pa lahko določi, kateri posli in v kolikšni vrednosti so veljavni tudi brez soglasja.«
13. člen
V 81. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo ali zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
14. člen
V 88. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.«
15. člen
V 114. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu RS. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.«
16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi, razen določil 1. in 11. člena, ki začnejo veljati s 1. 1. 2007.
Določila 5. člena se uporabljajo z dnem razpisa lokalnih volitev 2006.
Šifra: 007-9/2006
Novo mesto, dne 29. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti