Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3109. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta M5 – Zarja, stran 7777.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 29. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta M5 – Zarja
1. PREDMET PROGRAMA PRIPRAVE
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta poslovno industrijske cone M5 Zarja,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
Na osnovi planskih dokumentov, ki so navedeni v nadaljevanju, je območje, ki je predmet obravnave opredeljeno kot območje proizvodnih, poslovnih in deloma stanovanjskih dejavnosti, ki se ureja z zazidalnim načrtom, po novi zakonodaji z lokacijskim načrtom. M5 Zarja vključuje proizvodne in poslovne objekte Zarja Kovis in Zarja Elektronika. Neposredno ob uvozni cesti so tudi obstoječe stanovanjske površine, ob Kamniški Bistrici pa obvodni svet. Vsi proizvodni in poslovni objekti so v slabem stanju in ne dopuščajo širitve in razvoja na tem območju brez temeljite prevetritve prostora z načrtovanjem nadomestnih objektov, ki bodo funkcionalno in oblikovno primernejši, kar je umestno tudi zaradi neposredne bližine Kamniške Bistrice, ki predstavlja naravni spomenik v prostoru.
Pravna podlaga:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03 ZZK-1) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 66/04),
– Dolgoročni plan Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89 – popravek 16/89, sprememba št. 39/89),
– Sklep o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86, sprememba 39/89),
– Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1992 in uskladitve grafičnega dela družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 22/92),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 30/95, sprememba 14/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02),
– Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
Občinski lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del v skladu z določili Zakona o urejanju prostora in veljavnimi podzakonskimi akti v zvezi s pripravo občinskega lokacijskega načrta ter zakonom o varstvu okolja.
3. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
a. V industrijski coni se načrtuje z novogradnjo in rekonstrukcijo industrijskih in poslovnih objektov doseči boljša funkcionalnost z vidika prometne, komunalne in proizvodne rabe ter, večja oblikovna kvaliteta in sicer tako, da se:
– deloma poruši, deloma rekonstruira obstoječe objekte na delu, ki so funkcionalno, lokacijsko in oblikovno neustrezni. Porušene se nadomesti z novimi, namenjenimi za proizvodne, servisne in poslovne namene vključno z možnostjo namestitvenih kapacitet za sezonsko delovno silo,
– uredi se prometni režim znotraj cone, upoštevajoč tudi požarno varnost ter zagotovi zadostno število parkirnih mest,
– objekte ustrezno naveže na obstoječo komunalno infrastrukturo.
b. V območju stanovanjske cone na V strani od Moljkove poti se na prostih površinah predvidi dopolnilna gradnja za poslovno-stanovanjske namene. Na individualni parceli 193/2 na S delu območja se ohrani stanovanjska funkcija, na nepozidani parceli 193/1, se predvidi možnost poslovnega objekta.
c. Načrtuje se rekonstrukcija dostopne ceste med stanovanjsko in industrijsko cono.
d. Ob Kamniški Bistrici se uredi obrežni pas z zeleno cono, ki bo vključevala kolesarsko stezo in pešpot, kot je to predvideno na celotni poti reke skozi mesto Kamnik.
4. OKVIRNO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Poseg je predviden v k.o. Mekinje. Območje omejuje Poljčeva pot na S, regionalna cesta R1 225 na J, levi breg Kamniške Bistrice na Z in Molkova pot na V. V območje je vključeno tudi del stanovanjske pozidave na JV strani Molkove poti in sicer naslednjih parc. št.: 193/1, 193/2, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 185/1, 185/2, 185/ 3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 184/1, 184/2, 184/3, 165/1, 165/3, 165/5, 165/6, 166/1, 166/2, 166/3, 653 in 190, vse v k.o. Mekinje.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot pripravljavec določi za urejanje prostora pristojni upravni organ Občine Kamnik. Strokovna rešitev se izdela na podlagi programske naloge investitorjev Zarja – Kovis in Zarja – Elektronika, ki temelji na planu razvoja in prostorskih možnostih ter izhodiščih Občine Kamnik za ureditev dostopne prometnice in obvodnega sveta Kamniške Bistrice. Za načrtovalca se določi najugodnejši ponudnik, ki ima ustrezno licenco za izdelavo lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja za pripravo lokacijskega načrta:
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe,
– Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti,
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Rs za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana.
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, RE TK omrežja zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za pripravo predloga v 30. dneh od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge svoja mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, ki so jih podali v smernicah. Zavrnitev smernic mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati.
6. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora in pridobiti še naslednje strokovne podlage:
– povzetke in usmeritve planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovne podlage, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– reambulirani geodetski načrt stanja s katastrskimi podatki obravnavanega območja v digitalni obliki,
– projektno nalogo,
– okoljevarstveno poročilo,
– hidrološko poročilo.
7. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta:
– župan skliče prvo prostorsko konferenco najmanj 8. dni pred sprejemom programa priprave OLN – v januarju 2006,
– izbrani načrtovalec pridobi, po pooblastilu Občine Kamnik, smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 5. točke tega programa priprave, ki jih podajo v 30. dneh po prejemu vloge – junij, julij 2006,
– načrtovalec izdela predlog OLN v 30 dneh po prejemu vseh smernic – avgust 2006,
– župan skliče drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo OLN – september 2006,
– župan s sklepom javno razgrne predlog OLN. Med javno razgrnitvijo se izvede javna obravnava – oktober 2006,
– med javno razgrnitvijo se izvede 1. obravnava na občinskem svetu – januar 2007,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času javne razgrnitve predloga OLN. Občina Kamnik v času javne razgrnitve in obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge,
– pripravljavec, v sodelovanju z naročnikom in načrtovalcem, preuči pripombe in predloge. Načrtovalec pripravi predlog strokovnih stališč v roku 7 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov – marec 2007,
– na osnovi stališč župana do predlogov in pripomb, načrtovalec v 30. dneh dopolni predlog OLN,
– načrtovalec posreduje, po pooblastilu Občine Kamnik, dopolnjen predlog pristojnim nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v 30. dneh podajo mnenje – april 2007,
– župan posreduje dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v sprejem – maj 2007,
– po sprejetju, se odlok objavi v Uradnem listu RS – junij 2007.
8. FINANCIRANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Stroški izdelave lokacijskega načrta bremenijo naročnike – Zarjo Kovis, Zarjo Elektronika in Občino Kamnik v višini 7.531.440,00 SIT.
9. KONČNA DOLOČBA
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-3/2005
Kamnik, dne 30. junija 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti