Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3099. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, stran 7726.

Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec z visoko izobrazbo (v nadaljnjem besedilu: kandidat) za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, ter postopek za njegovo podelitev.
2. člen
Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), podeli naziv svetnik ali višji svetnik kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in s tem pravilnikom, na podlagi meril za strokovno napredovanje, ki so določena v prilogi I tega pravilnika.
3. člen
Naziv svetnik ali višji svetnik je stopnja strokovnega napredovanja, ki se pridobi z izobraževanjem in delom za aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju zdravstvene dejavnosti.
4. člen
Naziv svetnik ali višji svetnik se podeli za področje obstoječih specializacij in področja, za katera so imenovani razširjeni strokovni kolegiji. Naziv se lahko dopolni z navedbo usmerjenega subspecialističnega področja.
5. člen
Naziva svetnik ali višji svetnik ne more pridobiti kandidat, ki je bil zaradi opravljanja zdravstvene dejavnosti v nasprotju s sprejeto zdravstveno doktrino in kodeksom medicinske deontologije oziroma drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi izključen iz strokovnih društev ali zbornic.
6. člen
V postopku za podelitev naziva svetnik ali višji svetnik sodeluje Komisija za strokovna napredovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister na predlog Zdravstvenega sveta. Komisija ima predsednika in 4 člane. Predsednik mora imeti naziv višji svetnik. Komisija dela v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom.
7. člen
Postopek za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik se začne na podlagi vloge, ki jo ministru predloži kandidat sam. Pisna vloga mora vsebovati navedbe o dokazilih o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, na predpisanem obrazcu, ki je v prilogi II tega pravilnika.
Vlogi iz prejšnjega odstavka ni treba predložiti dokazil za posamezne navedbe. Dokazila hrani kandidat, ki jih je dolžan predložiti na vpogled na poziv komisije. Če komisija ob pregledu izpolnjevanja vloge oziroma ob vpogledu dokazil ugotovi, da kandidat nima vseh ustreznih dokazil, mora v roku 5 dni zahtevati odpravo pomanjkljivosti. Če kandidat v postavljenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, ne odpravi pomanjkljivosti, se takšna vloga s sklepom zavrže.
8. člen
Komisija v roku 60 dni pripravi poročilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik in ga pošlje Zdravstvenemu svetu.
9. člen
Naziv svetnik ali višji svetnik podeli minister na predlog Zdravstvenega sveta.
10. člen
Naziv svetnik je treba obnavljati vsakih sedem let.
Ob prvi kandidaturi za pridobitev naziva svetnik se upoštevajo merila, dosežena v zadnjih desetih letih opravljanja poklica.
Za obnovitev naziva svetnik je treba zbrati polovico točk iz vseh treh ocenjevalnih delovnih področij za pridobitev naziva svetnik.
Po šestdesetem letu starosti postane naziv svetnik trajen.
11. člen
Naziv višji svetnik je treba obnavljati vsakih deset let.
Ob prvi kandidaturi za pridobitev naziva višji svetnik se upoštevajo merila, dosežena v vseh letih opravljanja poklica.
Za obnovitev naziva višji svetnik je treba zbrati 1/3 točk iz vseh treh ocenjevalnih delovnih področij za pridobitev naziva višji svetnik.
Po šestdesetem letu starosti postane naziv višji svetnik trajen.
12. člen
Ne glede na določbe 10. člena tega pravilnika za pridobitev naziva svetnik kandidat lahko prvič kandidira po desetih letih specialističnega dela oziroma po petnajstih letih na tistih področjih, ki nimajo specializacije ali specializacija traja manj kot tri leta.
Ne glede na določbe prejšnjega člena za pridobitev naziva višji svetnik kandidat lahko prvič kandidira po petnajstih letih specialističnega dela oziroma po dvajsetih letih na tistih področjih, ki nimajo specializacije ali specializacija traja manj kot tri leta.
13. člen
Pri podeljevanju naziva svetnik ali višji svetnik se ocenjuje kandidatov aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu tako, da se izvede točkovanje po treh ocenjevalnih delovnih področjih (strokovno delo, strokovno – organizacijsko delo in izobraževalno delo) in dopolnilnimi merili v skladu s prilogo I.
14. člen
Kandidat za naziv svetnik mora na vsakem od treh delovnih področij iz prejšnjega člena doseči vsaj 200 točk. Skupna vsota točk, pridobljenih na vseh treh delovnih področjih in na podlagi dopolnilnih meril, mora znašati najmanj 800 točk.
Kandidat za naziv višji svetnik mora na vsakem od treh delovnih področij iz prejšnjega člena doseči vsaj 800 točk. Skupna vsota točk, pridobljenih na vseh treh delovnih področjih in na podlagi dopolnilnih meril, mora znašati najmanj 3500 točk.
15. člen
Zdravstveni svet obravnava predloge komisije enkrat letno. Če se s predlogom komisije ne strinja, lahko od nje zahteva dodatna pojasnila oziroma utemeljitve.
16. člen
Nazive svetnikov in višjih svetnikov podeli minister enkrat letno, praviloma ob Svetovnem dnevu zdravja.
17. člen
Kandidat za pridobitev naziva, ki mu minister ne podeli naziva, je o tem pisno obveščen z odločbo.
18. člen
Kandidat, ki meni, da s svojo kandidaturo izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik v skladu s tem pravilnikom, pa mu minister naziva ne podeli, ima v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, pravico do sodnega varstva.
19. člen
Vloge za pridobitev naziva svetnik in višji svetnik, ki so jih kandidati vložili pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik (Uradni list RS, št. 7/95 in 34/95).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 168-4/2004
Ljubljana, dne 21. junija 2006
EVA 2004-2711-0118
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti